Työelämän edustajina fysioterapeuttikoulutuksen uutta opetussuunnitelmaa kehittämässä

LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelma on uudistumassa. Tutustuimme syksyllä 2024 käyttöön otettavaan opetussuunnitelmaan sekä sen taustoihin ja kommentoimme sitä työelämäedustajina. Työskentely kehittämistehtävässä on ollut mielenkiintoista ja innostavaa. Ennen kehittämistyöhön tutustumista emme esimerkiksi ajatelleet, kuinka paljon tulevaisuuden näkymät ohjaavat opetussuunnitelman rakentumista.

Opetussuunnitelma pohjautuu osaltaan Suomen Fysioterapeuttien toteuttaman Fysioterapeutin ydinosaaminen -hankkeessa koottuun raporttiin. Lisäksi opetussuunnitelman tulee olla tutkimusnäyttöön perustuva, tulevaisuuden näkymät huomioiva ja LAB-ammattikorkeakoulun strategian mukainen. (Liikka 2023.)

Niin Suomessa kuin ulkomaillakin väestön ikääntymisen nähdään lisäävän fysioterapeuttien tarvetta. Fysioterapia tutkimusalana tulee kasvamaan jatkuvasti. Fysioterapeutin työssä tärkeää tulee olemaan jatkuva osaamisen kehittäminen ja näyttöön perustuvien käytäntöjen noudattaminen. Digitalisoituminen ja sen kasvu sekä moniammatillisen lähestymistavan laajeneminen tuovat uusia mahdollisuuksia fysioterapia-alalle esimerkiksi tehokkuuden näkökulmasta. Tulevaisuudessa tulemme hyödyntämään virtuaalisuutta työssämme. (Semester 2023; Terveyskylä.fi 2023.)

Aito työelämän kanssa tehtävä yhteistyö valmistaa tulevaan

Perehtyessämme opetussuunnitelman kehittämistyöhön törmäsimme muun muassa siihen, että sosiaali- ja terveydenhuolto alan henkilöstön puuttuminen sekä henkilöstön pysyminen alalla on tunnistettu olemassa olevaksi haasteeksi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2024).

Viime aikoina on noussut esille etenkin nuorten työntekijöiden työhyvinvointi. Työterveyslaitoksen teettämästä Mitä kuuluu -kyselyn tuloksista ilmenee, että nuoret aikuiset kokevat työkykynsä heikentyneen entisestään. Tutkimuksen tulokset kertovat, että työtehtävät, joita ei koeta riittävän haastaviksi kuormittaa nuoria aikuisia. Lisäksi työssä koettu kyynistyneisyys on kasvussa. (Suutala ym. 2024.) Toisaalta fysioterapeutin opintoihin tullaan ja niistä valmistutaan hyvin erilaisin taustoin ja elämänkokemuksin, jolloin työkalut omaan jaksamiseen ovat yksilölliset.

[Alt-teksti: uima-altaan reunalla punaisen maton päällä sininen, keltainen ja punainen hiekkaämpäri, joissa on erilaisia sukellusleluja. Kahdet uimalasit, uimalauta ja vesijuoksuvyö.]
Kuva 1. Fysioterapeutin työn mielekkyyttä lisää mahdollisuus moninaisiin työtehtäviin. (Kuva: Henni Petäjistö)

Tunnistamme alamme haasteet ja kuormittavat tekijät. Hyvin vaihteleviin työtehtäviin työllistyminen on pitänyt meidät alalla. Arvostamme mahdollisuutta olla osa moninaista ja moniammatillista työyhteisöä. Koemme olevamme tärkeä pala asiakkaidemme sekä heidän lähipiirinsä hyvinvointia. Mielestämme on tärkeää, että näihin työhön sitouttaviin kokemuksiin voi tutustua jo opiskeluaikana.

LAB-ammattikorkeakoulussa työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä arvostetaan ja se on huomioitu opetussuunnitelmassa. Jotta fysioterapiakoulutus ja alalla työskentely houkuttelevat, kannustamme huomaamaan tarpeen opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huoltamiseen sekä yksilölliseen kohtaamiseen jo opintojen aikana.  

Kirjoittajat 

Johanna Miettinen työskentelee fysioterapeuttina sekä suorittaa YAMK-tutkintoa LAB-ammattikorkeakoulussa kuntoutuksen ja liikunnan integraatio-opinnoissa. 

Henni Petäjistö (fysioterapeutti AMK) työskentelee opetuksen ja kuntoutuksen alalla ja suorittaa YAMK-tutkintoa LAB-ammattikorkeakoulussa kuntoutuksen ja liikunnan integraatio-opinnoissa. 

Minna Mukka työskentelee lehtorina ja koordinaattorina kuntoutuksen ja liikunnan integraatio YAMK -koulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Liikka, S. 2023. Kehittämispäällikkö. LAB. Haastattelu 26.10.2023.  

Semester, S. 2023. Physio 2030 (Future of physiotherapy). Viitattu 17.4.2024. Saatavissa https://physiotherapy.dpu.edu.in/blogs/physio-2030-future-of-physiotherapy   

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2024. Hyvä työn ohjelma ‒ Vetoa ja pitoa sote-alalle. Viitattu 15.3.2024. Saatavissa https://stm.fi/sotehenkilosto/ohjelma

Suutala, S., Kaltiainen, J. & Hakanen, J. 2024. Miten Suomi voi -tuloskooste. Työterveyslaitos 28.2.2024. Viitattu 17.4.2024. Saatavissa https://www.ttl.fi/file-download/download/public/7797

Terveyskylä.fi. 2023. Ikääntyvä Suomi ja palvelujen rakennemuutos. Viitattu 17.4.2024. Saatavissa https://www.terveyskyla.fi/ikatalo/ik%C3%A4%C3%A4ntyneelle/ik%C3%A4-ja-arki/ik%C3%A4%C3%A4ntyv%C3%A4-suomi-ja-palvelujen-rakennemuutos