Arvolupaus lastensuojelulapselle

Lupaus on sitoumus sovittuun asiaan. Mitä tarkoittaa, kun ammattilainen tekee lupauksen lastensuojelun palvelun asiakkaalle tai perheelle ja voiko sillä olla vaikutusta lapsen mutkikkaan palveluverkoston yhtenäistämisessä?

Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia järjestämään lapsi- ja perhekohtaista moniammatillista tukea lastensuojeluasiakkaille. Lapsen asioissa toimiva moniammatillinen verkosto voi usein koostua eri tahoista kuten sosiaalityön, terveyshuollon, koulutoimen, varhaiskasvatuksen, aikuispuolen, erikoissairaanhoidon ja mahdollisesti myös päihdehuollon ammattilaisista. (Araneva 2016, 386.)

Monien eri tahojen rinnakkaisen ja osin myös päällekkäisen työskentelyn vuoksi lapsen ja perheen voi olla vaikea hahmottaa palveluiden kokonaiskuvaa ja ammattilaisten välistä työnjakoa. Usein eri tahot työskentelevät omien yksilökohtaisten suunnitelmiensa pohjalta, jolloin vaarana on, ettei asiakkaalle ja ympärillä työskenteleville ammattilaisille muodostu kokonaiskuvaa lapsen hoidosta ja annettavista tukimuodoista. Tällöin myöskään oikeanlaista ja oikea-aikaista apua ja tukea ei välttämättä osata tarjota. Pahimmillaan suunnitelmat ja tavoitteet sisältävät keskenään ristiriitaisuuksia. (STM 2017, 7.)

Tavoitteellista olisi muodostaa yhdessä toimiva kokonaisuus, jossa asiakas kokee saavansa yhtenäistä sekä toimivaa palvelua. Palvelun pitäisi olla toimialarajoja ylittävää, hoidon selkeästi kuvattu ja kaikilla ammattilaisilla pitäisi olla samankaltainen näkemys lapsen tai perheen tilanteesta, tavoitteista sekä sen tukemisesta. (STM 2017, 7.) Yksi keino tähän voi olla luoda arvolupaus eri toimijoiden kesken. Arvolupaus toimisi ikään kuin yhteisenä siltana toimijoiden välissä. Yksi ja sama lupaus, johon kaikki lastensuojelun asiakkaan verkostossa olevat lupautuvat sitoutumaan.

[Alt-teksti: kaavakuva, jossa vasemmalla ovat organisaatiot, niiden hyödyt ja ongelmat ja ongelmien ratkaisut sekä oikealla asiakas, jonka ympärille on listattu edut ja hyödyt, negatiiviset asiat sekä tehtävät.]
Kuva 1. Arvolupauskanvaasi, jossa tarkastellaan sekä organisaatiota että asiakasta. (Strategyzer 2017)

Kohti moniammatillisen työn yhtenäistämistä

Arvolupaus on lupaus palvelun arvosta, jonka se tuottaa asiakkaalle. Se kiteyttää, mitä palvelu sisältää ja mitkä sen tavoitteet ovat. Kun arvo luodaan, on helpompi kohdentaa palvelun prosessit, asiakkaan intressit ja arvioida mitä asiakas tarvitsee. Arvonäkökulmasta voidaan tämän jälkeen tulkita ja ymmärtää paremmin asiakkaan tarpeita sekä oman toiminnan palveluita kokonaisvaltaisemmin. (Houhala ym. 2022, 20.) Arvolupauksen luomiseen voi käyttää apuna esimerkiksi Arvolupauskanvaasi-menetelmää.

Arvolupauksen luominen lastensuojeluasiakkaalle eri sektorien välisessä yhteistyössä toisi työntekijöitä lähemmäs yhteistoimijuuden ajatusta selkiyttäen samalla kunkin toimijan resurssit ja tavoitteet. Arvolupaus tuo toimijat yhteen pohtimaan työtä asiakaslähtökohtaisesta näkökulmasta ja luo arvoa nykyiselle verkostolle, josta mahdollisesti hyötyvät kaikki siihen kuuluvat.

Kirjoittajat

Miika Akiola on sosionomi (AMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK -opiskelija sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilun koulutuksesta. Hän työskentelee lastensuojelun kentällä lastenkodin ohjaajana.

Elina Kosonen on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori ja kiinnostunut lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisestä. 

Lähteet

Araneva, M. 2016. Lapsen suojelu. Toteuttaminen ja päätöksenteko. Helsinki: Alma Talent.

Houhala, K., Kuoppakangas, P., Stenvall, J. & Salminen, V. 2022. Palvelulupauksen täydentäminen asiakaslupauksella: Arvolupausten lähestymi nen ja arviointi omakuvasta? Fokus Localis. Vol 50 (3). Viitattu 23.10.2023. Saatavissa https://journal.fi/focuslocalis/article/view/119904/72645

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2017.Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma: LAPE-hankkeeseen liittyvän moniammatillista tiedonhallintaa kehittävän työryhmän raportti. Helsinki. Viitattu 23.10.2023. Saatavissa https://moodle.lut.fi/pluginfile.php/1593101/mod_resource/content/1/Yksi%20lapsi%20yhteinen%20suunnitelma%20ty%C3%B6ryhm%C3%A4raportti.pdf

Strategyzer. 2017. Value propositon canvas.  Viitattu 2.11.2023. Saatavissa https://www.strategyzer.com/library/value-proposition-canvas-a-tool-to-understand-what-customers-really-want