AV-klubissa toteutuu tiimioppimisen perusajatus

LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opetus toteutetaan tiimioppimiseen ja -yrittäjyyteen pohjautuvalla oppimismallilla. Mallissa on olennaista, että opiskelijat oppivat yhdessä perehtyen, tehden ja kokeillen. Merkittävä osa opinnoista tehdään kunkin vuosikurssin perustaman markkinointiosuuskunnan avulla yritysyhteistyöprojekteina aidoille asiakkaille rahaa vastaan (Kokkonen 2021). Joskus yritysten toiveet ja tarpeet ovat sellaisia, että opiskelijat eivät ole vielä ehtineet oppia aiemmissa opinnoissaan projektissa vaadittavia asioita ja osaamisia. Tähän tarpeeseen perustettiin Saimaan tiimiyrittäjäakatemian, Saitemian AV-klubi vuonna 2020. Linkki Saitemiaan löytyy täältä.

Tavoitteena aina julkaistava tuotos

AV-klubi (audiovisuaalinen klubi) on kaikille markkinoinnin opiskelijoille avoin oppimistapahtuma ja -ympäristö. AV-klubin oppimistapahtumia järjestetään Lappeenrannan kampuksella tiimiyrittäjien tiloissa, joissa on hyvät editointi- ja miksausmahdollisuudet (Kokkonen 2022). Klubissa keskitytään aina johonkin ennalta valittuun työkaluun, menetelmään tai audiovisuaaliseen tuotokseen, joka myös julkaistaan klubipäivän jälkeen valitussa kanavassa.

Nimestään huolimatta klubin toiminta ei keskity pelkään audiovisuaalisuuteen, vaan opeteltavat työkalut voivat liittyä mitä moninaisemmin sisällöntuotantoon ja digimarkkinointiin. Niinpä klubin toimintaa voi hyödyntää varsin vapaasti kulloinkin eteen tuleviin haasteisiin projektien toteuttamisissa. Klubissa on perehdytty muun muassa videotuotantoon, videoefekteihin, editointiin, kuvankäsittelyyn, valo- ja videokuvaamiseen, käsikirjoittamiseen, äänituotantoon ja graafiseen suunnitteluun.

[Alt-teksti: Neljä nuorta naista työskentelypöydän ympärillä katsomassa sivussa olevalta näyttöruudulta videota. Pöydällä on avoin kannettava tietokone, johtoja ja muita työvälineitä.]
Kuva 1. Opiskelijat editoimassa videota AV-klubissa. (Kuva: Sampo Kokkonen)

Klubi toimii vertaisopettajuuden ja -oppimisen mallilla eli opiskelijat toimivat toinen toistensa opettajina, ja yhdessä asioihin perehtymällä saadaan monesti selvitettyä haastavampiakin ongelmia. Toiminnassa on tärkeää varata oppimiselle riittävästi aikaa, joten klubin toiminta kestää aina vähintään yhden kokonaisen työpäivän ajan. Näin ehditään perehtyä asiaan, oppia kokeilemalla ja tekemällä sekä saada aikaan valmis julkaistavissa olevat tuotos. Kampuksen käytävillä saattaakin välillä kuulla huudon ”Videot ovat valmiina, tulkaa katsomaan!”

Hyötyä, tehoa ja iloa

AV-klubin toiminnasta on tehty yksi opinnäytetyö, jossa selkeinä tuloksina nousivat esiin muun muassa opiskelijoiden kokema hyöty ja tehokkuus markkinoinnin digitaalisten työvälineiden sekä menetelmien oppimisessa. Opiskelijat nostivat myös klubissa toteutuvan oppimisen vapauden sekä hauskuuden isoksi plussaksi tämän kaltaisessa oppimismallissa. Työssä havaittiin myös asiakasprojekteissa lisääntynyt tarve audiovisuaalisten tuotosten luomiselle, joten tältäkin osin AV-klubin toiminta on edelleen perusteltua. (Suutari 2021.)

AV-klubi on vakiintunut osaksi Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opetuksen perustoimintoja, ja se tulee jatkossakin toimimaan opiskelijavetoisesti, toki sisäisiä ja ulkoisia asiantuntijoita hyödyntäen. Opiskelijavetoisuudella varmistetaan vertaisoppimisen jatkuvuus sekä aito ja nopea reagointi osuuskuntien asiakasprojektien vaatimuksiin.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina.

Lähteet

Kokkonen, S. 2021. Osuuskuntatoimintaa hyödyntävässä tiimioppimisessa toteutuu aito työelämäyhteys. LAB Focus. Viitattu 31.3.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/osuuskuntatoimintaa-hyodyntavassa-tiimioppimisessa-toteutuu-aito-tyoelamayhteys/

Kokkonen, S. 2022. Tiimiyrittäjien tilaremontilla nostetta opiskelutehoon. LAB Focus. Viitattu  31.3.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/tiimiyrittajien-tilaremontilla-nostetta-opiskelutehoon/

Suutari, O. 2021. Saimaan tiimiyrittäjäakatemian markkinoinnin digityökalujen opetusmenetelmien kehittäminen. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lappeenranta. Viitattu 31.3.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112622050

Linkit

Linkki 1. Saimaan tiimiyrittäjäakatemia ry. 2022. Viitattu 2.4.2022. Saatavissa https://www.saitemia.fi/