Millaiset ihmiset, sellainen työyhteisö

Yksi on sairauslomalta työhön palaava konkretiaa ja selkeyttä kaipaava. Toinen on vasta työuraa aloitteleva, hiukan introvertti, luova ajattelija ja kolmas ruuhkavuosien keskellä elävä kokonaisuuksien haltuunottaja. Kun nämä yhdistetään, mitä syntyy? Aika monimuotoinen ja toisiaan täydentävä kokonaisuus – jos siis vahvuudet tunnistetaan ja hyväksytään sekä niitä hyödynnetään.

Ihmisten moninaisuus ei ole uusi asia, ja jokainen meistä varmasti kohtaa moninaisuutta. Sen sijaan moninaisuusosaaminen on hyvin ajankohtainen ilmiö, joka valtaa alaa osana työyhteisöjen johtamista.  Se, että jokaisen työntekijän osaamisen merkitys tasavertaisina työyhteisön jäseninä sekä voimavarat ja potentiaali tunnistetaan, on organisaation kilpailuetu sekä työhyvinvointia lisäävä tekijä.

Mistä puhutaan, kun puhutaan moninaisuudesta?

Moninaisuus tarkoittaa ihmisen näkyviä ja näkymättömiä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka tekevät hänestä juuri omanlaisensa toimijan ja ihmisistä erilaisia (Moisanen 2015; Karelia 2018). Moninaisuutta työhön tuovat muun muassa

* sukupolvet
* perhetilanteen vaikutus työhön
* kulttuuritausta
* sukupuoli ja seksuaalisuus
* työn muutokset
* ajattelu- ja toimintatyylit
* terveys ja työkykyisyys
* kuormituksen pulmat

Työntekijöiden ja heidän eroavuuksiensa muodostaman kokonaisuuden lisäksi moninaisuutta tuovat myös työntekijöiden erilainen koulutustausta, työkokemus, taidot sekä tavat tehdä työtä. (Härkönen & Visti 2005, 4‒6.)

Moninaisuusosaaminen on tunnistamista ja puheeksi ottamista

Moninaisuus voi olla etu tai haitta ‒ ratkaisevaa on, kuinka moninaisuuteen suhtaudutaan ja kuinka sitä hyödynnetään organisaation toiminnassa. Moninaisuusosaamisen lähtökohta on, että ymmärtää moninaisuuden eri muotojen olemassaolon. Tämän jälkeen voi tarkastella, mitä kyseisiä tekijöitä tunnistaa omassa työyhteisössä. Moninaisuus vaatii uskallusta kohdata erilaisuutta sekä kunnioittaa omista poikkeavia ominaisuuksia ja kokemuksia. Erityisen tärkeää on keskustella avoimesti siitä, miten erilaiset tekijät näkyvät ja miten ne huomioidaan arjessa. Tunnistamisen ja keskustelun kautta voidaan edetä siihen, että moninaisuutta opitaan hyödyntämään voimavarana. (Saarela 2020; Härkönen & Visti 2005, 11‒12.)

Kuva 1. Moninaisuuteen panostaminen vaikuttaa henkilöstön motivoituneisuuteen, työtyytyväisyyteen ja työpaikkaan sitoutuneisuuteen. (PaliGraficas 2019)

Työyhteisön voimavara

Erilaiset taustat tuovat monipuolisia näkökulmia, luovat mahdollisuuden oppia uutta ja löytää uusia tapoja toimia ja ajatella. Työntekijän kokemus siitä, että hän on yhdenvertaisessa asemassa suhteessa muihin työntekijöihin, on työhyvinvointia lisäävä tekijä. Moninaisuudesta keskustelemalla voidaan vähentää riskiä ristiriitoihin ja konflikteihin. (Härkönen & Visti 2005, 12‒13.) Moninaisuuden huomioiminen rekrytoinnissa on yksi tapa kantaa yhteiskuntavastuuta sekä on organisaation kilpailuetu. Moninaisuus on meissä ja jokainen meistä voi osaltaan edistää moninaisuutta arvostavaa toimintakulttuuria.

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeessa (LAB 2022) yhtenä tavoitteena on osaamisen jakamisen avulla kehittää työyhteisöjen moninaisuutta tukeva toimintakulttuuria ja osaamista sekä parantaa valmiuksia osatyökykyisten nuorten työllistämiseen.  

Kirjoittaja

Outi Jokinen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja projektipäällikkönä ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeessa. Kirjoittaja kokee, että moninaisuus on rikkaus ja että erilaiset taustat tuovat monipuolisia näkökulmia yhdessä tekemiseen niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

Lähteet

Härkönen, L-K & Visti, A. 2005. Mosaiikki. Erilaisuus vahvuudeksi. Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC. Tykes-raportteja 42, Helsinki. Viitattu 25.3.2022. Saatavissa[A6]  https://docplayer.fi/289580-Tasa-arvo-ja-moninaisuustyon-abc.html

Karelia AMK. 2018. Moni toimii ‒ työkaluja moninaisuuden kehittämiseen. Viitattu 25.3.2022. Saatavissa https://vanha.karelia.fi/fi/moni-toimii/

Moisanen, K. 2015. Osaamisen johtamisen ja moninaisuusjohtamisen kautta kohti moninaisuusosaamisen johtamista. Teoksessa Punta-Saastamoinen, M-L. (toim.) Moninaisuusosaamisen johtaminen ‒ voimavara työyhteisöjen kehittämisessä. Kajaanin Ammattikorkeakoulun julkaisuja. 4-10. Viitattu 25.3.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/100357/maijaliisa_puntasaastamoinen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

PaliGraficas. 2019. Ihmiset, joukkue, toimisto. Pixabay. Viitattu 25.3.2022.  Saatavissa https://pixabay.com/fi/vectors/ihmiset-joukkue-toimisto-4386248/

Saarela, L. 2020. Riskejä ja rikkautta monimuotoisuudesta. Viitattu 25.3.2022. Saatavissa https://sovittelumestarit.fi/monimuotoisuus/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hanke. Viitattu 17.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/askelmat