Varhaiskasvatuksen perhetyö – hyvinvointia edistämässä

Suomessa ollaan aktiivisesti kehittämässä lapsi- ja perhepalveluita muun muassa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman myötä. Tavoitteena tällä on vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2020.) Jämsä on yksi kaupungeista, joissa on tartuttu tähän kehittämistavoitteeseen luomalla integratiivinen, monialaisuutta ja lapsiperheiden hyvinvointia tukeva varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä -malli.  

Jämsän kaupungissa on toiminut varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä vuodesta 2019. Tänä syksynä hänelle palkattiin työpari vuoden 2021 loppuun. Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijät on palkattu Jämsässä hankerahalla, mikä on kohdistettu tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin sekä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen. (Ylönen 2020.) 

Apua arjen haasteisiin 

Varhaiskasvatuksen perhetyö painottuu ongelmien ennaltaehkäisyyn ja on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa oleville perheille. Palvelun tarkoituksena on tukea vanhempia arjen haasteissa. Varhaiskasvatuksen perhetyössä tehdään tiivistä yhteistyötä, jonka keskiössä on lapsen etu ja tavoitteena perheen kokonaisvaltainen hyvinvointi. (Ylönen 2020.) 

Kuva 2: Varhaiskasvatuksen perhetyön keskiössä ovat lapsen etu ja perheen hyvinvointi. (Kuva: Mabel Amber)

Jämsässä perhetyöntekijään voi olla yhteydessä, jos haluaa keskustella vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyvistä asioista, kun vanhempi on uupunut tai perhettä on kohdannut jokin kriisi tai esimerkiksi vanhempien ero. Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä arvioi myös tarjoamansa avun riittävyyttä ja ohjaa perhettä tarvittaessa muiden tukitoimien piiriin. 

Integratiivisen toiminnan ytimessä 

Jämsässä varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi mm. lastensuojelun, vammaispalveluiden sekä lastenvalvojan kanssa. Myös varhaiskasvatuslaki (540/2018 7§) velvoittaa kuntaa kehittämään ja tuottamaan monialaista yhteistyötä perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Tällaisella integroivalla työtavalla on katsottu olevan positiivisia vaikutuksia sekä asiakkaan että ammattilaisen näkökulmasta (Raitakari ym. 2019, 21). 

Näin on koettu myös Jämsässä, jossa varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän saama palaute on ollut hyvää. Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän tekemä työ on koettu tarpeellisena ja otettu vastaan hyvin. Varhaiskasvatuksessa on koettu helpommaksi tarjota apua perheelle, kun työntekijä on varhaiskasvatuksen omaa henkilökuntaa. Varhaiskasvatuksessa on koettu perhetyöntekijä hyväksi linkiksi varhaiskasvatuksen ja eri toimijoiden välille. Myös vanhemmilta on tullut kiitosta, kun he ovat saaneet tukea sekä siitä, että tapaamiset on voitu toteuttaa myös päiväkodissa.  

Jämsän varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän (Ylönen 2020) mukaan parasta hänen työssään on nähdä asiakkaiden voimaantumista ja vahvistumista sekä se, että on voinut olla avuksi ja tueksi perheiden lisäksi myös varhaiskasvatuksen työntekijöille. Raitakarin ym. (2019, 14) mukaan integroivalla työtavalla pyritään parantamaan palveluiden laatua ja tähän tavoitteeseen Jämsän kokemusten perusteella on päästy. 

Kirjoittaja 

Anna Venäläinen työskentelee varhaiskasvatuksen sosionomina ja on LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK-opiskelija suuntautumisena lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen.  

Tuula Hyppönen on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori ja on kiinnostunut integratiivisten toimintamallien kehittämisestä lapsi- ja perhepalveluissa.   

Lähteet 

Raitakari, S., Räsänen, J-M., Kostiainen, T. & Juhila, K. 2019. Integroiva työtapa muotoutuvassa perhekeskus-kontekstissa. Kriittisten tekijöiden tarkastelua. Puna-Musta Oy. Tampere: Yliopistopaino 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2020. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE). [Viitattu 26.09.2020]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape- 

Varhaiskasvatuslaki 540/2018. Finlex. [Viitattu 24.10.2020] Saatavissa:  Varhaiskasvatuslaki 540/2018 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ® 

Ylönen, N. 2020. Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä. Jämsän kaupunki. Haastattelu 18.10.2020.  

Kuvat 

Kuva1. Mabel Amber. Perhe. [Viitattu 24.10.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/nainen-mies-lapsi-pari-yl%C3%A4taso-3602245/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *