Autokauppoihin liittyvät virhetilanteet edelleen epäselviä

Autokauppaa koskevat yhteydenotot ovat suurin yksittäinen osa-alue kuluttajaneuvontaan tulevissa yhteydenotoissa (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2022a). MTV Uutisten (2020) mukaan vuonna 2019 yhteydenottojen määrä autokauppaa koskevissa asioissa oli 16 445. Vertailun vuoksi esimerkiksi asumiseen liittyviä tapauksia oli 6118.

Ajoneuvoja koskevat yhteydenotot kattavat tuoteryhmittäin lähes neljänneksen kaikista kuluttajaneuvontaan saapuvista yhteydenotoista (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2022b).

Virhetilanteiden selvittämisen lähtökohtana on sovittelu. Asiakkaan ja yrityksen välisellä kommunikaatiolla on tärkeä merkitys virheen oikaisemisen kannalta. Mikäli kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja eivät pääse sopuun virheen oikaisemisessa, voi kuluttaja kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen saadakseen apua.

Kuluttajaneuvonta tarjoaa maksutonta neuvontaa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä kiistatilanteissa. Virheen oikaisemiseksi asiakas saa tukea muun muassa reklamaatioapurin sekä suositusten muodossa. Kuluttajaneuvonta ei kuitenkaan ratkaise tai anna päätöstä virheen oikaisemiseen liittyvässä asiassa.

Kuva 1. Useimmiten autokaupat sujuvat toki hyvin, ja mahdollisia ongelmatilanteita varten kuluttajalle löytyy apuja. (mohamed_hassan 2018)

Kuluttajansuojalain muutoksilla enemmän turvaa

Uudet kuluttajansuojalain muutokset sekä käytetyn auton kauppaa koskevat virhesäädökset astuivat voimaan vuoden alussa 2022. Muutokset mahdollistavat asiakkaalle kattavammat keinot virheen oikaisemiseksi. Suurimmat muutokset koskevat:

  • virhevastuun laajentaminen kuudesta kuukaudesta vuoteen
  • takuutodistuksen antaminen
  • ”sellaisenaan kuin se on” -ehdon poistuminen
  • virheen oikaiseminen korjaamalla; kuluttajalla lähtökohtaisesti oikeus valita keino (Kuluttajansuojalaki 1978/38)

Muutosten myötä kuluttajalla on enemmän mahdollisuuksia virheen oikaisemiseksi muun muassa hinnanalennuksen muodossa. Kuluttajan täytyy kuitenkin aina pystyä todistamaan esimerkiksi vikadiagnoosin avulla, että tuotteessa on virhe.

Lähtökohtana virhetilanteiden oikaisemiselle on siis aina sovittelu. Tämä tapahtuu joko kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä tai kuluttajaneuvonnan ja kuluttajariitalautakunnan kautta. Mikäli elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan suositusta, voi kuluttaja hakea asiaan ratkaisua viimekädessä tuomioistuimesta (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2022a).

Oikaisemisen käytännöt eivät aina ole selvillä

Opinnäytetyössä (Keränen 2022) perehdyttiin virhevastuuseen käytetyn auton kaupassa sekä kuluttajansuojalain muutosten vaikutukseen virhetilanteiden oikaisussa. Työ rakennettiin oikeuskirjallisuuden, esimerkkitapausten, elinkeinonharjoittajan sekä kuluttajan näkökulmasta. Tutkimuksessa tultiin loppupäätelmään, etteivät virhesäädökset sekä toimintatavat virheen oikaisun kannalta ole tarpeeksi selviä kaikille osapuolille.

Kirjoittajat

Henri Keränen on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija.

Jarmo Kemppinen on juridiikkaa opettava LAB-ammattikorkeakoulun lehtori.

Lähteet

Keränen, H. 2022. Virhevastuu käytetyn auton kaupassa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022060916963

Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 2022a. Käytetyn auton virhe. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/autot-ja-pysakointi/kaytetyt-autot/kaytetyn-auton-virhe/

Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 2022b. Tilastoja. Käsiteltyjen ilmoitusten määrä yhteensä vuonna 2021. Tuoteryhmät. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://www.kkv.fi/tietoa-virastosta/tilastoja/

Kuluttajansuojalaki 1978/38. Finlex. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

mohamed_hassan. 2018. Hassan, M. Kätellä, ostaa, auto, sopimus. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/k%c3%a4tell%c3%a4-ostaa-auto-sopimus-3677534/

MTV Uutiset. 2020. Näistä autoliikkeistä tehdään eniten valituksia – yksi ihan omissa sfääreissään: ”Mikään muu ei selitä” Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/naista-autoliikkeista-tehdaan-eniten-valituksia-yksi-on-ihan-omissa-sfaareissaan-mikaan-muu-ei-selita/7958324#gs.2dc833