Ammatillisen harjoittelun suorittaminen projektissa

LABin 2. ja 3. vuoden fysioterapeuttiopiskelijat suorittivat ammatillisen harjoittelun osana LAB SoteCampus -toimintamallia (LAB 2022) yhteistyössä Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen kanssa. Hanke kokoaa alueen toimijat verkostoon, jonka tavoitteena on edistää ikääntyvän väestön hyvinvointia ja terveyttä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on projektin vetovastuussa (ePressi 2021). LAB SoteCampus on Eksoten ja LAB:in yhteiskehittämisen toimintamalli, joka pyrkii edistämään molempien organisaatioiden johtamis- ja työn kehittämisosaamista.

Opiskelijoiden harjoittelu koostui kahdeksan samansisältöisen valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Valmennusten aiheena oli ikäihmisten kaatumisen ehkäisy, ja osallistujat olivat Eksoten toimintakykyvastaavia toimintakyky- ja hoivapalveluista. Teemoja olivat tasapaino ja lihaskunto, kaatumisen pelko, SPPB- ja FRAT-testistöt, kotona asumisen turvallisuus sekä apuvälineet. Kaikkiin aihealueisiin kuului teoriaosuus sekä erilaisia harjoitteita ja tehtäviä. Valmennuksissa painotettiin moniammatillista osaamista sekä ideoiden ja tiedon jakamista eri ammattilaisten välillä.

Kuva 1. Ikäihmisten hyvinvointia voidaan edistää myös hanketyöllä. (Izzy Park 2021)

Flipped learning menetelmänä

Harjoittelussa hyödynnettiin flipped learning -menetelmää. Opiskelijat etsivät uusinta tutkittua tietoa kaatumisen ehkäisystä ja erilaisten tekniikoiden hyödyntämistä kaatumisen ehkäisyssä. Flipped learning on pedagoginen malli, jossa opiskelijat tutustuvat ennakolta materiaaleihin. Malli ohjaa opiskelijoita itseohjautuvuuteen ja omatoimiseen tiedon hankintaan (Taitotalo 2022). Vuorovaikutus ja toiminnalliset oppimiskäytännöt käänteisessä oppimisessa vahvistavat opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja ja kehittävät heidän itseluottamustaan (Li R. 2021).

Flipped learning -menetelmässä keskeistä on opettajan ja opiskelijan välisen vuorovaikutuksen syntyminen. Menetelmän avulla opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kommunikaatioon opettajan kanssa, sekä opettajalta saatuun palautteeseen (Li R. 2021). Harjoittelujaksossa harjoitteluohjaaja oli taustalla ohjaamassa luentojen sisältöä, mutta päävastuu oli opiskelijoiden omatoimisella tiedonhaulla ja tiedon soveltamisella oman luentomateriaalin kokoamiseen. On tärkeää tiedostaa, että flipped learning -menetelmä ei poista opettajan tai ohjaamisen tarvetta (Taitotalo 2022).

Valmentajan rooliin astuminen lisäsi opiskelijoiden ammatillista osaamista

Flipped learning koettiin tässä harjoittelussa toimivaksi. Materiaalien tuottaminen, koulutusten vetäminen sekä palautteiden työstäminen olivat täysin uusi tapa suorittaa harjoittelu. Toteutustapa oli uusi kokemus myös harjoittelusta vastaavalle ohjaajalle, mikä antoi oivan mahdollisuuden luoda uusi toimintamalli alusta saakka. Flipped learning -menetelmää käytetään jo paljon koulutyöskentelyssä. Siitä huolimatta sen hyödyntäminen opiskelijoiden harjoittelun suorittamisen menetelmänä oli erilainen kokemus. Opiskelijoilta vaadittiin kykyä ottaa vastuuta ammattilaisille suunnatusta toteutuksesta, mikä alkuun koettiinkin haastavana.

Kokemus antoi varmuutta, ja koulutusten edetessä teoria-aineiston muokkaaminen tarvelähtöisesti helpottui. Valmentajan rooliin astuminen opiskelijana lisäsi ammatillista itsevarmuutta ja kykyä toimia moniammatillisen tiimin asiantuntijana. Toimintamalli tullaan mallintamaan ja sitä tullaan hyödyntämään jatkossa osana LABin työelämäyhteistyötä.

Kirjoittajat

Katariina Ahola on LAB-ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelija.

Jaana Ahl on LAB-ammattikorkeakoulun LAB SoteCampus -tiimin projektipäällikkö.

Lähteet

EPressi. 2021. Ikääntyvän väestön hyvinvointia ja terveyttä edistetään Etelä-Karjalassa verkoston avulla. Viitattu 17.10.2022.  Saatavissa https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/ikaantyvan-vaeston-hyvinvointia-ja-terveytta-edistetaan-etela-karjalassa-verkoston-avulla.html

Izzy Park. 2021. A great grandmother sitting happily on a leather couch. Unsplash. Viitattu 20.10.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/jNnR4ZnC7d0

LAB. 2022. LAB SoteCampus. Hanke. Viitattu 24.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lab-sotecampus

Li R. 2021. The Role of Teacher-Student Interpersonal Relations in Flipped Learning on Student Engagement. Viitattu 31.10.2022. Saatavissa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8387675/

Taitotalo. 2022. Flipped Learning haastaa perinteiset opetusmenetelmät. Viitattu 13.10.2022. Saatavissa https://www.taitotalo.fi/artikkelit/flipped-learning-haastaa-perinteiset-opetusmenetelmat