Työhön buustia, ehkä myös opintoihin

Vuonna 2019 toteutettiin silloisen Lahden ammattikorkeakoulun, nyk. LAB-ammattikorkeakoulu, tieto- ja viestintätekniikan alalla sen historian ensimmäinen erikoistumiskoulutus, Big Data (LAB 2019). Erikoitumiskoulutuksen (ERKO) tavoitteena oli hyödyntää yrityksen omistama data liiketoiminnassa käyttämällä viimeisimpiä teknologioita sekä yhdistämällä dataa mahdollisesti internetistä vapaasti saatavilla olevaan dataan. Työn ohessa suoritettava koulutus suunnattiin henkilöille, joille sen katsottiin tuovan lisäarvoa liiketoiminnan ja päätöksenteon tueksi.

Näin toteutettiin

Koulutus toteutettiin EQF7-tasolla (European Commission 2020; Opetushallitus 2020) viiden opintopisteen laajuisina kokonaisuuksina. Lisäksi opintoihin kuului 10 opintopisteen projekti. Näin varmistettiin, että jos koulutukseen osallistuva haluaa hakea LABin tieto- ja viestintätekniikan YAMK-koulutukseen, hän voisi saada aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisena (AHOT) hyväksiluettua kymmenen opintopistettä, joka vastaa kahta kurssia, ja opinnäytetyönä voitaisiin jatkaa projektissa tehtyä selvitystä, joka on kolmannes YAMK-opinnäytetyön laajuudesta. AHOTointiin käyvät suoraan IoT-, Datan analysointi ja visualisointi- sekä Koneoppiminen-kurssit, koska ne löytyvät vastaavina digitaalisten ratkaisujen insinöörien YAMK -tutkinnon rakenteesta (LAB 2020).

Kuva 1. Kurssien toteutusaikataulu (I – Johdanto Big Dataan, II – IoT, III – Datan analysointi ja visualisointi, IV – Koneoppiminen, P – Projekti). (Kuva: Minna Asplund.)

Koulutus toteutettiin kolmen päivän intensiivijaksoina. Intensiiviviikot aloitettiin edellisen jakson lopputehtävien läpikäynneillä sekä reflektoinnilla ja lopetettiin seuraavan intensiivijakson alustuksella. Alustuksessa oli johdanto teoriaan sekä ennakkotehtäviin, jotka tuli olla tehtyinä ennen kyseisen aiheen intensiivijaksoa.  Opiskelijat toivat projektit työpaikoiltaan ja niitä oli tavoitteena edistää koko koulutuksen ajan.

Opiskelijoille tarjottiin paras osaaminen, sillä kursseilla oli 3–8 opettajaa jakamassa omia erikoistietojansa ja -taitojansa. Hyvä tarkoitus osoittautui käytännössä haasteelliseksi, sillä usean opettajan mahduttaminen muutamaan päivään vaatii suunnittelua ajoittamisten kanssa, kun samat opettajat olivat mukana eri koulutuksissa. 

Rahoitusmittariin pisteitä

Erikoistumiskoulutukset tuottavat ammattikorkeakoulujen rahoitusmittariin jatkuvan oppimisen pisteitä (OKM 2019). Kun kurssipaletti valitaan sopivasti jo olemassa olevasta tarjonnasta, voidaan välttyä opettajia kuormittavalta uusien kurssien suunnittelulta ja toteuttamiselta. Jos opiskelija on YAMK-hakukelpoinen ja hakee YAMK-ohjelmaan, hänen on mahdollista valmistua vähintään tavoiteajassa sekä tuottaa valmistuessaan rahoitusmittariin YAMK-pisteitä ja mahdollisesti blogiteksti-tyyppisen kypsyysnäytteen muodossa julkaisupisteen.

Kevään 2020 yhteishaussa digitaalisten ratkaisujen YAMK -insinööriopintoihin on mukana kaksi tämän ERKOn suorittanutta opiskelijaa. Voisiko luvassa olla varma valmistuminen sekä roppakaupalla pisteitä rahoitusmittariin?

Kirjoittaja

Minna Asplund, TkL, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa ohjelmistotekniikan lehtorina tieto- ja viestintätekniikassa sekä ylemmän AMK:n koordinaattorina digitaaliset ratkaisut insinöörikoulutuksessa. Lisäksi hän toimi Big Data erikoistumiskoulutuksen koordinaattorina.

Lähteet

LAB. 2019. Opetussuunnitelma: Big Data -erikoistumiskoulutus. [Viitattu 29.4.2020]. Saatavissa: https://opinto-opas.lab.fi/fi/71434/fi/118365/TEERBD19K/year/2018

LAB. 2020. Opetussuunnitelma: Insinööri (ylempi AMK). Digitaaliset ratkaisut, Lahti. [Viitattu 29.4.2020]. Saatavissa: https://opinto-opas.lab.fi/fi/68179/fi/94311/YDIGT20SLTI/year/2020

European Commission. 2020. Descriptors defining levels in the European Qualifications Framework (EQF). [Viitattu 29.4.2020]. Saatavissa: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page

Opetushallitus. 2020. Tutkintojen viitekehykset. [Viitattu 29.4.2020]. Saatavissa: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-viitekehykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2019. Korkeakouluille uusi rahoitusmalli. [Viitattu 29.4.2020]. Saatavissa: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakouluille-uusi-rahoitusmalli

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *