Lääkehoidon osaamista sosionomeille

Sosionomien työnkuva ja työkenttä on laaja asiakkaiden monimuotoisuudesta ja tarpeista johtuen. Asiakkaiden sairauksien ja lääkityksien kirjo on laaja. Itsenäinen lääkehoidon toteuttaminen vaatii sosionomilta tutkinnon aikana suoritetut lääkehoidon opinnot, jotka vastaavat vähintään lähihoitajan lääkehoidon osaamisvaatimuksia. Suoritettuaan edellä mainitut opinnot ja saatuaan työyksiköstä kirjallisen luvan sosionomi voi jakaa lääkkeitä tai antaa niitä asiakkaille luonnollista tietä, kuten suun ja ihon kautta. (STM 2021; Hankonen 2024).

Työelämälähtöinen tarve

Tällä hetkellä harvalla sosionomitutkinnon suorittaneella on lääkehoidon koulutus, joka mahdollistaa lääkehoidon itsenäisen toteuttamisen. Monimuotoisen asiakaskunnan tarpeiden vuoksi työelämässä tarvitaan sosionomien lääkehoidon osaamista, jotta sosiaalihuollon yksiköiden lääkehoitoa voidaan sujuvoittaa.

Nykytilanteessa sosiaalihuollon yksikössä voi olla yksi lääkehoitoon pätevöitynyt ammattihenkilö, jonka ei ole mahdollista toteuttaa lääkehoitoa joka päivä. Tai yksikön työntekijöillä ei ole lainkaan riittävää koulutusta toteuttaa lääkehoitoa. Näissä tilanteissa esimerkiksi kotisairaalaan liikkuva sairaanhoitaja käy antamassa lääkkeet asiakkaalle. Tämä ei ole työelämän resurssien järkevää käyttöä. Työelämästä nousi siis tarve sosionomien lääkehoidon koulutukselle.

LAB-ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön kautta tämä tarve tuli sosionomikoulutuksen lehtoreiden tietoon. Yhteistyössä sosionomikoulutuksen ja hoitotyön lehtorit lähtivät muokkaamaan sosionomeille sopivaa lääkehoidon koulutuskokonaisuutta, joka vastaisi työelämän tarpeita. Turvallisen lääkehoidon vapaavalintaisen kurssin laajuudeksi tuli viisi opintopistettä, jotta se vastaisi lähihoitajakoulutuksen lääkehoidon osaamista.

Kuva 1. Sosionomien lääkehoito-opetus noudattelee lähihoitajan vastaavaa. (qimono 2016)

Toteutuksen suunnittelu

Sosionomien lääkehoidon (5 op) toteutuksen suunnittelu vaati perehtymistä lähihoitajatutkintoon, jossa on kahdeksan osaamisalaa. Näistä jokainen sisältää pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia (ePerusteet 2024).

Selvitimme lähihoitajatutkinnon lääkehoidon osaamisvaatimuksia ja opetuksen sisältöä. Suunnittelussa huomioitiin opetussuunnitelmien eroavaisuudet sosionomi- ja sairaanhoitajatutkintojen välillä. Tämä loi haasteen saada opetettavat asiat tiivistettyä lääkehoidon osaamisen keskeisiin asioihin. Näitä ovat lääkehoidon lisäksi anatomia ja fysiologia, aseptiikka, lääkelaskut ja tautioppi, jotka eivät sisälly sosionomien opetussuunnitelmaan. Nämä koottiin 5 opintopisteen kokonaisuuteen. Pyrkimyksenä on varmistaa lääkehoidon laadukas ja lääkitysturvallinen toteuttaminen työelämässä. 

Ensimmäinen lääkehoidon kurssi sosionomeille aloitettiin LAB-ammattikorkeakoulussa maaliskuussa 2024. Kurssin on jatkossa tarkoitus olla tarjolla vapaavalintaisena joka lukukausi.

Kirjoittajat

Meeri Heino toimii hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä Lappeenrannan kampuksella opettaen muun muassa ensihoidon koulutusohjelmassa sekä lääkehoitoa perusopinnoissa ja täydennyskoulutuksessa. 

Titta Sainio toimii hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointiyksikössä Lappeenrannan kampuksella. Hän opettaa muun muassa lääkehoitoa ja on mukana palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa.

Lähteet  

ePerusteet. 2024. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Viitattu 28.4.2024. Saatavilla  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3689879/rakenne  

Hankonen, R. 2024. Voinko sosionomina osallistua lääkehoitoon? Tehylehti. Viitattu 28.4.2024. Saatavissa https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/voinko-sosionomina-osallistua-laakehoitoon

qimono. 2016. Socha, A. Pilleri, kapseli, lääke. Pixabay. Viitattu 28.4.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/pilleri-kapseli-l%C3%A4%C3%A4ke-1884775/

STM. 2021. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6. Viitattu 29.4.2024. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162847/STM_2021_6.pdf?sequence=3&isAllowed=y