Työn tuunamisella ylläpidetään työn imua

Työn imuun ja työhyvinvointiin voi jokainen itse vaikuttaa. Opettajilla on usein hyvät mahdollisuudet tuunata työtään, esimerkiksi sen määrää ja sisältöä. Muutostilanteissa työn voimavarojen ja vaatimusten suhde on huomioitava erityisesti, koska sillä edistetään muutokseen sopeutumista. Samalla tarjoutuu mahdollisuus yhdessä tekemiseen ja työyhteisön kehittämiseen.

Kuva 1. Opettajilla on hyvät mahdollisuudet tuunata työtään (jerrykimbrell10 2016 / CC0)

Vaatimusten ja voimavarojen tasapaino

Työn tuunaamisella tarkoitetaan työssä koettujen vaatimusten ja voimavarojen tasapainottamista. Tuunaamisen avulla työntekijä voi ylläpitää työssä koettua työn imua ja työhyvinvointia. Työn vaatimustekijöitä voidaan tarvittaessa vähentää, mutta työhön tarvitaan myös sopivia haastetekijöitä, jotka tuovat työhön innostavuutta. Pelkästään vaatimustekijöiden vähentäminen voisi johtaa työssä tylsistymiseen. Haastetekijät ylläpitävät ja parantavat paitsi työssä koettua innostusta myös motivaatiota. (Seppälä & Hakanen 2017, 155–156; Seppälä & Hakanen 2018, 7–8 ja 13–14; Seppälä ym. 2020, 4.0–4.3.)

Tyytyväiset ja innostuneet opettajat

Kannaksen ja Tiirismaan lukioissa, tulevassa Lahden lukio Gaudiassa, juuri tehdyn tutkimuksen mukaan opettajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työhönsä, ja heillä on hyvät mahdollisuudet työnsä tuunaamiseen (Sarajärvi 2021, 29). Työssä koettuja vaatimuksia voidaan vähentää opetettavien kurssimäärien muokkaamisella ja samalla työhön voidaan lisätä sopivia haasteita lisätehtävien ja projektien kautta. Vaihtelevat työskentelytavat ja tiimityö tuovat opettajille mahdollisuuksia kehittää työtään kokeilemalla erilaisia työskentelytapoja yhdessä muiden opettajien kanssa. Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja sen määrään onkin yksi suurimmista opettajien kokemista työn voimavaroista.

Työn tuunaaminen organisaatiomuutoksessa

Erityisesti muutostilanteissa on tärkeää huomioida työn voimavarojen ja vaatimusten suhde työn imun ylläpitämisessä (Seppälä ym. 2020, 4.1). Lahden lukio Gaudiassa opettajat toivovat voivansa tehdä yhteistyötä aineryhmittäin jo ennen varsinaista yhdistymistä, jolloin voidaan entistä paremmin sopia työn määrän jakautumisesta opettajien kesken (Sarajärvi 2021, 28–32.). Näin jokainen voi myös lisätä työhönsä sopivia haasteita ja vähentää kuormittavia vaatimustekijöitä tarpeen mukaan.

Yhteistyö ennen yhdistymistä luo samalla pohjaa tulevalle työyhteisölle ja yhteisten toimintamallien muodostumiselle, joiden kautta rakentuu työyhteisön keskinäinen luottamus. Työn haastetekijöitä voivat olla esimerkiksi uudenlaisten työtehtävien opettelu tai oman työn tarkastelu uudesta näkökulmasta. (Seppälä & Hakanen 2018, 13–14; Seppälä ym. 2020, 4.1). Organisaatiomuutoksessa tiimityö mahdollistaa oman työn tarkastelun ja opetustyön kehittämisen luonnollisella tavalla yhteistyön kautta, mikä edistää jokaisen sopeutumista uuteen työyhteisöön ja ylläpitää työhyvinvointia (Sarajärvi 2021).

Kirjoittajat

Tarja Sarajärvi on valmistumassa tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta. Sarajärvi tarkasteli opinnäytetyössään opettajien työhyvinvointia ja työyhteisöä tukevia tekijöitä organisaatiomuutoksessa. Kohdeorganisaationa oli Lahden lukio Gaudia. 

Sari Suominen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä Lahdessa. Hän ohjasi Sarajärven opinnäytetyön.

Lähteet

Sarajärvi, T. 2021. Opettajien työhyvinvointia ja työyhteisöä tukevat tekijät organisaatiomuutoksessa. Case: Lahden lukio Gaudia. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ja logistiikan koulutus. Lahti. [Viitattu 2.5.2021]. Saatavissa: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105026560

Seppälä, P. & Hakanen, J. 2017. Työn voimavarat, vaatimukset ja niiden tuunaaminen. Teoksessa: Mäkikangas, A., Mauno, S. & Feldt, T. (toim.). Tykkää työstä. Jyväskylä: PS-Kustannus. 149–167.

Seppälä, P. & Hakanen, J. 2018. Työn imussa aktiivisesti sopeutuen? Kuntahenkilöstön seurantakyselyn tuloksia. Helsinki: Kuntaliitto. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 7/2018. [Viitattu 28.04.2021]. Saatavissa: https://www.researchgate.net/publication/328495502_Tyon_imussa_aktiivisesti_sopeutuen_Kuntahenkiloston_seurantakyselyn_tuloksia

Seppälä, P., Harju, L. & Hakanen, J. 2020. Interactions of Approach and Avoidance Job Crafting and Work Engagement: A Comparison Between Employees Affected and Not Affected by Organizational Changes. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 17(23). [Viitattu 29.04.2021]. Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7730691/

Linkit

Linkki 1. ePressi. 2021. Paavolan kampuksella aloittaa Lahden lukio Gaudia. Lahden kaupungin tiedote 16.3.2021. [Viitattu 2.5.2021]. Saatavissa: https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/paavolan-kampuksella-aloittaa-lahden-lukio-gaudia.html

Linkki 2. Sarajärvi, T. 2021. Opettajien työhyvinvointia ja työyhteisöä tukevat tekijät organisaatiomuutoksessa. Case: Lahden lukio Gaudia. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ja logistiikan koulutus. Lahti. [Viitattu 2.5.2021]. Saatavissa: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105026560

Kuva

Kuva 1. jerrykimbrell10. 2016. Hymyilevä-opettaja-nainen-college-1280975. Pixabay. [Viitattu 2.5.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/hymyilev%C3%A4-opettaja-nainen-college-1280975/