Työllisyyttä hoidetaan Lahdessa tiiviissä yhteistyössä

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma sisältää työllisyystoimia, joiden tavoitteena on uudistaa palvelurakennetta sekä siirtää työ- ja elinkeinopalvelut paikallistasolle. Tavoitetta kohti on edetty vaiheittain. Työllisyyden kuntakokeilut aloittivat toimintansa reilu vuosi sitten yli sadan kunnan alueella tarkoituksenaan selvittää, voidaanko työnhakijoiden palveluja parantaa järjestämällä työnhakijoiden palvelut kuntien kautta (Aho ym. 2022). Toukokuussa 2022 astui voimaan Pohjoismainen työvoimapalvelumalli eli uusi asiakaspalvelumalli, jonka keskiössä on työnhakijan omatoiminen työnhaku sekä työnhakijalle annettava yksilöllinen tuki entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin (kts. esim. Haatainen 2021). Uudistettu palvelurakenne on tarkoitus siirtää kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024 aikana (TEM 2022).

Lahden alueen työllisyysverkosto rakentaa alueellista yhdessä tekemistä

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun tukena on toiminut keväästä 2021 alkaen Lahden alueen työllisyysverkosto, jonka tavoitteena on koota yhteen Lahden alueen työllisyyden parissa toimivat eri tahot ja lisätä toimijoiden tietoisuutta toisistaan (DILA 2022). Verkostoon kuuluu yli 70 jäsentä, jotka edustavat eri työllisyyden parissa toimivia sektoreita ja organisaatioita. LAB-ammattikorkeakoulusta mukana verkostossa on Miestämö – hybridillä työelämään -hanke (LAB 2022). Työllisyysverkostoa koordinoi ja koollekutsuu Lahden Diakonialaitoksen työllisyyspalvelut, joka on järjestänyt verkostolle säännöllisiä kokoontumisia Teamsissa. Digitaalista alustaa hyödynnetään myös muuhun tiedottamiseen ja materiaalin jakamiseen.

[Alt-teksti: Kaavakuva, jossa keskellä on Lahden alueen työllisyysverkoston palvelut ja ympärillä kahdeksan osa-aluetta: ammatinvalinta ja urasuunnittelu, koulutuspalvelut, kuntoutuksen palvelut, työkyvyn arvioinnin palvelut ja kartoituspalvelut, työllistämisen palvelut, työpajatoiminta, valmennuspalvelut ja muut palvelut.]
Kuva 1. Lahden alueen työllisyysverkostosta on tehty palvelukoonti, johon on kategorisoitu ja kirjattu eri organisaatioiden tarjoamat palvelut. (Kuva: Saila Immonen)

Miestämö-hanke tarjoaa koulutuspalveluita

Lahden alueen työllisyysverkoston toiminnasta ja palveluista on järjestetty kuukausittain teemallisia esittelyitä kuntakokeilun omavalmentajille asiakasohjaustyön tueksi. Toukokuun tapaamisessa aiheena oli koulutuspalvelut, ja Miestämö-hanke esitteli tapaamisessa niitä tulevia toimenpiteitään, jolla pyritään vahvistamaan erityisesti miesten työllistymistä tai uusien koulutusurien löytämistä.  

Miestämön kampustutustumisten tavoitteena on tutustua nykypäivän korkeakouluopiskeluun ja eri aloihin matalalla kynnyksellä. Tapaamisissa selvitetään toiminnallisesti osallistujan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja sekä keskustellaan oman osaamisen tunnistamisesta sekä tulevaisuuden toiveista ja tavoitteista. Kampustutustumisia järjestetään kesäkuussa sekä ensi syksynä.

Kuntakokeilun omavalmentajille markkinoitiin myös Työelämän digitaidot haltuun -kurssia, jota on suunniteltu yhteistyössä Ohjaamo Lahden kanssa. Kurssi on tarkoitettu niille nuorille miehille, jotka tarvitsevat vahvistusta työelämässä tarvittavista digitaidoista sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Lahden pääkirjastossa toteutettava lyhytkurssi alkaa syyskuun alussa.

Kirjoittaja

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa sekä asiantuntijana Miestämö − hybridillä työelämään -hankkeessa (LAB 2022).

Lähteet

Aho, S., Arnkil, R., Hämäläinen, K., Lind, S., Spangar, S., Tuomala, J., Ojala, S., Saloniemi, A., Stenvall, J., Melin, H. & Mäkiaho, A. 2022.Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi. I väliraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:3. Selvitys- ja tutkimustoiminta. Valtioneuvosto. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163739/VNTEAS_2022_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Haatainen, T. 2021. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Työ- ja elinkeinoministeriö.  Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/documents/1410877/53440649/20211005_pohjoismainen_tyovoimapalvelumalli_tyollisyystoimien_kokonaisuus_esitysaineisto_tiedotteen_liitteeksi.pdf/2b11e571-d0e4-f429-fb71-7ac10fd4cce4/20211005_pohjoismainen_tyovoimapalvelumalli_tyollisyystoimien_kokonaisuus_esitysaineisto_tiedotteen_liitteeksi.pdf?t=1633515698182

Immonen, S. 2021. Lahden alueen työllisuusverkoston palvelut. Pdf-tiedosto. V Lahden alueen työllisyysverkoston Teams.

LAB. 2022. Miestämö – hybridillä työelämään. Hanke. Viitattu 27.5.202. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/miestamo-hybridilla-tyoelamaan

Lahden Diakonialaitos. 2022. Lahden alueen työllisyysverkosto. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://dila.fi/lahden-alueen-tyollisyysverkosto/

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2022. TE-palvelut 2024 -uudistus. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus