Uroterapeuttien erityisosaaminen hyvinvointia edistämässä

Hoitotyötä tekeviltä vaaditaan laaja-alaista asiantuntemusta, lisäksi hoitotyön eri osa-alueilla tarvitaan monenlaista erikoisosaamista (Hotus 2021). Muutokset työelämässä ja sen tuomissa osaamisvaatimuksissa ovat nopeutuneet. Tuskin on ammattia, jossa osaamisvaatimukset eivät muuttuisi esimerkiksi teknologian myötä. Työelämässä työtekijöiltä vaaditaan elinikäistä oppimista. Vuosittain 1,1 miljoonaa työntekijää osallistuu työnantajan tukemana erilaisiin koulutuksiin. (Sivista 2018.) Tietopohjaa sekä osaamista voidaan lisätä ja täydentää muun muassa erilaisten täydennyskoulutuksien avulla (Koulutus.fi 2021).

Uroterapeutti on alansa erityisasiantuntija

LAB-ammattikorkeakoulussa alkoi alkuvuonna 2024 koulutuskokonaisuus kliinisesti erikoistunut osaaja – uroterapia. Koulutuksen aloitti noin kaksikymmentä motivoitunutta terveydenhuollon ammattilaista, jotka työskentelevät erilaissa tehtävissä urologisten asiakkaiden parissa.

30 opintopisteen koulutus on osa auktorisoitu uroterapeutti -nimikettä. Auktorisoinnin tarkoituksena on tehdä näkyväksi uroterapeuttien erityisosaaminen virtsaelinsairauksien hoidossa sekä terapiassa. Suomen urologiset hoitajat, Urhot ry, hallinnoi tätä pätevyyttä. (Suomen urologiset hoitajat 2024.)

Ikääntyvien osuuden kasvaessa väestössämme on oletettavaa, että myös erilaiset urologiset häiriöt tulevat kasvamaan. Myötävaikuttamassa tähän ovat virtsaelinten ikääntymismuutokset, useat pitkäaikaissairaudet sekä liikunta- ja toimintakyvyn heikkeneminen. Virtaamisvaivojen taustalla voi olla myös keskushermoperäinen syy. Virtsaamisvaivat ovat kokonaisvaltaisia, sillä ne haittaavat päivittäisiä toimintoja ja heikentävät elämänlaatua. Lisäksi ne lisäävät riskiä joutua laitoshoitoon, kaatumisia ja jopa kuolemanriskiä. (Ala-Nissilä & Nuotio 2019.)

Kuva 1. Hoitoalan työntekijöiltä vaaditaan paitsi erityisosaamista myös kouluttautumista tietopohjan jatkuvasti täydentyessä. (RDNE Stock project 2020)

Koulutuksella lisää ammatillista osaamista

Koulutuksen tavoitteena on tarjota nykyaikaisen ja innostavan oppimisympäristön lisäksi näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuva näkemystä urologisen asiakkaan hoitotyöstä. Hoitotyön ammattietiikka ja laki velvoittavat toteuttamaan näyttöön perustuvaa hyvää hoitoa. Näyttöön perustuva toiminta voi vaatia rohkeutta, sillä toisinaan hoitotyön ammattilainen voi joutua poikkeamaan totutuista toimintatavoista tai voi joutua nostamaan vanhentuneita toimintatapoja tarkasteluun. (Hotus 2021.) Tavoitteena on myös lisätä osallistujan osaamista niin, että hän voi olla kehittämässä urologisen asiakkaan hoitoa, esimerkiksi sujuvoittamassa hoidon saatavuutta sekä toimintaprosesseja tai kehittämässä hoidon laatua. Koulutus antaa myös valmiudet moniammatilliseen yhteistyöhön omassa yksikössä sekä valmiudet työskentelyyn urologisen hoitotyön verkostossa.

Koulutuksen lopulla arvioimme opintosuunnitelman onnistumista opiskelijoiden antaman loppupalautteen avulla. Nämä palautteet ovat meille tärkeitä; niiden avulla tulemme kehittämään koulutusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin. Parhaimmillaan tämä tukee opiskelijoiden ammatillista kasvua ja urakehitystä.

Kirjoittaja

Marjut Lintunen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina ja toimii toisena vastuuopettajana kliinisesti erikoistunut osaaja – uroterapia -koulutuksessa.

Lähteet

Ala-Nissilä, S. & Nuotio, M. 2019. Virtsaamisvaivat iäkkäillä naisilla. Viitattu 26.4.2024. Saatavissa https://www.duodecimlehti.fi/duo15236

Hotus. 2021. Hoitotyöntekijä on hoitotyön asiantuntija. Hoitotyön tutkimussäätiö.  Viitattu 26.4.2024. Saatavissa https://hotus.fi/hoitotyontekija-on-hoitotyon-asiantuntija

Koulutus.fi. 2021. Mitä on täydennyskoulutus. Viitattu 26.4.2024. Saatavissa https://www.koulutus.fi/oppaat/mita-on-taydennyskoulutus-15647

RDNE Stock project. 2020. Hymyily, monimuotoisuus, lääkärit, sairaanhoitajat. Pexels. Viitattu 26.4.2024. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/hymyily-monimuotoisuus-laakarit-sairaanhoitajat-6129507/

Sivista. 2018. Koulutuksen tarve on kasvussa ‒ ei laskussa. Blogi. Viitattu 29.4.2024. Saatavissa https://www.sivista.fi/blogi/koulutuksen-tarve-on-kasvussa-ei-laskussa/

Suomen urologiset hoitajat. 2024. Uroterapeutin auktorisointi. Urhot ry. Viitattu 26.4.2024. Saatavissa  https://www.urologisethoitajat.fi/uroterapeutin-auktorisointi/