Energiatehokkuus vauhdittaa pienyritysten vastuullisuutta

Vastuullisuusvaatimukset kohdistuvat yhä pienempiin yrityksiin. EU-taksonomia, sijoittajat ja tietoiset kuluttajat haastavat myös sosiaali- ja terveysalojen sekä palvelualojen toimijoita vastuullisuustekoihin yrityksen kokoluokasta riippumatta (Sitra & Deloitte 2022, 26–27). Yritysvastuun pohja on YK:n Agenda 2030:ssa ja sen 17:ssä kestävän kehityksen tavoitteessa. Käytännön toiminnan tasolla vastuullisuus voidaan jakaa kolmeen toisiinsa sidoksissaan olevaan osa-alueeseen: sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuuseen. (Jeminen 2023, 5.)

Energiansäästö tuo positiivisia liitännäisvaikutuksia

Energiatehokkuudella tarkoitetaan energiansäästöä tai energiankäytön tehostamista niin, että samalla kulutetulla energiamäärällä saadaan enemmän tuottoa (Linna & Nuutinen 2012, 6). Ilmiselvin osoitus energiansäästön kannattavuudesta löytyy yrityksen sähkö- ja lämmityslaskuista. Lämmön osalta yksityisen palvelualan rakennuksissa energiakustannusten säästöpotentiaali on noin 17 prosenttia, ja esimerkiksi jo pudottamalla sisälämpötilaa asteella, lämmityskuluissa voi säästää noin 5 prosenttia (Motiva 2022; Motiva 2023). Rahassa säästö voi olla siis useita satoja euroja vuodessa. Samalla yritys tulee kuin huomaamattaan edistäneeksi liiketoimintansa taloudellista vastuullisuutta.

Kaksi valkoista valokatkaisinta, joista toinen päällä ja toinen pois päältä. Katkaisinten yläpuolella pahviset tehtaanpiiput, joista tulee savua. Savupilvessä on merkintä CO2.
Kuva 1. Yritykset voivat lisätä toimintansa vastuullisuutta näppärästi yksinkertaisilla ja arkipäiväisillä energiansäästöratkaisuilla. (Jas Min 2021)

Edellä kuvatun taloudellisen kestävyyden edistämisen lisäksi energiatehokkuus tuo sote- ja palvelualojen yrityksille myös muita hyödyllisiä liitännäisvaikutuksia. Toimitilojen lämmityksen, valaistuksen ja ilmastoinnin optimoinnilla voidaan lisätä niin asiakastyytyväisyyttä kuin työviihtyvyyttäkin. Samalla edistetään yrityksen sosiaalista kestävyyttä. (Motiva 2018, 9.)

Energiansäästötoimet ja investoinnit uusiutuviin energianlähteisiin pienentävät yrityksen hiilijalanjälkeä ja auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta (Motiva 2018, 9). Energiansäästöllä on ympäristöön myös muita positiivisia vaikutuksia, kuten energiantuotannosta syntyvän jätteen määrän sekä vesistökuormituksen väheneminen (Energiateollisuus).

Tukea tarjolla maaseudun sote- ja palvelualojen yrityksille

METE2-hanke tarjoaa Hämeen maaseudun sosiaali- ja terveysalan sekä palvelualojen mikro- ja pienyrityksille mahdollisuuden maksuttomaan energia-analyysiin. Energia-analyysin ja sen pohjalta tehtävien toimenpidesuositusten avulla yritykset saavat tukea liiketoimintansa energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään uusiutuvien energiainvestointien laskentatyökalua, jonka avulla yritykset voivat arvioida uusiutuvien energiainvestointien kannattavuutta. (METE 2023.)

Hanke etsii energiatehokkuudesta kiinnostuneita mikro- ja pienyrityksiä mukaan energiatalkoisiin. Lisätietoa hankkeesta ja yhteystiedot löytyvät nettisivuilta: Linkki METE2-hankkeen nettisivuille.

Kirjoittaja

Hanna Suutari työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja vastaa METE2-hankkeen viestinnästä.

Lähteet

Energiateollisuus. Energiantuotannon ympäristövaikutukset. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://energia.fi/energiasta/energiantuotanto/energiantuotannon_ymparistovaikutukset

Jas Min. 2021. A black and white photo of a light switch. Unsplash. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/a-black-and-white-photo-of-a-light-switch-sRJEcdEhyZw

Jeminen, J. (toim.). 2023. Vastuullisuudesta kilpailuetua – Opas yrityksille vastuullisuussuunnitelman laatimiseen. Oulu: Oulun yliopisto. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja 2/2023. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://vastuullisuusvalmennus.fi/vastuullisuus-opas/

Linna, J. & Nuutinen, J. (toim.). 2012. Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille. Helsinki: Elinkeinoelämän keskusliitto. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://ek.fi/wp-content/uploads/energiaopas.pdf

METE – Maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut. 2023. Tietoa METE2-hankkeesta. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://www.maaseudunmete.fi/2022/08/03/tietoa-mete2-hankkeesta/

Motiva. 2018. Energiatehokkuuden oheishyödyt yrityksissä. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://www.motiva.fi/ajankohtaista/julkaisut/energiatehokkuus

Motiva. 2022. Sektorikohtaiset säästöpotentiaalit. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tuetut_energiakatselmukset/tilastotietoa_katselmuksista/saastopotentiaalit/sektorikohtaiset_saastopotentiaalit

Motiva. 2023. Hallitse huonelämpötiloja. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/hallitse_huonelampotiloja

Sitra & Deloitte. 2022. Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista – Käsikirja yrityksille. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista/ 

Linkit

Linkki 1. METE – Maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut. 2023. Tietoa METE2-hankkeesta. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://www.maaseudunmete.fi/2022/08/03/tietoa-mete2-hankkeesta/