Digitaalisten palveluiden lisääntyminen tuo uusia muotoja vapaaehtoistyöhön

Digitaaliset palvelut lisääntyvät ja tuovat verkkoympäristön palvelut niin ammattilaisten, vapaaehtoisten kuin avunhakijoiden saataville (Salo-Laaka & Sankala 2007). Aikaan ja paikkaan sitomattomat verkkopalvelut tuovat palvelut lähemmäs ihmisiä. Samassa tilanteessa olevat ihmiset löytävät toisensa helpommin verkon avulla erilaisissa vertaistuki- tai teemakeskusteluryhmissä. Vuorovaikutteiset palvelut tarjoavat mahdollisuuden keskusteluun sekä yksilökohtaiseen ohjaukseen ja neuvontaan. (Rahikka 2013.) Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat muun muassa avoimet tai suljetut keskustelupalstat, joissa voi kirjoittaa mieltä painavista asioista tai chat-palvelu, jossa voi reaaliaikaisesti keskustella yksilöllisesti tai ryhmässä ja saada tukea omaan tilanteeseensa. 

Kuva 1. Digitaalisten palveluiden helppo saavutettavuus ja käytettävyys (Kuva: MarieXMartin)

Vapaaehtoistoiminta digitaalisessa ympäristössä 

Vapaaehtoistoiminnan juuret kantavat pitkälle historiaan ja Suomessa noin 42 % väestöstä tekee jonkinlaista vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoiset tuovat arvokkaan lisän ammattilaisten tekemään työhön. (Kostiainen & Lumiaro 2018.) Terhi Kansikas (2020) perehtyi YAMK-opinnäytetyössään siihen, kuinka vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys ja tuki voidaan toteuttaa digitaalisessa ympäristössä tapahtuvassa, melko itsenäisessä vapaaehtoistehtävässä. Opinnäytetyön kohdeorganisaationa oli Ensi- ja turvakotien liitto ry, jonka tavoitteena on saada vapaaehtoistoimijoita mukaan ohjaajiksi valtakunnalliseen vauvaperheiden chat-palveluun. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi ohjaava toimintamalli Ensi- ja turvakotien liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä verkkoauttamisen ja vapaaehtoistoiminnan parissa työskentelevien työvälineeksi. 

Kuva 2. Vapaaehtoistyö (Kuva: Gerd Altmann)

Vapaaehtoistoiminnan koordinointi 

Resurssit ovat olennainen osa onnistunutta vapaaehtoistoimintaa (Kaila 2014). Kun resurssit on mitoitettu ja suunniteltu riittävän hyvin ja koordinaatiovastuut ovat selkeät, on henkilökunta helpompi sitouttaa mukaan toimintaan. Prosessin onnistumismahdollisuudet heikkenevät selkeästi, jos henkilökunta vastustaa vapaaehtoisten mukaan ottamista. Vapaaehtoisten rekrytoinnin ja perehdyttämisen jälkeen alkaa niin sanottu ylläpitovaihe, jossa korostuu tuen ja palautteen antaminen vapaaehtoisille. Myös mahdollisuudet erilaisiin koulutuksiin ja riittävään vastuuseen motivoivat ja sitouttavat vapaaehtoistoimijoita tehtäviinsä. (Kansikas 2020.) 

Kirjoittajat

Terhi Kansikas valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta sosionomiksi (YAMK).  

Juha Roslakka työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän toimi opinnäytetyön ohjaajana. 

Lähteet

Kansikas, T. 2020. ”Vaikkei olisi koulutusta auttamiseen, sydämellä pystyy auttamaan.” Ohjaava toimintamalli Ensi- ja turvakotien liitto ry:lle vapaaehtoisten chat-ohjaajien mukaan ottamiseksi chat-päivystykseen. YAMK-opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysala, uudistava johtaminen. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 20.11.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020111122573  

Kostiainen, A. & Lumiaro, H. 2018. Osaamista vapaaehtoistyöstä: opettajien opas vapaa-ehtoistoiminnan kurssille. Kansalaisareenan julkaisuja 1/2018. Helsinki: Kansalaisareena. 

Kaila, K. (toim.). 2014. Onnistunut vapaaehtoistoiminta 2014. Opas toiminnan kehittäjälle. Helsinki: Vety-hanke. [Viitattu 20.11.2020]. Saatavissa: http://www.kierratyskeskus.fi/files/8928/Onnistunut_vapaaehtoistoiminta_opas_VETY_0514web.pdf  

Rahikka, A. 2013. Dialogi auttavissa verkkopalveluissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen am-mattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Helsinki. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2013:16. [Viitattu 20.11.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9081-3 

Salo-Laaka, M. & Sankala, J. 2007. Informaatioteknologia sosiaalityön tulevaisuuden mahdollisuus? Teoksessa Laitinen, M. & Kemppainen, T. (toim.). Tutkiva sosiaalityö. 

Näkökulmia tulevaisuuteen ja innovaatioihin. Helsinki: Sosiaalityön tutkimuksen seura. 42–47. 

Kuvat

Kuva 1. MarieXMartin. 2020. 5717067. Pixabay. [Viitattu 20.11.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/sosiaalinen-media-smartphone-5717067/  

Kuva 2. Gerd Altmann. 2020. 2815489. Pixabay. [Viitattu 20.11.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/vapaaehtoinen-k%C3%A4det-vapaaehtoisesti-2815489/  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *