Ammattilaisen rooli ikääntyneen kaatumisen ehkäisyssä

Ammattilaisilla on keskeinen rooli kaatumisen ehkäisyssä. On paljon kaatumistilanteita, joita ei voida estää, mutta paljon on myös asioita, joihin pystymme vaikuttamaan.

Kaatumisen ehkäisyssä pohjatyöllä on valtava merkitys. Mitä aikaisemmin harjoittelun aloittaa, sen parempi. Fyysisen toimintakyvyn kannalta on parasta, että ikääntynyt tekee mahdollisimman paljon toimia itsenäisesti tai pienen avustuksen kanssa, sillä jokapäiväinen arkiliikunta auttaa toimintakyvyn ylläpidossa (Luustoliitto 2022). Jokaisella terveydenhuollon ammattilaisella, joka kohtaa iäkkään, on velvollisuus antaa iäkkäälle ohjeita, neuvoja ja kannustusta säännölliseen liikuntaan ja terveellisiin elintapoihin (Pajala 2016,17).

Harjoittelun korvaamaton merkitys

On erityisen tärkeää saada iäkäs motivoitumaan lihasvoima- ja tasapainoharjoitteluun. On arvioitu, että joka kolmannes lonkkamurtuma olisi voitu estää, jos iäkäs harjoittaisi reipasta liikuntaa 3–4 tuntia viikossa. Terveydenhuollon kustannuksia ja vakavia kaatumisvammoja voidaan vähentää mahdollisimman laajalla kaatumista ehkäisevällä toiminnalla. Lisäksi toiminta edistää ikääntyneiden yleistä hyvinvointia ja turvallisuudentunnetta (Sievänen ym. 2014,4).

Ammattilaisen tehtävänä on järjestää tällaista toimintaa ikäihmisille. Harjoittelun ei tarvitse olla pitkäkestoista, vaan se voi sisältyä osaksi arjen toimintoja. Liike on aina hyväksi iästä tai kunnosta riippumatta, ja oikeanlaisella harjoitelulla pystytään estämään kaatumisia.

Pelon oravanpyörä

Pelon käsittely on tärkeä osa kaatumisen ehkäisyä. Luottamus tasapainoon on heikompi aiemmin kaatuneilla iäkkäillä kuin niillä, jotka eivät ole kaatuneet (Landers ym. 2016). Pelko kaatumisesta johtaa usein fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen. Tämä taas johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen ja suurempaan todennäköisyyteen kaatua. Näin oravanpyörä on valmis. Ammattilaisen roolissa on tärkeää tunnistaa pelot ja käydä niitä läpi yhdessä ikääntyneen kanssa.

Luottamusta voi rakentaa esimerkiksi käymällä läpi, miten toimitaan, jos kaatumisia tapahtuu. Pajalan (2016, 52,57) mukaan luottamusta voi luoda myös ikääntyneelle sopivien apuvälineiden avulla. Apuvälineet ja niiden oikeanlainen käyttö ovat tärkeä osa kaatumisen ennaltaehkäisyä.

Kuva 2. Ikääntyneen kaatumisen pelkoa voidaan vähentää muun muassa luottamuksellisella vuorovaikutussuhteella. (freepik 2022)  

Toimintamallista tukea myös ammattilaisille

Etelä-Karjalassa on otettu käyttöön kaatumisen ennaltaehkäisyn toimintamalli, jonka toimenpiteet kohdentuvat laajasti niin alueen asukkaihin kuin ammattilaisiinkin. Toimintamallilla tavoitellaan kaatumisista aiheutuvan inhimillisen kärsimyksen vähentämistä sekä terveydenhuollon kustannussäästöjä.

LAB SoteCampus (LAB 2022) ja LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat ovat toteuttaneet valmennuksellisia iltapäiviä Eksoten toimintakykyvastaaville. Tilaisuuksissa on pohdittu ja harjoiteltu keinoja, joilla voidaan vaikuttaa ikäihmisten kaatumisiin. Keskeisimpinä kaatumisia ehkäisevinä tekijöinä on nostettu esiin sekä ikäihmisten että ammattilaisten motivointi ja rohkaisu sekä arkeen sisältyvät pienet, toimintakykyä ylläpitävät teot. Nämä eivät vaikuttaisi mahdottomilta toteuttaa, ja Etelä-Karjalassa onkin vahva usko siihen, että tulevaisuudessa pysytään paremmin pystyssä.

Kirjoittajat

Elina Jurvanen opiskelee fysioterapeutiksi LAB-ammattikorkeakoulussa.

Jaana Ahl työskentelee LAB- ammattikorkeakoulussa LAB SoteCampus tiimin projektipäällikkönä.

Lähteet

freepik. 2022. Senior people. Freepik. Viitattu 7.10.2022. Saatavissa https://www.freepik.com/free-photo/senior-people-confronting-alzheimer-disease_16518800.htm#query=elderly&position=40&from_view=search

LAB. 2022. LAB SoteCampus. Hanke. Viitattu 27.9.2022. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/lab-sotecampus

Landers, MR., Oscar, S., Sasaoka, J.& Vaughn, K. 2016. Balance Confidence and Fear of Falling Avoidance Behavior Are Most Predictive of Falling in Older Adults: Prospective Analysis. Physical Therapy. Viitattu 19.9.2022. Saatavissa https://academic.oup.com/ptj/article/96/4/433/2686463

Luustoliitto. 2022. Kaatumisen ehkäisy. Viitattu 19.9.2022. Saatavissa https://luustoliitto.fi/osteoporoosi/hyva-hoito/omahoito/kaatumisen-ehkaisy/

Pajala, S. 2016. Iäkkäiden kaatumisen ehkäisy. S. 17. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Viitattu 15.9.2022. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79998/THL_Opas_16_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sievänen, H., Katinkanta, S., Tokola, K., Pajala, S., Vasankari, T. & Kaikkonen, R. 2014. Iäkkäiden toimintakyky, liikkuminen ja kaatumiset Suomessa. S.4. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Viitattu 15.9.2022. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116072/URN_ISBN_978-952-302-205-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y