Toimijoiden verkostoituminen auttaa asiakasta

Verkostoitumisesta puhutaan nykyaikana kaikkialla. Mutta mitä se oikeasti tarkoittaa ja tarvitaanko sitä työskentelyssä maahanmuuttajataustaisien kanssa?

OSKE LAB on osa Lahden kaupungin verkostomaisen osaamiskeskuksen hankekokonaisuutta, jota se täydentää korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden osalta. Yhtenä hankkeen tavoitteena on rakentaa alueelle verkostomaista osaamiskeskusta ja edesauttaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhteistyön pyrkimyksenä on auttaa asiakkaita saamaan tarvitsemansa palvelut joustavasti.

Puolen vuoden hankkeessa työskentelyn jälkeen voin sanoa, ettei kaikkiin kysymyksiin löydy vastauksia suoraan omasta kokemuksesta eikä nettisivuista tai opasteista. Avuksi tulee silloin verkostomainen yhteistyö, jonka kautta on mahdollista palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Sen lisäksi verkostoon kuuluminen tarjoaa työntekijöille tukea työelämään, kun ei enää jää yksin ratkaisemaan haasteita.

[Alt-teksti: kuva tummasta tähtitaivaasta, jota valaisevien tähtien verkosto on yhdistetty valoviivoin.]
Kuva 1. Verkostoituminen auttaa ratkaisemaan ongelmia sekä tarjoaa tukea työelämän haasteissa. (geralt 2018)

Henkilökohtainen kokemukseni sai vahvistusta heinäkuussa 2021 ilmestyneessä Selvityksessä maahan muuttaneille suunnatuista palveluista Lahden alueella (Pusa 2021). Selvitys toteaa, että Lahden alueella on yli 50 maahanmuuttajille tuottavien palveluiden toimijaa. Pusa korostaa sitä, että palveluntuottajat eivät tiedä toisistaan riittävästi (Pusa 2021, 3), vaikka yhteistyö nähtiin tärkeänä (Pusa 2021, 64).

Kuinka verkostoidutaan

Lahden alueen laaja toimiverkosto tuntee toisensa melko hyvin, mutta työn tueksi kaivataan digitaalista apua. On helpointa keksiä jotain yksinkertaista, kuten nettisivut tai opas. On vaikeampaa ratkaista, miten sitä päivitetään ja ylläpidetään jatkossa. Alalle tulee uusia ihmisiä, miten heidät huomioidaan? Entä ammatilliset tapahtumat tai sosiaaliset mediat? Kannattaa myös muistaa, että ihmiset eivät verkostoidu, jos asia ei oikeasti kiinnosta. Lahden alueella rakennetaan tällä hetkellä verkostomaista osaamiskeskusta maahanmuuttajien työllistymisen helpottamiseksi. Työskentelyyn osallistuu laaja toimijaverkosto, ja kehittämistyötä tukevat alueen OSKE-hankkeet, jotka ovat käynnissä LABissa, Koulutuskeskus Salpauksessa ja Lahden kaupungilla.

Ensimmäinen yhteinen tapahtuma 18.10.2021 keräsi lähes 50 osallistujaa. Osallistujat tunnistivat verkostoinnin tarpeen ja olivat valmiita yhteistyöhön. Tapahtuman aikana hahmoteltiin erilaisia asiakasprofiileja, jotka pitää ottaa huomioon digitaalisen palvelun rakentamisessa.Profiilit kuvaavat eri toimijoiden tavallisia asiakkaita (Makkula 2021). On kielitaitoa kaipaavia, jatkopolkua tai itsenäisyyttä etsiviä sekä byrokratiasta kärsiviä henkilöitä. Erilaisia profiileja löytyi seitsemän, mitä kertoo siitä, että erilaisia toimijoita tarvitaan. Jokaiseen määritettyyn profiiliin ehdotettiin omaa digitaalista ratkaisua ja toimintatapaa (Makkula 2021). Näistä kehittämisehdotuksista keskustellaan joulukuun jatkotapaamisessa.

Tehtävää työtä on paljon. Verkostoituminen on ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä, joka vastaa myös työelämän haasteisiin.

Kirjoittaja

Mariia Baliasina työskentelee kielten opettajana LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskuksessa sekä asiantuntijana Lahden OSKE LAB -hankkeessa.

Lähteet

Makkula, S. 2021. Ohjauksen päivä. OSKE-työpajakoonti. LAB-ammattikorkeakoulu. 18.10.2021.

Pusa, M-L. 2021. Toimijat, palvelut ja verkostotoiminta. Selvitys maahan muuttaneille suunnatuista palveluista Lahden alueella. Lahden OSKE − maahanmuuttajien verkostomainen osaamiskeskus. Lahden kaupunki. [Viitattu 15.11.2021]. Saatavissa: https://alipi.fi/sites/default/files/2021-10/OSKE_selvitys_liitteineen.pdf

Linkit

LAB. 2021. Lahden OSKE LAB. Hanke. [Viitattu 29.11.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/lahden-oske-lab

Kuvat

Kuva 1. geralt. 2018. Altmann, G. Verkko, verkkoon, yhteys. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/j%c3%a4rjestelm%c3%a4n-verkko-verkkoon-yhteys-3699542/