Yrittäjän valmistautuminen omistajanvaihdokseen liittyvään elämänmuutokseen

Ikääntyvien yrittäjien määrä Suomessa on koko ajan kasvussa. Suomessa arvioidaan olevan noin 74 000 yrittäjää, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta (Varamäki ym. 2021). Ikääntymisen johdosta omistajanvaihdos on yhä useammalle yrittäjälle ajankohtainen lähivuosien aikana. Eläkkeelle jääminen on luonnollinen asia, mutta uusi elämänvaihe saattaa aiheuttaa pelkoja ja epävarmuutta (Rantanen ym. 2016, 103). Omistajanvaihdos voi tuntua luopuvasta yrittäjästä henkisesti raskaalta, sillä yritystä on saatettu kehittää useiden kymmenien vuosien ajan.

Kuva 1. Omistajanvaihdoksella tarkoitetaan yrityskauppoja, sukupolvenvaihdoksia ja muita yrityksen omistusjärjestelyitä. (rawpixel.com 2018)

Etelä-Karjalan Yrittäjät toivoivat opinnäytetyötä ikääntyvien yrittäjien omakohtaisista kokemuksista liittyen omistajanvaihdokseen. Yhteistyössä heidän kanssaan toteutettiin opinnäytetyö (Marttinen 2021), johon osallistui viisi yrittäjää Etelä-Karjalan alueelta. Tarkoituksena oli kuvata yrittäjien omakohtaisia kokemuksia liittyen omistajanvaihdokseen. Tavoitteena oli kootun tiedon avulla lisätä ymmärrystä omistajanvaihdosprosessiin liittyvään henkiseen valmistautumiseen ja luoda valmistautumista helpottavia malleja.

Yrittäjien näkemyksiä omistajanvaihdokseen liittyen

Opinnäytetyön (Marttinen 2021) tulosten mukaan yrittäjät kokivat omistajanvaihdoksen hyvin myönteisenä asiana. Yrittäjät odottivat omistajanvaihdoksen toteutumista;  tulevaisuudessa henkilökohtaiselle levolle ja harrastuksille jäisi enemmän aikaa. Omistajanvaihdoksen suunnittelu tulisi aloittaa ajoissa, jotta henkiselle ja käytännön valmistautumiselle jäisi riittävästi aikaa. Yritykseen otettiin tietoisesti etäisyyttä, koska siten siitä olisi helpompi luopua myöhemmin. Omistajanvaihdoksen jälkeen yrityksen asioita ei enää murehdittaisi, ja jatkajalle annettaisiin mahdollisuus kehittää yritystä haluamaansa suuntaan.

[Alt-teksti: Taulukko, joka kuvaa aikajanaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä yrityksen omistajanvaihdokseen liittyen. Valmistautumisvaiheeseen kuuluu muun muassa psyykkistä valmistautumista, yrityksen omaisuuden arvonmääritystä ja talouden suunnittelua. Seuraavat vaiheet ovat yrityksen myynti ja lopuksi omistajanvaihdoksen jälkeisen ajan suunnittelu.]
Kuva 2. Omistajanvaihdokseen valmistautuminen. (Essi Marttinen 2021)

Yrittäjät varautuivat elämänmuutokseen oman talouden suunnittelulla ja säästämisellä, siten tulevaisuudessa vältyttäisiin taloudellisilta huolilta. Puolison, läheisten ja muiden kollegoiden kanssa keskusteltiin tilanteesta. Lisäksi henkilöstön aktiivisen ja kannustavan osallistumisen omistajanvaihdosprosessiin koettiin helpottavan elämänmuutoksesta selviytymisessä. Muita selviytymiskeinoja olivat mielekkäät harrastukset, samanhenkiset ystävät sekä omasta fyysisestä kunnosta huolehtiminen. Yrittäjät pitivät tärkeänä, että eläkepäivillä olisi vielä toimintakykyä tehdä itselle mieluisia asioita (Marttinen 2021).

Ehdotus omistajanvaihdokseen valmistautumisesta

Opinnäytetyön tuloksien pohjalta laadittiin ehdotus omistajanvaihdokseen valmistautumisesta (Kuva 2). Ehdotuksessa on esitelty asioita, jotka voivat helpottaa luopuvan yrittäjän valmistautumista muutokseen, kuten että valmistautumiseen kannattaa varata riittävästi aikaa ja että prosessin jälkeistä aikaakin on hyvä suunnitella.

Kirjoittajat

Essi Marttinen on kolmannen vuoden terveydenhoitajaopiskelija LAB-ammattikorkeakoulusta.

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet

Marttinen, E. 2021. Yrityksen omistajanvaihdokseen liittyvä elämänmuutos. LAB-ammattikorkeakoulu. Terveydenhoitajakoulutus. Opinnäytetyö. Lappeenranta. Viitattu 18.01.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202201091131

Rantanen, J. Korpela, R. Engblom, A. Haavisto, M. & Haanpää, J. 2016. Arvokas yritys. Helsinki: Suomen Yrittäjien Sypoint Oy.

rawpixel.com. 2018. pxhere.com. 2018. Business people shaking hands in a meeting room. pxhere.com. Viitattu 16.12.2021. Saatavissa https://pxhere.com/fi/photo/1459021

Varamäki, E. Tall, J. Joensuu-Salo, S. Viljamaa, A. & Katajavirta, M. 2021. Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2021. Helsinki: Ov-foorumi. Viitattu 15.12.2021. Saatavissa https://ov-foorumi.fi/wp-content/uploads/2021/10/ov_barometri2021.pdf