Alueellinen teknologiakartta täydentyy Päijät-Hämeessä

Kuva 1. Teknologia on osa ikääntyvien arkea myös Päijät-Hämeessä (van Erp 2021)

Alueellinen teknologiakartta -hankkeen (2020-2022) tarkoituksena on selvittää teknologian käyttöä Päijät-Hämeen alueella sekä rakentaa tiedoista alueellinen teknologiakartta, jonka avulla yritykset voivat hyödyntää yhteistyötä teknologisesta osaamisesta sekä innovaatiotoiminnan tarpeista ja tulevaisuuden suunnitelmista teknologioihin liittyen. (LAB-ammattikorkeakoulu 2021.)

Hankkeessa toteutettiin kysely, jonka avulla on tunnistettu alueen pk-yritysten käytössä olevaa teknologiaa. Vastaus saatiin 85 päijäthämäläiseltä organisaatiolta. (Lantta 2021.) Puustisen ja Rapolan (2021a) teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla toteuttaman kehittämiskokeilun tavoitteena oli täydentää hankkeen tekemään kyselyä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden osalta.

Kehittämiskokeilu toteutettiin tapaustutkimuksena, ja kohdennettu sähköpostikysely lähetettiin yhdelle sote-alan organisaatiolle ikäihmisten palveluista, jossa teknologia on ollut osana iäkkäiden kotona asumisen arkea ja kotihoidon toimintaa jo pidemmän aikaa (Hammar ym. 2018).  Kohdeorganisaatioksi valittiin Lahden Diakonissalaitos, jonka osallistumishalukkuus varmistettiin etukäteen puhelinsoitolla (Puustinen & Rapola 2021b).

Aiheena monipuolinen ikäteknologia

Sähköpostikyselyssä oli kahdeksan avointa kysymystä, joiden kautta kartoitettiin organisaation turva-, virike-, hoiva- ja etäteknologian esiintyvyyttä, tulevaisuuden teknologiatarpeita sekä nykyistä henkilöstön teknologiaosaamista. Lisäksi selvitettiin ikääntyneiden mielipidettä mieluisimmasta käytössä olevasta viriketeknologiasta. (Puustinen & Rapola 2021b.)

Tulosten mukaan hoivateknologian, kuten nostureiden, painepatjojen ja moottoroitujen sänkyjen, osuus oli suurin. Turva- ja etäteknologian määrät olivat melko vähäisiä. Viriketeknologia käsitti tabletit, kokeiluun tulevat interaktiiviset kosketusnäytöt sekä Paro-hylkeen.

Henkilökunnan toiveet lisäteknologian osalta olivat turvallisuus- ja virikepainotteisia, kuten aktivoimiseen käytettävää teknologiaa, robotiikkaa ulkoilua helpottamaan sekä hälyttimiä ilmaisemaan asukkaan kaatumista. Henkilöstö koki teknologiaosaamisensa tällä hetkellä riittäväksi ja painotti kattavan perehdytyksen merkitystä uuden teknologian käyttöönotossa. He toivoivat lisää tietoa uusista teknologisista käyttökokemuksista ja -mahdollisuuksista työssään. (Puustinen & Rapola 2021b.)

Kuva 2. Kehittämiskokeilun teknologiakartoituksen tuloksia (Puustinen & Rapola 2021b)

Paro-hylje – lempeää robottihoivaa

Puustisen ja Rapolan (2021b) selvityksen mukaan Lahden Diakonissalaitoksen ikäihmiset pitivät eniten Paro-hylkeestä, joka on terapeuttinen hoiva-apuväline. Paro on kehitetty dementiapotilaiden hoitoon kuntouttamaan lyhytmuistia ja se reagoi kosketukseen sekä puheeseen liikehtien ja äännellen, lievittäen hoivaajansa ahdistusta ja levottomuutta. (Innohoiva 2021a.) Eläinrobottien on havaittu myös vähentävän merkittävästi masennusta dementiapotilailla (Sangki ym. 2020). Paro-hyljerobottia on mahdollisuus vuokrata testikäyttöön (Innohoiva 2021b).

Kuva 3. Terapeuttiset hoiva-apuvälineet voivat lievittää ahdistusta ja masennusta (Shutterstock 2021)

Kirjoittajat

Anna Puustinen ja Maija Rapola ovat LAB-ammattikorkeakoulun viimeisen vuoden sosionomiopiskelijoita (AMK).

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa ja opettajana teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla.

Lähteet

Hammar, T., Mielikäinen, L. & Alastalo, H. 2018. Teknologia tukee kotihoidon asiakkaan omatoimisuutta ja turvallisuutta – eroja käyttöönotossa maakuntien välillä. THL – Tutkimuksesta tiiviisti 44/2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 11.5.2018.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-252-9

Innohoiva. 2021a. Yhdeksännen sukupolven Paro. Paro elvyttää aisteja ja kutsuu leikkiin. [Viitattu 4.5.2021.] Saatavissa: https://www.innohoiva.fi/wp-content/uploads/Paro_220919_Lores.pdf

Innohoiva. 2021b. Paro-hyljerobotti. [Viitattu 4.5.2021.] Saatavissa: https://www.innohoiva.fi/koti/

LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. Alueellinen teknologiakartta. [Viitattu 4.5.2021.] Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/alueellinen-teknologiakartta

Lantta, E. 2021. Projektipäällikkö. Alueellinen teknologiakartta -hanke. Teams-palaveri 26.2.2021.

Puustinen, A. & Rapola, M. 2021a. Kehittämiskokeilusuunnitelma. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojakso. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Puustinen, A. & Rapola, M. 2021b. Kehittämiskokeilun tulokset. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojakson webinaari 12.5.2021. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Sangki, P., Ahream, B., Sujin, K., Yunkwon, N., Hyeon soo, K., Doo-Han, Y. & Minho, M. 2020. Animal Assisted and Pet-Robot Interventions for Ameliorating Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biomedicines 8, 150. [Viitattu 11.5.2021]. Saatavissa: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.032

Kuvat

Kuva 1. van Erp, S. 2021. Tietokone-tekniikka-3190630. Pixabay. [Viitattu 4.5.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/tietokone-tekniikka-3190630/

Kuva 2. Puustinen, A. & Rapola, M. 2021b. Kehittämiskokeilun tulokset. Teknologia- ja innovaatio-osaaminen opintojakson webinaari 12.5.2021. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

Kuva 3. Shutterstock 2021. [Viitattu 5.5.2021]. Saatavissa: https://www.shutterstock.com/fi/image-photo/cute-japan-robot-seal-technology-exhibition-1283094757