Työnantajabrändäys matkailualan rekrytointihaasteiden ratkaisuna

Matkailuala työllistää merkittävän osan työvoimasta ja on tärkeä taloudellinen kasvutekijä Suomessa. Kuitenkin alan rekrytointiin liittyy haasteita. Näiden ratkaisemiseksi on yritetty löytää useampiakin erilaisia ratkaisuja, mutta keskustelu työnantajabrändäyksestä ja sen mahdollisuuksista on vielä ollut vähäistä.

Matkailualan kohtaanto-ongelma

Matkailuala on tärkeä työllistäjä Suomessa, mutta kohtaa haasteita työvoiman saatavuudessa. Haasteita aiheuttavat erityisesti epäsäännölliset työajat, jotka liittyvät alan kausiluonteisuuteen, sekä matalat palkat, jotka saavat kokeneet työntekijät siirtymään muille aloille paremman palkan perässä (Palm 2017). MaRa ry (2023) korostaakin, että yli 10 000 työntekijän siirtyminen alalta toiselle pandemian jälkeen osoittaa palkkauksen merkityksen. Ala vaatii myös yhä enemmän koulutusta ja osaamista korostaen koulutusohjelmien kehittämisen tarvetta.

Kuva 1. Matkailualan kohtaanto-ongelmaan on kiinnitettävä huomiota. (RosZie 2022)

Työnantajabrändäyksen merkitys matkailualalla

Työnantajabrändäys tarkoittaa yrityksen maineen ja vetovoiman kehittämistä työnantajana. Se sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään houkuttelemaan, rekrytoimaan ja pitämään yllä parhaita mahdollisia työntekijöitä. Työnantajabrändäys perustuu yrityksen arvoihin, kulttuuriin ja tarjoamiin etuihin, ja se välittää kuvaa yrityksestä miellyttävänä ja arvostettuna työpaikkana. Tavoitteena on vahvistaa positiivista kuvaa yrityksestä sekä nykyisten että potentiaalisten tulevien työntekijöiden keskuudessa, mikä auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja parantamaan sen suorituskykyä. (Backhaus & Tikoo 2016.)

Työnantajabrändäys on keskeinen kilpailutekijä. Vahva brändi erottaa yrityksen kilpailijoistaan ja tekee siitä houkuttelevamman vaihtoehdon työnhakijoille. Työnantajabrändi, joka korostaa työntekijöiden hyvinvointia, joustavia työaikoja ja kehittymismahdollisuuksia, voi olla ratkaiseva tekijä osaavan työvoiman houkuttelussa. Kuitenkin kohtaanto-ongelmasta keskusteltaessa ei tämä näkökulma ole pahemmin noussut esiin yksittäisten työnantajien puhumattakaan koko alan kohdalla.

Työnantajabrändäys voi auttaa houkuttelemaan näitä kansainvälisiä osaajia, kun samalla parannetaan työoloja ja vähennetään työntekijöiden kuormitusta.

Keinoina koulutus ja kohdennettu viestintä

Työnantajabrändäyksen strategiat voivat sisältää investointeja työntekijöiden koulutukseen ja kehittämiseen, mikä on välttämätöntä alan ammattimaistumisen ja kasvun tukemiseksi. Lisäksi työnantajabrändin kehittämisessä on hyödynnettävä tehokasta viestintää ja markkinointia. Tämä tarkoittaa aktiivista läsnäoloa sosiaalisen median alustoilla, missä yritys voi esitellä työkulttuuriaan, työntekijöiden kokemuksia ja avoimia työpaikkoja.

Viestinnän suunnittelussa on hyvä puhutella sekä kotimaisia että kansainvälisiä työnhakijoita ja antaa heille hyvä syy hakeutua alan töihin. Matkailualan yritysten tulisikin kehittää selkeä arvolupaus, joka erottaa ne kilpailijoista ja tekee niistä houkuttelevia työpaikkoja.

Kirjoittaja

Johanna Heinonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina. Erityisesti matkailun kehittäminen, digitaalinen viestintä ja asiakaskokemus ovat hänen sydäntään lähellä, mutta hän on myös kiinnostunut johtamisesta, ihmisten motivoinnista ja sitouttamisesta sekä verkkokoulutuksen haasteista ja mahdollisuuksista.

Lähteet

Backhaus, K. & Tikoo, S. 2016. Employer Branding Revisited. Organization Management Journal, 13(4), 193-201. Viitattu 8.5.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1080/15416518.2016.1245128

MaRa ry. 2023. Työvoiman saatavuus matkailu- ja ravintola-alan kohtalonkysymys – ”saatavuusharkinnasta tulisi luopua kokonaan”. Viitattu 8.5.2024. Saatavissa https://www.mara.fi/ajankohtaista/uutiset/tyovoiman-saatavuus-matkailu-ja-ravintola-alan-kohtalonkysymys-saatavuusharkinnasta-tulisi-luopua-kokonaan.html

Palm, J. 2017. Matkailun työvoiman kohtaanto – haasteet ja mahdollisuudet. Työ- ja elinkeinoministeriö.  Viitattu 8.5.2024. Saatavissa https://tem.fi/documents/1410877/5274849/Palm+Matkailuseminaari+6.9.2017

Roszie. 2022. Osaamisen puute, vapaa paikka. Pixabay. Viitattu 8.5.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/osaamisen-puute-vapaa-paikka-7388268/