Yhteisopettajuus tukee opetuksen monipuolisuutta

Yhdessä opettaminen on osa opetustyötä. Yhteisopettajuudella tarkoitetaan opettajien välistä yhteistyötä, jossa jaetaan vastuu opintojaksoon liittyvästä pedagogisesta suunnittelusta, opetuksen toteutuksesta sekä opetuksen arvioinnista (Malinen & Palmu 2017, 40). Yhteisopettajuudella voidaan tukea opettajien ammatillista kasvua yhteisen työskentelyn ja opettajien välisen vuorovaikutuksen kautta. Tämä luo mahdollisuuden erilaisten pedagogisten ratkaisujen hyödyntämiselle ja toisilta oppimiseen tarjoten tilaisuuden reflektoida omia toimintatapoja sekä opettajuutta. (Rytivaara ym. 2019, 233; Mikola 2011, 256.)

Yhteisopettajuuden monet hyödyt

Yhteisopettajuus tarjoaa opettajan työhön moninaisia sävyjä. Yhdessä tapahtuva opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen monipuolistaa opetuksen sisältöä ja vaikuttaa täten positiivisesti opetuksen laatuun (Malinen & Palmu 2017, 40).  Yhteisopettajuus mahdollistaa monipuolisesti erilaisten pedagogisten ratkaisujen käytön.

Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja erilaiset taustat voidaan huomioida paremmin, ja etenkin suurissa opiskelijaryhmissä voidaan tunnistaa erilaiset oppijat. Yhteisopettajuus ei ole itsessään erityisen tuen muoto, vaan opetuksessa hyödynnettävä työskentelytapa (Malinen & Palmu 2017, 40).

Tiimiopettajuuden kautta voidaan jakaa vastuuta opetustilanteessa ja huomioida yksilöllisemmin opiskelijoiden tarpeet esimerkiksi käytännön ohjaukselle. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada enemmän konkreettista tukea ja ohjausta kuin yksin opettaessa (Pulkkinen & Rytivaara 2015, 9). Myös opettajien erilaiset taustat tulevat yhdessä opettamisen kautta esille ja täydentävät toisiaan luoden monipuolisen näkemyksen esimerkiksi eri työelämän ympäristöistä. Vastuun ja ammattitaidon jakaminen voi vähentää työn kuormittavuutta, mikä vaikuttaa opettajan kokemukseen työn mielekkyydestä (Sirkko ym. 2020, 37).

Kuva 1. Erilaisia pedagogisia ratkaisuja, vastuun taakan jakamista, rikkaampi kuva työympäristöistä; kaikkea tätä yhteisopettajuus sisältää. (geralt 2015)

LAB ja moniammatillinen yhteisopettajuus 

LAB-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutuksessa hyödynnetään yhteisopettajuutta myös moniammatillisesti. Esimerkiksi alkuvaiheen sairaanhoitaja- ja ensihoitajaopiskelijat osallistuvat fysioterapian ja hoitotyön lehtoreiden yhdessä toteuttamaan opetukseen. Moniammatillinen työskentely on keskeistä myös tulevan ammatin ja työn näkökulmasta, sillä hoitotyötä tehdään moniammatillisessa tiimissä.

Moniammatillisen yhteisopettajuuden kautta opiskelijoille luodaan jo käsitys työelämässä korostuvasta eri koulutustaustan omaavien tiimityöskentelystä. Yhdessä toteutettava opetus näyttää opiskelijoille mallia yhteisöllisyydestä ja vahvistaa tiimityöskentelyn merkitystä (Pulkkinen & Rytivaara 2015, 7). Yhteisopettajuuden kautta opettajat tuovat oman ammatin näkökulmia ja sisältöä opetukseen yhdistäen asiantuntijuutta ja hyödyntäen jokaisen opettajan osaamista. Näin voidaan tukea opiskelijoita ja tarjota monipuolista opetusta opiskelijoita osallistaen (Sirkko ym. 2020, 38).

Kirjoittaja

Tiia Kangassalo toimii hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

geralt. 2015. Altmann, G. Tiimi, siluetteja, ihmiset. Pixabay. Viitattu 27.3.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/tiimi-siluetteja-ihmiset-965093/

Malinen, O-P. & Palmu, I. 2017. Tavoitteena yhteisopettajuus – näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Jyväskylä: NMI-Instituutti. Viitattu 27.3.2023. Saatavissa https://tuhat.helsinki.fi/ws/portalfiles/portal/159644709/Malinen_Palmu_2017_N_kulmia_yhteisopettajuuteen_41_51_NMI_bulletin_3_2017.pdf

Mikola, M. 2011. Pedagogista rajankäyntiä koulussa. inkluusioreitit ja yhdessäoppimisen edellytykset. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 412. Viitattu 27.3.2023. Saatavissa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/27167/9789513943486.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pulkkinen, J. & Rytivaara, A.  2015. Yhteisopetuksen käsikirja. Viitattu 27.3.2023. Saatavissa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/48450/Yhteisopetuksen%20k%C3%83%C2%A4sikirja.pdf?sequence=1

Rytivaara, A., Pulkkinen, J. & de Bruin, C. L. 2019. Committing, engaging and negotiating: Teachers’ stories about creating shared spaces for co-teaching. Teaching and Teacher Education, 83, 225–235. Viitattu 27.3.2023. Saatavissa https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0742051X1830917X?token=663275562CBE9DE9350832A3B7C0F35E8910BE6C139141931AF04640FF48305C422697E159B6AA4DE1C6AD9FF5919D92&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230327170002

Sirkko, R., Takala, M. & Muukkonen, H. 2020 Yksin opettamisesta yhdessä opettamiseen: Onnistuneen yhteisopetuksen edellytykset. Kasvatus & Aika, 14(1), 26–43. Viitattu 27.3.2023. Saatavissa https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/79918/50060