Ammattilaisten lisäkoulutus usein tarpeen moniammatillisessa varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatushenkilöstön muodostaman moniammatillisen tiimin tulee varhaiskasvatuslain (540/2018, 3§) mukaan toimia tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lapsen tarpeen mukaisen kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamiseksi. Tämä vaatii henkilöstöltä lasten kehityksen tuntemista ja monenlaista osaamista sekä nostaa esiin täydennyskoulutustarpeita.

Kuva 1. Kehityksen ja oppimisen tuen tulee vastata lapsen yksilöllisiin tarpeisiin varhaiskasvatuksessa. (Retyi 2006)

Varhaiskasvatussuunnitelman (2018, 54) perusteiden mukaan lapsen kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa, ja se kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.  Tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja muita hyvinvointia tukevia järjestelyjä.

Varhaiskasvatushenkilöstö ja tuen toteutuminen

Lasten tuen tarpeet ovat moninaisia, ja niiden havaitsemisessa varhaiskasvatushenkilöstöllä on usein keskeinen rooli. Integroiva työtapa on välttämätön tarpeen mukaisen tuen saavuttamiseksi. Varhaiskasvatuslaki (540/2018, 3§) velvoittaa toimimaan tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä eri sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden kanssa lapsen tarpeen mukaisesti. Tämä vaatii henkilöstöltä palvelujärjestelmän tuntemista sekä verkostoitumistaitoja, jotta lapsen tarvitsema tuki voidaan tarjota mahdollisimman usein lapsen omassa ryhmässä.

Eskelisen ja Hjeltin (2017, 75) valtakunnallisen selvityksen mukaan on varmistettava, että henkilöstöllä on mahdollisuuksia pedagogisen tuen antamiseen. Myös henkilöstön täydennyskoulutuksiin lapsen kehityksen ja oppimisen teemoista on kiinnitettävä huomiota. Heiskasen ym. (2021, 166) mukaan lapsen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä opintoja tulee olla kaikissa varhaiskasvatuksen tutkintokoulutuksissa. Varhaiskasvatushenkilöstön rooli kehityksen ja oppimisen tuen toteutumisessa on merkittävä, ja siksi henkilöstön koulutukseen kehityksen ja oppimisen tuen asioista tulee kiinnittää huomiota.

Kuva 2. Varhaiskasvatuksessa henkilöstöllä on merkittävä rooli lapsen yksilöllisen tarpeen mukaisen tuen toteutumisessa. (Myriams photos 2016)

Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -hanke

Syksyllä 2021 käynnistynyt Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -hanke (2021) vastaa osaltaan myös tähän haasteeseen, sillä sen päätavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen tuen järjestämistä, jotta jokainen lapsi saisi tukea riittävästi, oikea-aikaisesti joustavin ratkaisuin mahdollisimman usein lapsen omassa ryhmässä. Kohderyhmänä hankkeessa on mukana olevien kuntien varhaiskasvatushenkilöstö, jonka koulutustarpeita, osaamista ja toimintamalleja kartoitetaan. Kartoitusten perusteella järjestetään täydennyskoulutuksia, jotta lapsen hyvinvointia ja yksilöllistä oppimista tukevat pedagogiset käytänteet vahvistuvat. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, HUS:in alueen muiden lapsiperhepalveluiden sekä koulutuksia järjestävien tahojen kanssa.

Kirjoittajat

Susanna Laitinen on sosionomi (AMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK -opiskelija lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen koulutuksesta.

Jaana Mantela on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori ja  kiinnostunut lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisestä.

Lähteet

Eskelinen, M & Hjelt, H. 2017. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja lapsen tuen toteuttaminen. Valtakunnallinen selvitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:39. Helsinki. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80737/okm39.pdf

Heiskanen, M., Neitola, M., Syrjämäki, M., Viljamaa, E., Nevala, P., Siipola, M., & Viitala, R. 2021. Kehityksen ja oppimisen tuki sekä inklusiivisuus varhaiskasvatuksessa. Selvitys nykytilasta kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa sekä esitys kehityksen ja oppimisen tuen malliksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:13. Helsinki. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162927/OKM_2021_13.pdf

Kaikille yhteinen varhaiskasvatus. 2021. KUUMA-kuntien yhteishanke. Järvenpään kunta.  [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: https://www.jarvenpaa.fi/a/kaikille-yhteinen-varhaiskasvatus-kuuma-kuntien-yhteishanke

Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 3§, 7§, 22§. Finlex. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa:  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 2018. Määräykset ja ohjeet 2018:3a. Opetushallitus. Helsinki 2019. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf

Kuvat

Kuva 1. Retyi, L. 2006. Askeleet. Pixabay. [Viitattu 12.11.2021] Saatavissa: https://pixabay.com/fi/images/search/askeleet/

Kuva 2. Myriams photos. 2016. Kädet. Pixabay. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/images/search/k%C3%A4det/