Asukkaiden ajatuksia osallisuudesta Lahdessa

Suora osallistuminen on yleistynyt kunnissa viime vuosina. Kuntavaaleissa äänestämisen rinnalle kunnat ovat ottaneet käyttöön myös muita moninaisia osallisuuden menetelmiä, joita voidaan kutsua myös demokraattisiksi innovaatioksi. Teema on esillä myös Lahdessa, jossa on päivitetty osallisuusmallia ja aloitettu kaupunkitasoinen osallistuva budjetointi ”osbu” (Lahti. 2020).

Kuva 1. Asukaskyselyn vastaajat arvostivat mahdollisuutta osallistua kotikaupunkinsa kehittämiseen. (Kuva: Pixabay. 2020)

Osallistuva budjetointi on vielä vierasta mutta kiinnostavaa

Lahden osallistuvan budjetoinnin tukena toimiva, kansainvälisen EmPaci – Empowering Participation in the Baltic Sea Region -projektin suomalainen projektiryhmä LAB-ammattikorkeakoulusta ja Tampereen yliopistosta toteutti Lahden kaupungille 2019 asukaskyselyn, jossa kartoitettiin osallisuustyön nykytilaa ja tulevaisuutta.

Verkossa ja paperiversiona toteutettu kysely keräsi yhteensä 1213 vastausta. Vaikka otos ei tilastollisessa mielessä ole edustava, suurehko vastaajamäärä antaa tärkeää tietoa lahtelaisten näkemyksistä. Suurin osa vastaajista oli naisia, ja iältään vastaajat olivat pääosin työikäisiä. Vajaa viidennes oli yli 65-vuotiaita ja 3,5 prosenttia alle 18-vuotiaita.

Vastaajat vaikuttavat varsin aktiivisilta. Suuri osa heistä on äänestänyt edellisissä kunnallisvaaleissa, ja monelle myös muut osallistumisen tavat ovat melko tuttuja. Keskeinen huomio osallisuuden kehittämisen kannalta on se, että kiinnostusta osallistumiseen eri tavoin ja eri tasoilla näyttää olevan. Erityisesti kiinnostusta on oman asuinalueen asioihin vaikuttamiseen ja vapaaehtoistyöhön. Osallistumisen väylistä ja välineistä kannatusta saavat erityisesti sähköiset menetelmät, vaikka perinteisemmätkin tavat osallistua, kuten asukaspalaute ja äänestäminen vaaleissa, pitävät edelleen hyvin pintansa.

Osallistuva budjetointi, jossa asukkaat pääsevät mukaan suunnittelemaan ja päättämään kotikuntansa talouteen liittyvistä asioista, herättää kiinnostusta vastaajien keskuudessa, mutta samalla se näyttäytyy vielä tuntemattomana osallisuuden menetelmänä. Teemoina vastaajia kiinnostavat erityisesti terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja koulutusasiat. (Kuntaliitto 2020; Osallistuminen ja vaikuttaminen Lahdessa 2019.

Osallistumisen kulttuuri kehittyy edelleen

Kyselyn tulokset antavat eväitä osallisuuden kehittämiseen, mikä onkin jo tavoittanut suuren määrän kaupunkilaisia. Kyselyn tulosten näkökulmasta keskeisestä on asukkaiden kiinnostuksen ja innokkuuden kanavoiminen, esimerkiksi juuri osallistuvan budjetoinnin kautta kaupungin kehittämiseen. Toisaalta ne korostavat myös vahvan viestinnän merkitystä ja tietoisuuden lisäämistä jo olemassa olevista osallistumisen menetelmistä. (Osallistuminen ja vaikuttaminen Lahdessa 2019.)

Käynnissä olevista osallistuvan budjetoinnin kokeilusta kertyy kiinnostavaa oppia ja tietämystä, joista on tärkeää kerätä arviointitietoa kokeilun eri vaiheissa. Arvioinnissa kiinnostavia näkökulmia ovat esimerkiksi resurssien riittävyyden näkökulma, se kuinka laajat mahdollisuudet asukkailla todella on vaikuttaa ja kuinka moninainen joukko kaupunkilaisia osbun kautta voidaan tavoittaa. Osallistuvan budjetoinnin kokeileminen voi parhaimmillaan edistää suoran demokratian kulttuurin kehittymistä kaupungissa.

Kirjoittajat

Annukka Heinonen (tradenomi, YAMK) toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa, ja projektipäällikkönä Interreg-rahoitteisessa EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektissa.

Kaisa Kurkela (YTM) toimii väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa ja on mukana projektitutkijana EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektissa.

Lähteet

Kuntaliitto. 2020. Osallistuva budjetointi – mitä osallistuva budjetointi on? [Viitattu 8.6.2020]. Saatavissa: https://www.kuntaliitto.fi/osallistuva-budjetointi

Lahti. 2020. Osallistu ja vaikuta. [Viitattu 6.5.2020]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/paatoksenteko/osallistujavaikuta/

Osallistuminen ja vaikuttaminen Lahdessa. 2019. Asukaskysely. EmPaci-projekti 2020. Julkaisematon aineisto. [Viitattu 8.6.2020]. Julkinen tiivistelmä saatavissa: https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-01/EmPaci_Asukaskysely2019_osallistuminen%20ja%20vaikuttaminen%20Lahdessa_raportti_2112020.pdf

Linkit

Linkki 1. EmPaci-projekti. 2020. EmPaci Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region [Viitattu 8.6.2020]. Saatavissa: http://empaci.eu/

Linkki 2. LAB. 2020. Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region (EmPaci). LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 8.6.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/empowering-participatory-budgeting-baltic-sea-region-empaci

Kuvat

Kuva 1. Pixabay. 2020. Kontor, Adam. excursion-1477104_1920. [Viitattu 29.5.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/retki-lake-lakeside-luonne-1477104/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *