Varainsiirtoveron muutoksen vaikutuksia

Hallitus on tehnyt esityksen varainsiirtoverolain muutoksesta, jonka yhteydessä on tarkoitus alentaa kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muiden arvopapereiden varainsiirtoverokantoja. Samassa yhteydessä esitetään ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapauden poistamista.

Muutoksen keskeisenä tavoitteena on edistää asuntomarkkinoiden toimivuutta vähentämällä varainsiirtoveron vaikutusta asumismuodon ja asuinpaikan valintaan sekä tehdä osake- ja kiinteistövarallisuuden kaupoista varainsiirtoverotuksesta aikaisempaa neutraalimpaa. Toimenpiteellä pyritään myös lieventämään vaikutuksia rakennusalan huonontuneeseen suhdannetilanteeseen. (Valtioneuvosto 2023).

Kuva 1. Varainsiirtoverolain muutokset koskevat muun muassa kiinteistökauppoja. (mastersenaiper 2017)

Mikäli eduskunta hyväksyy muutoksen, niin jatkossa kiinteistöjen varainsiirtoveroprosentti laskee yhden prosenttiyksikön neljästä prosentista kolmeen prosenttiin. Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoveroprosentti laskee 0,5 prosenttiyksikköä kahdesta prosentista 1,5 prosenttiin. Muiden arvopapereiden varainsiirtovero alenee 0,1 prosenttiyksikkö 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin (Hallituksen esitys 64/2023).

  • Esimerkki 1: A ja B ovat ensiasunnon ostajia. He päättävät tehdä omakotitalokaupan marraskuussa 2023. Kiinteistön kauppahinnaksi sovitaan 350 000 euroa. Koska he ovat ensiasunnon ostajia, niin he eivät joudu maksamaan varainsiirtoveroa kiinteistökaupasta. Mikäli kauppa tehtäisiin tammikuussa 2024, kauppahinnan lisäksi he joutuisivat maksamaan varainsiirtoveroa 10 500 euroa, jolloin kiinteistökaupan kokonaiskustannuksia muodostuisi 360 500 euroa. Kiinteistökaupan kustannukset nousisivat 10 500 euroa, eli 2,91 prosenttiyksikköä.
  • Esimerkki 2: A ja B ovat myyneet entisen osakehuoneiston. He päättävät tehdä omakotitalokaupan marraskuussa 2023. Kiinteistön kauppahinnaksi sovitaan 350 000 euroa. Heille määrätään maksettavaksi varainsiirtoveroa 14 000 euroa. Kiinteistökaupan kokonaiskustannuksiksi tulisi vuonna 2023 yhteensä 364 000 euroa. Mikäli kauppa tehtäisiin tammikuussa 2024, kauppahinnan lisäksi he joutuisivat maksamaan varainsiirtoveroa 10 500 euroa, jolloin kiinteistökaupan kokonaiskustannuksia muodostuisi 360 500 euroa. Kiinteistökaupan kustannukset laskisivat 3 500 euroa, eli 0,97 prosenttiyksikköä.

Ensiasunnon ostajille tulossa lisää taakkaa

Hallituksen esityksessä (HE 64/2023) on arvioitu, että verokantojen alentaminen laskisi asuinhuoneisto- ja kiinteistökauppojen varainsiirtoverokustannuksia neljänneksellä, minkä toivotaan lisäävän asuntojen kysyntää. Kuvattujen esimerkkien valossa varainsiirtoveromuutokset tulevat kuitenkin lisäämään ensiasunnon ostajien asunto- ja kiinteistökaupan kustannuksia merkittävästi. Vastaavasti muiden asunnon tai kiinteistön ostajien osalta kokonaiskustannukset tulevat jatkossa hieman laskemaan.

LAB-ammattikorkeakoulun henkilöverotuksen kurssilla perehdytään myös tuleviin veromuutoksiin.

Kirjoittaja

Jarmo Kemppinen, KTM, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa yritysjuridiikan lehtorina.

Lähteet

Hallituksen esitys HE 64/2023 Viitattu 10.11.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2023/20230064  

mastersenaiper 2017. Näppäintä, koti, talo, kiinteistö. Pixabay. Viitattu 10.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/n%C3%A4pp%C3%A4int%C3%A4-koti-talo-kiinteist%C3%B6-2323278/

Valtioneuvosto. 2023. Eduskunta hyväksyi rakentamisen päästöjä pienentävät ja digitalisaatiota edistävät lait. Viitattu 10.11.2023. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/-//1410903/eduskunta-hyvaksyi-rakentamisen-paastoja-pienentavat-ja-digitalisaatiota-edistavat-lait