Tulevaisuudessa tarvitaan digiosaamista ja yrittäjämäisyyttä

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen asiantuntijaryhmä, Osaamisen ennakointifoorumi, on analysoinut tulevaisuuden osaamistarpeita vuoden 2035 näkökulmasta. Kaksi teemaa nousee esiin alasta riippumatta: digitaidot ja yrittäjämäiseen toimintatapaan liittyvä itseohjautuvuus ja mahdollisuuksien havaitseminen (Opetushallitus 2020). Opetusneuvos Ilpo Hanhijoen mukaan työn murros ja digitalisaatio edellyttävätkin osaamistason nostamista näihin teemoihin liittyen kaikilla toimialoilla (Hanhijoki & Nieminen 2020). Digitaitojen osalta voidaan todeta, että tarve on akuutti jo nyt, varsinkin niiden keskuudessa, joiden asema työmarkkinoilla on uhattuna. Digiosaajasta yrittäjyyteen -hankkeessa pyritään vastaamaan akuuttiin osaamisvajeeseen valtakunnallisella verkkokurssilla, jossa paneudutaan taitoihin, joille on yhtäältä kysyntää työllistymisen näkökulmasta jo nyt, mutta myös etenkin tulevaisuudessa. 

Seitsemän AMKin yhteistyönä 

OKM-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on vastata työelämän rakenteellisiin ja sisällöllisiin muutoksiin ajasta ja paikasta riippumattomalla 20 opintopisteen kokonaisuudella. XAMKin koordinoimassa ja LABin, Laurean, VAMKin, Lapin AMKin, TAMKin ja KAMKin toteuttamassa koulutuksessa yhdistyvät sekä teknologiaa että vuorovaikutustaitoja korostava osaaminen, erilaisissa verkostoissa toimimiseen tarvittava tietämys sekä työllistettävyyteen, oman osaamisen tunnistamiseen ja yrittäjämäiseen toimintaan liittyvät teemat. Koulutus on suunnattu erityisesti työttömille, työttömyysuhan alaisille ja maahanmuuttajille, ja sen voi suorittaa joko englanniksi tai suomeksi.  (XAMK 2021.) 

A person's hand on a keyboard

Description automatically generated with low confidence
KUVA 1. Digitaidot korostuvat entistä enemmän tulevaisuuden työelämässä. (Buissinne 2014)

Osaaminen suojaa muutoksilta 

Hanke pyrkii edistämään alueellisen työllisyysasteen nousua ja vastaamaan työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin, samalla purkaen rakenteellista työttömyyttä ja esimerkiksi maahanmuuttajien työllistettävyyttä nostamalla osallistujien osaamistasoa, myös yrittäjämäisen työnteon näkökulmasta (XAMK 2021). 

Globaalitalouden heilahtelut ja yritystoiminnan ennakoimattomuus saattavat koskettaa kokonaisia alueita tai toimialoja, mikä etenkin Suomen kokoisessa maassa voi johtaa hallitsemattomana negatiiviseen kierteeseen, kun aikaisemmin suuret työllistäjät katoavat ja yrityksissä ollut osaaminen ja hiljainen tieto katoaa ja jää hyödyntämättä. Tällaisia tilanteita on nähty Suomessa mm. paperitehtaiden sulkemisen yhteydessä. (Palm 2018.) Onkin tärkeää pitää huolta erityisesti muutoksen kouriin jäävien ammattilaisten osaamistason kehittämisestä, ei ainoastaan digitaitojen osalta, vaan tarjoamalla myös yrittäjyyteen liittyviä tietoja ja taitoja, sillä mikä olisikaan alueellisen kehityksen ja monimuotoisuuden kannalta parempi, kuin murroksen myötä syntyvä uusi yritystoiminta, jossa vankkaa osaamista ja kokemusta hyödynnetään uudella tavalla tai uusilla aloilla. 

Kirjoittaja

Ari Hautaniemi työskentelee LABin Teknologia-yksikössä TKI-asiantuntijana ja Digiosaajasta yrittäjyyteen -hankkeen LABin osuuden projektipäällikkönä. 

Lähteet 

Hanhijoki, I. & Nieminen, J. 2020b. Miltä työelämä näyttää vuonna 2035. Opetushallitus. [Viitattu 29.1.2021]. Saatavissa: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/milta-tyoelama-nayttaa-vuonna-2035-tulevaisuuden-koulutustarpeita-esitellaan  

Opetushallitus. 2020a. Osaamisen ennakointifoorumi – Koulutustarvekortit. Opetushallitus. [Viitattu 29.1.2021]. Saatavissa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf  

Palm, J. 2018. Äkillinen rakennemuutos (ÄRM). Työ- ja elinkeinoministeriö. [Viitattu 29.1.2021]. Saatavissa: https://tem.fi/akillinen-rakennemuutos-arm  

XAMK. 2021. Digiosaajasta yrittäjyyteen. [Viitattu 29.1.2021]. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/digiosaajasta-yrittajyyteen/  

Linkit 

XAMK. 2021. Digiosaajasta yrittäjyyteen. [Viitattu 29.1.2021]. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/digiosaajasta-yrittajyyteen/  

Kuvat 

KUVA 1. Buissinne, Steve. 2014. Computer Old. Pixabay. [Viitattu 1.2.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/k%C3%A4det-vanha-kirjoittaminen-545394/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *