Valmennusta tyvestä latvaan

STEAn (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittama 2019−2021 Olopiste − aktiivisuudella tasapainoista arkea -hanke on päättymässä (Olopiste 2021). LABin asiantuntijaopettajat ja Harjulan Setlementin Olopisteen työntekijät ovat koostaneet kolmen vuoden kehittämistyönyhteenvetona valmennusprosessin puumallin. Tässä tekstissä avataan Olopisteen valmennusprosessin kokonaisuutta valmentajan näkökulmasta.

Valmentaja ohjaa asiakkaan muutosprosessia

Maaperä sisältää Olopisteen arvoperustan, ihmiskäsityksen ja menetelmät sekä ajatuksen ihmisen ja elämän mahdollisuuksista. Puun juuriin valmentajat ovat valikoineet kokeilun kautta sopivia teorioita, menetelmiä ja välineitä, joita käytetään eri toimintaympäristöissä. 

Runko ja oksat kuvaavat tavoitteellisen muutostyön prosessia. Eri toimintaympäristöjen tarkoitus on lisätä asiakkaan kokemusta osallisuudesta sekä tietoisuutta oman aktiivisuuden positiivisista vaikutuksista. Asiakkaan muutos mahdollistuu tavoitteellisen valmennusprosessin tukemana. Valmentaja ohjaa asiakkaan muutosprosessia. Asiakkaan motivaatio on keskiössä ja valmentaja auttaa häntä näkemään motivaatioon vaikuttavia tekijöitä holistisesti, kokemusmaailmaan ja tilanteeseen sopivalla tavalla. 

Lehvästössä sivistys, identiteetti ja sosialisaatio (Nivala & Ryynänen 2019, 17−19) ovat niitä alueita, joissa valmennuksen vauhdittama kasvu näkyy asiakkaan elämässä. Identiteettiprosessissa valmentaja auttaa asiakasta näkemään omat voimavaransa ja niitä rajoittavia tekijöitä. Itsetuntemuksen lisääntyminen mahdollistaa muutoksen tietoisen tekemiseen.

Kuva 1. Olopisteen valmennusprosessia kuvaavan puun maaperässä ovat arvot, rungossa muutosprosessi, lehvästössä identiteetti, sosiaalisuus ja sivistys. (Kuikka & Viitaniemi 2021)

Identiteetin tukeminen on keskeisin ydinprosessi, joka läpäisee kaikki toimintaympäristöt. Erilaisissa ryhmissä asiakas voi turvallisesti ja ohjatusti altistaa itseään vuorovaikutustaitojen sekä itsetuntemuksen äärelle. Sivistysprosessi auttaa asiakasta oppimaan uutta ja uudistamaan asenteitaan, arvojaan sekä käsitystä yhteiskunnasta. Toiminnallisuus ja kokemusten yhdessä sanoittaminen sekä niiden siirtäminen omaan arkeen ovat keskeisiä. Sosialisaatioprosessissa asiakkaita houkutellaan mukaan osallisuuteen ja onnistumisen kokemusten kautta asiakas alkaa ottamaan vastuuta myös Olopisteen ulkopuolella. 

Lopuksi

Olopisteen valmentajien työote tunnetaan arvostavasta ilmapiiristä, ratkaisukeskeisyydestä, yhdessä kehittämisestä ja arvon kokemisesta. He luovat asiakkaalle turvallisen ja hyväksytyn olon, kaikki ovat tervetulleita. Asiakas on valmentajille aina kiinnostava ja hänellä on merkitystä. Olopisteen valmentajat ovat asiakkaille ankkuri-ihmissuhteita.

Asiakkaiden saavuttamista tuloksista olemme nähneet, että monet ovat löytäneet Olopisteen toiminnan kautta omaan elämään uusia asenteita, näkökulmia ja toimijuutta. Asiakkaat ovat myös ottaneet pienempiä ja isompia askeleita kasvussaan omaksi itsekseen ja he ovat uskaltaneet ottaa käyttöön omaa potentiaaliaan. 

Kirjoittajat

Helena Hatakka toimii yliopettajana Hyvinvointi-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella ja asiantuntijana Olopiste-hankkeessa.

Erno Hokkanen toimii Olopiste-hankkeen projektipäällikkönä.

Paula Kuikka toimii valmentajana Olopiste-hankkeessa.

Marika Norta toimii lehtorina Hyvinvointi-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella ja asiantuntijana Olopiste-hankkeessa.

Pasi Viitaniemi toimii valmentajana Olopiste-hankkeessa.

Lähteet

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.

Olopiste. 2021. Harjulan Setlementti. [Viitattu 15.11.2021]. Saatavissa: https://harjulan.fi/olopiste/

Kuvat

Kuva 1. Kuikka, P. & Viitaniemi, P. 2021. Olopisteen puumalli. Nähtävissä kokonaan:  https://harjulan.fi/wp-content/uploads/2021/12/Puumalli-scaled.jpg