Vanhuspalvelujen hoivatyön eettinen kuormittavuus − ratkaisuilla kestävään tulevaisuuteen

Vanhuspalveluissa kiire ja työn muu kuormittavuus on huolestuttavaa (Vehko ym. 2017). Työn­ psykofyysinen kuormittavuus onkin yhtenä tekijänä ennustamassa vanhuspalvelujen työntekijöiden työnlopettamisaikeita (Olankivi ym. 2021). Työntekijöiden kuormittumisessa ja toisaalta hyvinvoinnin edistämisessä eettisellä organisaatiokulttuurilla on muiden psykososiaalisten työtekijöiden ohella merkittävä rooli.  Epäeettinen kulttuuri, kuten esimerkiksi ristiriita omien ja organisaation arvojen tai epätasapaino vaatimusten ja resurssien välillä, voivat johtaa sairauslomiin. Ideaalitilanteessa eettinen kulttuuri tarjoaa selkeät normit ja odotukset työntekijöille siitä, miten heidän tulisi toteuttaa työtään toimiakseen eettisesti. (Kangas ym. 2017.)

Eettisen organisaatiokulttuurin liittyviä ongelmia työyhteisössä ovat oman esimerkiksi oman edun tavoittelu, omaan vastuuseen kuuluvien tehtävien välttäminen tai laiminlyönti, piiloagendat, tavoitteiden ja resurssien välinen ristiriita ja alaisten väliset ristiriidat (Hiekkataipale & Lämsä 2019). Toisaalta hyvä ja korkea eettinen organisaatiokulttuuri tukee päätöksentekoa moraalisesti vaikeissa tai stressaavissa tilanteissa ja toimii näin resurssina ja mahdollisesti suojaavana tekijänä ehkäisten sairauspoissaoloja. Lisäksi esimiehen eettinen toiminta korostaa johtajuuden roolia esimerkkinä, sillä toiminta eettisenä roolimallina tukee osaltaan työntekijöiden työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja. Erityisen tärkeää on mahdollisuus keskustella eettisistä kysymyksistä. (Kangas ym. 2017.)

Hyvä veto -hanke eettisen organisaatiokulttuurin kehittäjänä

LAB-ammattikorkeakoulu on yhtenä osatoteuttajana Hyvä veto -hankkeessa (TTL 2021), jonka keskeisenä tavoitteena on luoda Hyvä veto -toimintamalli. Hankkeen lähtökohtana on henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa. Toimintamallin luomisessa hyödynnetään työelämän kanssa kehitettäviä eettisen organisaatiokulttuurin, valmentavan johtamisen sekä nuorten ja kokeneiden yhteistyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä.

Kuva 1. Eettinen organisaatiokulttuuri edistää työntekijän hyvinvointia. (Ani Kolleshi 2018)

Hankkeessa toteutettiin syksyn 2021 aikana eettisen organisaatiokulttuurin työpajat vanhuspalvelujen yksiköissä. Ensimmäisissä työpajoissa koottiin pienryhmissä ja yhteisissä keskusteluissa eettistä kuormittumista aiheuttavia tekijöitä ja tilanteita. Toisissa työpajoissa kukin yksikkö kehitti ratkaisuja eettistä kuormittuneisuutta aiheuttaviin tilanteisiin asiakastyössä ja työyhteisössä, ja ratkaisut esiteltiin useamman yksikön yhteisessä arviointipajassa. Arviointipajaan osallistui myös keskijohdon, työsuojelun ja työhyvinvoinnin sekä henkilöstöhallinnon edustajia varmistamaan ratkaisujen toteutumista yksiköiden suunnittelemalla toimintamallilla. Yksiköt jatkavat ratkaisujen työstämistä ja toimeenpanoa kevään 2022 aikana.

Työpajojen ja hankeen keskeinen saavutus jo hankkeen aikana on, että työntekijöille oli aika ja paikka eettiseen organisaatiokulttuuriin liittyvälle keskustelulle. Hyvä veto -hanke keskittyy vuoden 2022 aikana Hyvä veto -toimintamallin luomiseen yhteistyössä työelämän kanssa.

Kirjoittaja

Päivi Huotari työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa yliopettajana ja toimii Hyvä veto -hankkeessa tutkijana ja kehittäjänä.

Lähteet

Hiekkataipale, M. M., & Lämsä, A. M. 2019. (A) moral agents in organisations? The significance of ethical organisation culture for middle managers’ exercise of moral agency in ethical problems. Journal of Business Ethics 155(1), 147−161. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://doi.org/10.1007/s10551-017-3511-9

Kangas, M., Muotka, J., Huhtala, M., Mäkikangas, A., & Feldt, T. 2017. Is the ethical culture of the organization associated with sickness absence? A multilevel analysis in a public sector organization. Journal of Business Ethics 140(1), 131−145. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://doi.org/10.1007/s10551-015-2644-y

Olakivi, A., Van Aerschot, L., Mathew Puthenparambil, J., & Kröger, T. 2021. Ylikuormitusta, lähijohtajan tuen puutetta vai vääränlaisia tehtäviä: Miksi yhä useammat vanhustyöntekijät harkitsevat työnsä lopettamista? Yhteiskuntapolitiikka 86(2), 141−154. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa:http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021041510496

Vehko, T., Sinervo, T., & Josefsson, K. 2017. Henkilöstön hyvinvointi vanhuspalveluissa-kotihoidon kehitys huolestuttava. Tutkimuksesta tiiviisti 11. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-876-0

Linkit

TTL. 2021. Työterveyslaitos. Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto). [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://www.ttl.fi/tutkimushanke/henkiloston-saatavuuden-ja-alan-vetovoimaisuuden-turvaaminen-iakkaiden-palveluissa-hyva-veto/

Kuvat

Kuva 1. Kolleshi, A. 2018. Unsplash. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://unsplash.com/photos/vu-DaZVeny0