Tekstiilien testaus osana kierrätysmateriaalien tuotekehitystä

Tekstiilin testauksella pyritään kartoittamaan tekstiilin ominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tekstiilien kierrätyksen myötä kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden määrä tulee lisääntymään ja samalla tarve löytää uusia käyttökohteita kasvaa. Vuosi sitten perustetussa LAB-ammattikorkeakoulun Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot- tutkimustiimissä on asiantuntijuutta ja kattava laboratoriolaitteisto kierrätysmateriaaleista valmistettujen tekstiilien testaamiseksi.  

Kuva 1. Käyttökohteiden löytäminen kierrätyskankaille on ajankohtainen asia. (Bru-nO 2016)

Tekstiilin ominaisuudet ja testaus

Tekstiilien testausta voidaan käyttää tutkimuksen työkaluna sekä ulkopuolelta asetettujen määräysten (lait ja asetukset), standardien että sopimusten asettamien ominaisuuksien määrittämiseen. Tekstiilien testausta käytetään myös tuotekehityksessä, vertailevassa tutkimuksessa sekä tietotason nostamisessa.  

Suomessa toimii aktiivinen yhteistyöverkosto Telaketju, jonka tavoitteena on edistää tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja kiertoa. Lue lisää Telaketju verkostosta ja hankkeista. Telaketju2-hanke toimi Kierrätysmateriaaleista valmistettujen kankaiden kestävyysominaisuudet selvittävän opinnäytetyön toimeksiantajana. Työssä Arvez (2021) testasi eri yrityksiltä saatujen kuuden erilaisen kierrätyskankaan lujuus- ja repeämisominaisuuksia, värinkesto-ominaisuuksia, nyppyyntymistä, hankauskestävyyttä sekä mittapysyvyyttä pesussa. Kankaita testattiin eri tekstiilialan standardeja mukaillen LAB-ammattikorkeakoulun tekstiililaboratoriossa. (Arvez 2021, 24–37.)

Testaustulokset antoivat alustavaa tietoa kankaiden kestävyysominaisuuksista. Tuloksia verrattiin lähinnä Euratex Technical Clothing Groupin laatimiin laatusuosituksiin, jotta pystyttiin pohtimaan niiden soveltuvuutta erilaisiin käyttökohteisiin. Yksi tärkeimpiä huomioita oli, että tulosten mukaan kankaat soveltuisivat hankaus-, lujuus- ja repeämisominaisuuksiltaan useisiin eri käyttökohteisiin. Sen sijaan monen kankaan osalta nyppyyntyminen oli voimakasta ja kaikissa kankaissa kutistuminen loimen suuntaisesti huomattavaa. Monien kankaiden kohdalla samasta kankaasta otettujen rinnakkaisnäytteiden tuloksissa oli havaittavissa vaihtelua. Tämän voidaan ajatella kertovan siitä, että kierrätyskankaiden laadussa on epätasaisuutta. (Arvez 2021, 24–37.)

Lähikuva Martindale-laitteesta
Kuva 2. Kankaiden hankauslujuuden testausta Martindale-laitteella (Kuva: T. Marttila & Oona Rouhiainen)

Tekstiilin kierrätys tulevaisuudessa

Kierrätysmateriaaleista valmistettujen kankaiden käyttö tulee tulevaisuudessa yleistymään sitä mukaa, kun tekstiilin erilliskeräys astuu voimaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa vuonna 2025 (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/851 11 §, kohta 1). Suomessa tekstiileille järjestetään erilliskeräys jo vuodesta 2023 lähtien (Mäki 2021). Käyttökohteiden löytäminen kuluttajien sekä teollisuuden poistotekstiileistä valmistetuille kierrätyskankaille on siis äärimmäisen ajankohtainen asia, koska kierrätyksessä syntyvät kuidut tulee pystyä jatkossa hyödyntämään materiaaleina eikä vain energianlähteenä.

Kirjoittajat

Enni Arvez, energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, joka on tehnyt opinnäytetyön kierrätysmateriaaleista valmistettujen kankaiden kestävyysominaisuuksista Telaketju2-hankkeelle.

Lea Heikinheimo, TkT, toimii yliopettajana sekä asiantuntijana Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimissä.   

Lähteet

Arvez, E. 2021. Kierrätysmateriaaleista valmistettujen kankaiden kestävyysominaisuudet. LAB-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. [Viitattu 3.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104296286

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/851. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto. [Viitattu 22.4.2021]. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851

Mäki, S. 2021. Mihin kierrättää vanhat vaatteet ja kodin tekstiilit? Suomen Tekstiilin & Muoti ry. [Viitattu 22.4.2021]. Saatavissa: https://www.stjm.fi/toimintaalueemme/vastuullisuus/kiertotalous/mihin-kierrattaa-vanhat-vaatteet-ja-kodintekstiilit/

Linkit

Linkki 1. Telaketju. 2021. Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta. [Viitattu 22.4.2021]. Saatavissa: https://telaketju.turkuamk.fi/

Linkki 2. Arvez, E. 2021. Kierrätysmateriaaleista valmistettujen kankaiden kestävyysominaisuudet. LAB-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. [Viitattu 3.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104296286

Kuvat

Bru-nO. 2016. id-1401889. Pixabay. [Viitattu 12.5.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-1401889/