Vanhustyöhön vetovoimaa mentoroinnilla

Ikääntyneiden palveluissa työskentelevän henkilöstön saatavuus, osaaminen ja hyvinvointi ovat edellytyksiä laadukkaille palveluille. LAB-ammattikorkeakoulu on mukana Työterveyslaitoksen johtamassa Hyvä veto -hankkeessa (TTL 2021), jossa kehitetään ratkaisuja henkilöstön tueksi sekä vanhustyön arvostuksen ja vetovoimaisuuden parantamiseksi. Yhtenä osana hanketta kehitetään nuorten ja kokeneiden ammattilaisten yhteistyön käytänteitä. Linkki Hyvä veto -hankkeeseen on tässä.

Mentorointi ammatillisen kasvun mahdollistajana

Mentoroinnilla voimaannutetaan kollegaa ammatillisesti, tavoitteena osaamisen edistäminen ja emotionaalinen vahvistaminen. Mentori tarvitsee alan asiantuntijuutta kanssakulkijana, sosiaalistajana, suunnannäyttäjänä ja motivaattorina, riippuen mentoroitavan tarpeista. (Jokinen ym. 2010.) Käytännön työelämässä mentorointia toteutetaan monella eri tavalla, mutta yhdistävänä tekijänä säilyy osallistujien luottamus (Kesti ym. 2020).

Keskeisiä tekijöitä onnistuneessa mentoroinnissa ovat tavoitteellisuus, sitoutuminen ja luottamuksellinen vuorovaikutus. Tavoitteet konkretisoivat tilannetta ja jäsentävät prosessia. Molempien sitoutuminen pelisääntöihin on edellytys suhteen jatkumiselle. Tapaamisissa käsitellyt asiat ovat luottamuksellisia. Kokemusten aito sanoittaminen ja empaattinen kuunteleminen edistävät avointa ilmapiiriä. (Kanniainen ym. 2017.) Parhaimmillaan mentoroinnissa luodaan uutta, reflektoidaan koettua ja molemmat toimijat oppivat (Kesti ym. 2020).

Kuva 1. Mentoroinnilla voidaan tukea ammattilaisten työssä onnistumista. (Tumisu 2019)

Mentorointikäytänteitä yhteiskehittämässä

Hyvä veto -hanke on saanut innoituksensa Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselystä, josta nousseita tarpeita kehitetään vuosina 2020–2023 kumppaneiden kanssa (TTL 2022). Linkki kyselyn sivuille on tässä.

Yhteiskehittämisessä on mukana Työterveyslaitoksen, ammattikorkeakoulujen sekä yhteistyöorganisaatioiden ikääntyneiden palveluyksiköiden asiantuntijoita. Vertaismentorointiin ilmoittautuneet nuoret sekä kokeneet, esimiehet ja hoitotyöntekijät, etenevät pareina Työterveyslaitoksen työkirjan ja -pajojen tuella.

Mentoroinnissa käytetään välineinä ennakko- ja välitehtäviä sekä yhteenvetoja. Lisäksi hyödynnetään teemoitettuja keskusteluja, kuten työelämänviivan, tavoitteiden ja tilanteiden, arvojen ja motivaation tai ajankäytön ja kuormituksen käsittelyä. (Kanniainen ym. 2017.) Vertaismentoroinnissa mentorin ja aktorin roolit vaihtelevat, molemmilla on annettavaa ja opittavaa (Kesti ym. 2020;  Kupias & Salo 2014). Tuntemus kummankin osaamisesta ja tavoitteista korostuu. Vertaismentorointi voi toteutua myös käänteisenä mentorointina. Tällöin osalliset ovat vertaisia ja myös dialogissa tasavertaisia. Käänteisessä mentoroinnissa korostuu konkarin oppiminen. (Kanniainen ym. 2017; Kupias & Salo 2014.)

Hyvä veto -hankkeessa kehitetään mentorointia rinnakkain valmentavan johtamisen ja eettisen organisaatiokulttuurin kanssa. Yhteiskehittämisessä etsitään ratkaisuja kokeilujen kautta ja opitaan yhdessä. Kehittämiskokonaisuudesta syntyy toimintamalli ikääntyneiden palveluissa työskentelevien arjen tueksi. (TTL 2020.)

Kirjoittajat

Minna-Maria Behm ja Anne Suikkanen työskentelevät LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä lehtoreina sekä toimivat Hyvä veto -hankkeessa asiantuntijoina ja kehittäjinä.

Lähteet

Jokinen, P., Mikkonen, I., Jokelainen, M., Turjamaa, R.  & Hietamäki, M. 2010. Mentori suomalaisessa hoitotyön kontekstissa – käsiteanalyysi hybridisellä mallilla. Hoitotiede 22 (1), 55–66.

Kanniainen, M., Nylund, J. & Kupias, P. 2017. Mentoroinnin työkirja. Helsingin yliopisto. Viitattu 6.4.2022. Saatavissa https://blogs.helsinki.fi/mentorointi/files/2021/03/mentoroinnin-tyokirja.pdf

Kesti, E., Mäkäräinen, H. & Kaila, M. 2020. Mentoroinnista on moneksi. Lääkärilehti 75 (4), 174‒175.

Kupias, P. & Salo, M. 2014. Mentorointi 4.0. @Talentum. Sähköinen kirja. Viitattu 6.4.2022. Saatavissa https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/CAEBEXCTEB#kohta:Mentorointi((20)4.0((20)

TTL. 2020. Työterveyslaitos. Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto). Hanke. Viitattu 5.4.2022. Saatavissa https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/henkiloston-saatavuuden-ja-alan-vetovoimaisuuden-turvaaminen-iakkaiden-palveluissa-hyva-veto

Tumisu. 2019. Mentori, mentorointi, opettaminen. Pixabay. Viitattu 6.4.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/mentori-mentorointi-opettaminen-4205038/

Linkit

Linkki 1. TTL. 2021. Työterveyslaitos. Hyvä veto hakee ratkaisuja vanhustyön ongelmiin. Viitattu 5.4.2022. Saatavissa https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tiedote/hyva-veto-hakee-ratkaisuja-vanhustyon-ongelmiin

Linkki 2. TTL. 2022. Työterveyslaitos. Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely.  Viitattu 6.4.2022. Saatavissa https://www.ttl.fi/palvelut/tyoyhteison-toimivuus-ja-hyvinvointi/mita-kuuluu-tyohyvinvointikysely