Yhteistyössä rajapintoja rikkoen

PARASTA ITÄÄ! -hankkeessa (2022a) toimitaan ilmiölähtöisyyden ja yhteiskehittämisen ympärillä ammattien rajapinnoilla. Hankkeen syyskuussa järjestämä kansainvälinen WE for WELL -seminaari kokosi yhteiskehittämisestä ja moniammatillisuudesta kiinnostuneet toimijat Lahteen ja verkon välityksellä kuulemaan avauspuhujan brittiläisen Venu Dhupan ajatuksia monialaisista tiimeistä.

Venu Dhupa on tunnustettu kansallisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan asiantuntija ja on arvostettu innovatiivisesta ajattelustaan ​​kulttuurista, johtajuudesta, monimuotoisuudesta ja luovista menetelmistä. Hän työskentelee organisaatioiden kanssa, jotka haluavat olla visiovetoisia ja joilla on kunnianhimoa saavuttaa tai nopeuttaa muutosta ja uudistumista. (VSB 2022) Dhupa puhui seminaarissa ilmiömäisestä oppimisesta ja omasta motivaatiostaan tehdä ihmisten elämästä parempaa kannustaen yksilölliseen voimaantumiseen ja kehittymiseen.

[Alt-teksti: Nainen puhumassa seminaaritilanteessa.]
Kuva 1. Brittiläinen Venu Dhupa oli vieraana Lahdessa järjestetyssä WE for WELL -seminaarissa. (Kuva: Kirsi Kiiskinen)

Jyväskylän yliopiston Päivi Fadjukoff kertoi omassa puheenvuorossaan ekosysteemeistä, joilta vaaditaan yhä enemmän tulevaisuuteen katsomista ja tavallisiin organisaatioihin verrattuna erilaista työskentelyotetta (Fadjukoff 2022). Ekosysteemit mahdollistavat oppimisen sekä vahvistavat alueen elinkeinoelämän kehittymistä niin talouden kuin innovaatioiden osalta. (Hartikainen 2022). Sitran Helena Mustikainen puolestaan avasi elinikäisen oppimisen tärkeyttä nyky-yhteiskunnassa, mihin Sitra on perustanut Osaamisen aika -mallin. Mallin tärkein tavoite on pitkäjänteinen, monialainen ja elinikäisen oppimisen kehitys Suomessa tukemalla yhteiskunnallisia toimijoita systeemisen muutoksen käynnistämisessä. (Sitra 2022)

Piilevät taidot esiin yhteistyössä

Paneelikeskustelu toimi koko teeman yhdistäjänä. Jokainen panelisti korosti yhteistyön tärkeyttä ja että nykyaikana tarvitaan yksinpuurtamisen sijaan verkostoja ja kumppaneita. Paneelissa nostettiin esiin eri toimijoiden välinen yhteistyö, jonka pitää olla vapaaehtoista, vaikka välillä joutuukin menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle rajapintoja rikkoen. Toimijoita pitää kannustaa ja keksiä uusia tapoja, jolla saadaan ihmisistä heidän kaikenlainen osaamisensa ulos. Etenkin korostettiin piilossa olevia taitoja, joita ei ole opittu koulutuksen kautta. (PARASTA ITÄÄ! 2022b)

[Alt-teksti: Viisi henkilöä istuu vierekkäin korkeilla tuoleilla, yksi pitää mikrofonia ja puhuu.]
Kuva 2. Paneelikeskustelussa puhuivat Venu Dhupa, Päivi Fadjukoff, Petra Stenfors, Esko Kauppinen ja Helena Mustikainen. (Kuva: Kirsi Kiiskinen)

PARASTA ITÄÄ! -hanke on Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama verkostohanke. Hankkeen lähtökohtana on Pohjois-Savossa toimiva Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, jonka yli kymmenen vuoden kehittämistyön tuloksia lähdetään nyt levittämään, edelleen kehittämään ja soveltamaan kansallisesti muun muassa hankkeen järjestämän yhteisökehittäjävalmennuksen avulla. (PARASTA ITÄÄ! 2022a).

WE for WELL -seminaari oli hankkeen ensimmäinen laajempi ulostulo ilmiölähtöisen yhteiskehittämisen tematiikassa. Seminaarista on tehty videokooste (Linkki 1).

Kirjoittaja

Kirsi Kiiskinen on LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön TKI-asiantuntija. LAB-ammattikorkeakoulun vastuulla PARASTA ITÄÄ! -hankkeessa on viestintä, ja Kiiskinen toimii osatoteutuksen projektipäällikkönä.

Lähteet 

Fadjukoff, P. 2022. Cumulating Wellbeing in an Ecosystem – Case KEHO. Puheenvuoro WE for WELL -seminaarissa. 15.9.2022. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti.

Hartikainen, H. 2022. PARASTA ITÄÄ!: rakenteita, työtapoja ja menestystekijöitä ekosysteemin kehittämiseen. Opinnäytetyö YAMK. Savonia-ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala.  Viitattu 2.12.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/handle/10024/743979

PARASTA ITÄÄ! 2022a. Hanke. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa https://parastaitaa.fi/

PARASTA ITÄÄ! 2022b. WE for WELL -seminaari. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://parastaitaa.fi/we-for-well/

Sitra. 2022. Osaamisen aika. Viitattu 5.12.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/

VSB. 2022. VSB Director. Viitattu 23.11.2022. Saatavissa https://venudhupa.com/about/

Linkit

Linkki 1. WE for WELL. 2022. Seminaarin koostevideo. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://youtu.be/X09lmMtychI