Arteriapainesetti ja potilasturvallisuus

Arteriapainesetti mahdollistaa potilaan verenpaineen jatkuvan seurannan (Lönn & Ritmala-Castrén 2017). Muutokset verenpaineessa voivat indikoida esimerkiksi sydämen toiminnan häiriöistä. Non-invasiivinen eli elimistöön kajoamaton mittaaminen ei anna tuloksia verenpaineesta koko ajan, vaan antaa yhden tuloksen per mittauskerta. Tällaisella mittauksella on vaikea ennustaa nopeita muutoksia verenpaineessa. (Lönn & Ritmala-Castrén 2017.) 

Tehohoidossa oleva potilas vaatii tilan jatkuvaa seurantaa, jolloin on hyvä seurata myös verenpainetta jatkuvasti. Arteriapainesetin avulla jatkuva mittaaminen on mahdollista. Lääkäri valitsee sopivan valtimon arteriakanyylia varten ja asettaen sen yleisimmin potilaan käteen värttinävaltimoon (Hoppu 2020).

Arteriakanyyliin kiinnitetään valmiiksi täytetty arteriapainesetti, joka yhdistetään monitoriin ja asetetaan verenpaineelle nollataso. Monitorilla näkyy paineanturin tulkitsema verenpainekäyrä ja syke. (Louhela & Naapuri 2017; Meinberg & Ylitalo-Airo 2021.) 

Kuva 1. Arteriapainesetti telineessä, letkut vielä teipeillä kasassa. (Ahlstedt & Yildirim 2021) 

Verenpainekäyrä kertoo sydämen toiminnasta, ja jos EKG:ssä tapahtuu muutoksia, näkyvät ne yleensä myös verenpainekäyrässä (Meinberg & Ylitalo-Airo 2021). Tehohoidossa potilaan tila voi romahtaa nopeasti, ja tilanteeseen tulee reagoida välittömästi. Tilan romahtaminen saattaa näkyä ennakoidusti verenpaineessa tai sykkeessä. (Hoikka & Wilkman 2021.) Potilaan voinnin muutosten ennustaminen on tärkeä osa tehohoitoa. On helpompi ennakoida kuin hoitaa jo romahtanutta tilaa (Lönn & Ritmala-Castrén 2017).

Kuva 2. Invasiivinen verenpainekäyrä, yksi sydämenlyönti. (Lupino 2009, mukailleet Ahlstedt &  Yildirim 2021) 

Opetusvideo lisää potilasturvallisuutta

Potilasturvallisuus on tärkeää laadukkaassa terveyden- ja sairaanhoidossa. Sen periaatteena on tuottaa potilaalle oikea-aikaista ja asianmukaista hoitoa aiheuttamatta vahinkoa. (Potilasvakuutuskeskus 2021.)

Arteriapainesetin käyttö lisää potilasturvallisuutta teho- ja valvontaosastoilla, koska muutokset EKG:ssä ja verenpaineessa näkyvät monitorilla reaaliajassa. Silloin potilaan tilan muutoksia voidaan ennustaa ja niihin voidaan reagoida ajoissa (Lönn & Ritmala-Castrén 2017; Meinberg & Ylitalo-Airo 2021.) Opetusvideoiden on todettu lisäävän oppimista, koska videota katsomalla opiskelija voi yhdistää jo opitun teorian näkemäänsä. Opetusvideo voi lisätä potilasturvallisuutta jättämällä helpommin mieleen olennaiset asiat, jolloin ne on helpompi muistaa myös työelämässä. (Miettinen & Utriainen 2016.) 

Kirjoittajat

Janina Ahlstedt ja Anja Yildirim ovat LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoita, joiden opinnäytetyön tuotoksena syntyi opetusvideo arteriapainesetin käyttöön asettamisesta. 

Anna Romakkaniemi työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina. 

Lähteet

Ahlstedt, J. & Yildirim, A. 2021. Arteriapainesetin kasaus ja käyttö: opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille arteriapainesetin käyttöön asettamisesta. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 12.1.2022]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021123190627

Hoikka, A. & Wilkman, E. 2021. Verenkierto ja sen seuranta. Anestesiakäsikirja. [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/aop00477?toc=1109093_bc  

Hoppu, S. 2020. Valtimokanylointi. Kustannus Oy Duodecim. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti?p_haku=arteriakanyyli 

Louhela, S. & Naapuri, H. 2017. Verenpaineiden invasiivisen mittaamisen toteutus ja arviointi. Teho- ja valvontahoitotyön opas. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://www.terveysportti.fi/dtk/aho/avaa?p_artikkeli=tvh00231 

Lupino. 2009. Arterielle Blutdruckkurve. [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Arterial-blood-pressure-curve.svg 

Lönn, M. & Ritmala-Castrén, M. 2017. Potilaan voinnin perusarviointi. Teho- ja valvontahoitotyön opas. [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa: https://www.terveysportti.fi/dtk/aho/avaa?p_artikkeli=tvh00218&p_haku=valvontahoitoty%C3%B6n%20opas 

Meinberg, M. & Ylitalo-Airo, M. 2021. Valtimoverenpaineen monitorointi. Anestesiakäsikirja. [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/aop00465?toc=1109077  

Miettinen, E. & Utriainen, S. 2016. Tiivistä ydin ja konkretisoi teoria. Millainen on hyvä opetusvideo? Tampereen ammattikorkeakoulu. [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/121302/Miettinen_Erno_Utriainen_Sampo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Potilasvakuutuskeskus. 2021. Potilasturvallisuus. [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa: https://www.pvk.fi/terveydenhuolto/potilasturvallisuus/ 

Linkit

Ahlstedt, J. & Yildirim, A. 2021. Opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille arteriapainesetin käyttöön asettamisesta. LAB-ammattikorkeakoulu.  [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=rwh7lfKUlHs&t=28s