Yritysyhteistyöstä tukea urheilutoimintaan – mitä urheilutoimijan kannattaa tietää

Urheilulla on Suomessa merkittävä rooli kansanterveyden edistäjänä, harrastusmahdollisuuksien tarjoajana sekä ammatillisena urapolkuna. Urheilun rahoituksen ympärillä käyty yhteiskunnallinen keskustelu haastaa urheilutoimijat pohtimaan myös yritysyhteistyön osuuden kasvattamista.

Suomessa liikuntaa ja huippu-urheilua on rahoitettu Pohjoismaisen mallin mukaisesti pääasiassa rahapelimarkkinoiden tuotoilla (Lämsä ym. 2018, 15). Vuonna 2020 käynnistynyt COVID-19-pandemia sekä rahapelaamisen haittoja ehkäisevät toimet ovat kuitekin vähentäneet näitä tuottoja. Tulevaisuudessa rahapelituottojen arvioidaan vähenevän noin 300 miljoonalla eurolla vuosittain. (Sisäministeriö 2021.)  Tämän seurauksena hallituksen on syksyllä 2021 tarkoitus uudistaa nykyinen rahoitusjärjestelmä (Olympiakomitea 2021). Muutokset asettavat urheilutoimijat tilanteeseen, jossa myös oman varainhankinnan kehittämistä yritysyhteistyön avulla pohditaan monella eri taholla.

Laadukkaan sponsorointiyhteistyön edellytykset

Markkinointiyhteistyössä menestyminen edellyttää laadukasta sponsorointiyhteistyötä kaikilta osapuolilta. Nykyaikaisessa sponsoroinnissa korostuvat erityisesti yhteiskuntavastuun toteuttaminen ja erilaisten kanavien hyödyntäminen. (Valanko 2009, 87−89.) Laadukkaaseen ja perusteltuun sponsorointitoimintaan kuuluvat olennaisesti myös tarkat kartoitukset, eri osapuolien huomioiminen sekä aktiivinen kommunikaatio (Valanko 2009, 87−89, 90−95). Markkinointiyhteistyötä kohti suuntaavassa urheilukentässä erityinen vastuu toiminnasta on juuri kumppanuuksia tavoittelevilla, varainhankintaa toteuttavilla urheilutoimijoilla.

[Alt-teksti: Lahden urheilukeskuksen kolme hyppyrimäkeä, kisakatsomo ja mäkimontun maauimala kesäisenä päivänä.]
Kuva 1. Päijät-Hämeen urheilutoimijoiden ja yritysten välinen yhteistyö oli tutkimuksen keskiössä. (Kuva: Sanna Henttonen)

Yritysyhteistyön toimintamalli urheilutoimijoille

Opinnäytetyössä tutkittiin urheilutoimijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä (Penna 2021). Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina, jotka järjestettiin Päijät-Hämeen alueella toimivien yritysten ja seurojen kanssa. Haastatellut toimijat olivat toteuttaneet yhteistyötä monin eri tavoin perinteisistä näkyvyyselementeistä toiminnallisempaan yhteistyöhön, ja niiden lähtökohdat urheiluyhteistyöhön olivat liiketoimintaan perustuvia. Kokonaisuudessaan yhteistyön laadun todettiin olevan hyvällä tasolla.

Merkityksellisiä löytöjä olivat urheiluyhteistyöhön kuuluvat toimintatavat, joiden pohjalta työssä hahmoteltiin yritysyhteistyön toimintamalli urheilutoimijoille. Toimintamalli muodostuu neljästä toimintatavasta yhteistyökumppanuuksien hankkimiseksi sekä ylläpitämiseksi: toimijan omien resurssien kartoittaminen, kohdeyritysten kartoittaminen, sopimusteknisen ja liiketoiminnallisen osaamisen ylläpitäminen sekä sovittujen toimien toteutumisen varmistaminen. Toimenpiteiden toteutumiseksi vaaditaan lisäksi aktiivista ja rehellistä yhteydenpitoa.

Työn toimeksiantajana toimi Urheilijoiden kaksoisurat Päijät_Hämeessä -hanke, jota rahoittavat Hämeen ELY-keskus, Suomen rakennerahasto-ohjelma ja Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.  Jo hankehakuvaiheessa tunnistettiin, että urheilijoiden taloudelliset resurssit haastavat urheilijan arkea. Opinnäytetyön tuloksista toivotaan olevan hyötyä urheilijoiden taustalla toimiville seuratoimijoille. 

Kirjoittajat

Aaron Penna opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä.

Tatu Saarinen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä ja asiantuntijana Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä -hankkeessa. Lisätietoja hankkeesta ja sen tuloksista löytyy hankkeen aikana tehdyiltä internetsivuilta www.urheilijanurapolku.fi

Lähteet

Lämsä, J., Mäkinen, J., Nieminen, M. & Stenbacka, W. 2018. Liikunnan ja urheilun julkinen tuki ja rakenteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Jyväskylä: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus. [Viitattu 7.10.2021]. Saatavissa: https://www.urheilututkimukset.fi/web/publications/7414/

Olympiakomitea 2021. Liikuntaleikkausten peruminen oikein – rahoitukseen seuraavaksi vakautta. [Viitattu 19.10.2021]. Saatavissa: https://www.olympiakomitea.fi/2021/10/17/liikuntaleikkausten-peruminen-oikein-rahoitukseen-seuraavaksi-vakautta/

Penna, A. 2021. Urheilutoimijoiden ja yritysten välinen yhteistyö Päijät-Hämeen alueella: tutkimus urheiluyhteistyöstä. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 19.10.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021110919613

Sisäministeriö 2021. Työryhmä: Rahapelituotot valtion budjettiin ja edunsaajat menokehyksiin. [Viitattu 19.10.2021]. Saatavissa: https://intermin.fi/-/1410845/tyoryhma-rahapelituotot-valtion-budjettiin-ja-edunsaajat-menokehyksiin

Valanko, E. 2009. Sponsorointi: Yhteistyökumppanuus strategisena voimana. Hämeenlinna: Kariston kirjapaino Oy.

Linkit

Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä. 2021. LAB-ammattikorkeakoulu. Hanke. [Viitattu 30.11.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/urheilijoiden-kaksoisurat-paijat-hameessa

Urheilijoiden urapolku. Luo oma urapolkusi. Päijät-Hämeen urheiluakatemia. [Viitattu 30.11.2021]. Saatavissa: www.urheilijanurapolku.fi