Avoin dialogi muotoilun kilpailuetuna

Mitä on dialogi? Dialogin määritelmää voidaan lähteä tarkastelemaan debatin ja dialogin vertailulla. Debatti tarkoittaa oikeaksi osoittamista ja dialogi pyrkimystä ymmärrykseen. Siinä missä debatti on väittelyä ja oman näkökulman puolustamista, dialogi perustuu enemmän vastavuoroisuudelle sekä vuorovaikutteisuudelle. Debatissa pyritään voittamaan, kun taas dialogissa ei ole tätä periaatetta lainkaan. Dialogisuuteen perustuvat menetelmät voivatkin mahdollistaa tilannetajun hyödyntämisen ja ymmärryksen kasvamisen niissäkin tilanteissa, jotka ovat hyvin kompleksisia. (Holm ym. 2018.)

Hyvän dialogin pohja-asetelmina ovat tasa-arvoisuus, näkökulmien aito ja osallistuva kuuntelu sekä valmius omien ajatustensa kyseenalaistamiseen. Dialogin perustana on myös dialogiin osallistuvien keskinäinen luottamus. (Holm ym. 2018.) Monet muotoilussa käytettävät menetelmät perustuvat dialogiin muotoilijan ja kohderyhmän välillä, jolloin on mahdollista saavuttaa syvällistä käyttäjäymmärrystä. 

Epätarkkoja valoja pimeässä kaupungissa.
Kuva 1. Dialogi ja keskustelu voivat edesauttaa myös monimutkaisten ja kompleksisten asioiden ymmärtämistä. Muotoilija hyödyntää dialogia esimerkiksi lisätäkseen käyttäjäymmärrystä eri tilanteissa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää muun muassa konseptien ja ratkaisujen jatkojalostuksessa, testauksessa tai hiomisessa. (Kuva: Anni Koivisto)

Dialogi palvelumuotoilun keinona

Dialogin ansiosta on mahdollista saada moniulotteista ja -tulkintaista tietoa ymmärrettävään muotoon, etenkin tiedon yhdistämisen ja yhteisen tulkinnan kautta. Vaikka dialogi voi mahdollistaa asioiden tunnistamisen, se ei kuitenkaan tuota synteesiä tai suoraviivaisia, täsmällisiä vastauksia vaan pikemminkin toteaa asioita. Moniulotteisuus on haastava kokonaisuus, johon dialogi voi tuoda keinoja etenkin olennaisten asioiden tunnistamisen kannalta. (Hellström 2018.)

Dialogissa jaetaan ajatuksia ja annetaan niiden kohdata. Tämä voi luoda uutta ymmärrystä ja uusia ajatusmalleja. (Hellström 2018.) Opinnäytetyössä “Dealer Store Concept – Kemppi-jälleenmyyjän myymäläkonseptin tuotekehitys” hyödynnettiin pohjatyönä dialogisuuteen ja keskustelunomaisuuteen painottuvaa tiedonkeruuta erityisesti näkökulmien laajentamisen eli divergenssin vaiheissa (Koivisto 2023). Palvelumuotoilullisten metodien kautta divergentti-konvergentti-ajattelu voi mahdollistaa oleellisten asioiden oivaltamisen työskentelyn ytimessä. Dialogin avulla on myös mahdollista toimia siirtymisten välineenä, kun liikutaan divergentin ja konvergentin vaiheen välillä edestakaisin. Onnistuneimmillaan dialogi tuottaa yhteisymmärrystä, joka mahdollistaa esimerkiksi päätöksenteon syntymisen. (Hellström 2018.)

FigJam-pohjaan koottuja digitaalisia tarralappuja.
Kuva 2. Opinnäytetyön datankeruu pohjautui taustatiedon keruulle, havainnoinnille ja haastatteluille, joiden tavoitteena oli luoda keskusteleva ympäristö. Data purettiin ja jaoteltiin FigJam-tiedostoon aihepiireittäin. Yhdistävät tekijät kytkettiin yhteen. Datan pohjalta lähdettiin tuottamaan nopeita havainnekuvia, jotka nousivat haastatteluista esille. (Kuva: Anni Koivisto)

Kilpailuetua voidaan tuottaa monilla erilaisilla kokonaisuuksilla, kuten brändillä, palvelumuotoilulla, tuotteistamisella, kommunikaatiolla, arvolla ja asiakaskokemuksella (Herrala 2019, 15-28). Kilpailukyky perustuu kilpailuedulle, jota luomalla myös yrityksen kantokyky paranee (Hämäläinen 2022, 16). Opinnäytetyössä palvelumuotoilun metodeja ja muotoilun ajatusmalleja hyödyntäen tuotettiin aineetonta arvoa ja lähestyttiin kilpailuedun tavoittelua luovan ongelmanratkaisun näkökulmasta. Avoin dialogi palvelumuotoilijan ja organisaation sidosryhmien välillä voi mahdollistaa yritykselle täysin uutta dataa, jonka voi muuntaa kilpailueduksi.

Kirjoittajat

Anni Koivisto on LAB-ammattikorkeakoulussa Kokemus- ja palvelumuotoilun opiskelija. Anni Koivisto teki opinnäytetyön aiheesta Jälleenmyyjän-myymäläkonsepti palvelumuotoilullista metodologiaa hyödyntäen.

Ari Känkänen on LAB-ammattikorkeakoulun muotoilun yliopettaja. Hän toimi Anni Koiviston opinnäytetyön ohjaajana. 

Lähteet

Hellström, E. 2018. Dialogi tiedon ja ymmärryksen välineenä kompleksisessa maailmassa. Sitra. Viitattu 7.4.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/artikkelit/dialogi-tiedon-ja-ymmarryksen-valineena-kompleksisessa-maailmassa/

Herrala, J. 2019. Teknologiayrityksen menestyksen eväät, Strategisen kilpailuedun elementit ICT-toimialalla. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 7.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019060113938  

Holm, R., Poutanen, P. & Ståhle P. 2018. Mikä tekee dialogin: Dialogisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteet ja edellytykset. Sitra. Viitattu 7.4.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/artikkelit/mika-tekee-dialogin-dialogisen-vuorovaikutuksen-tunnuspiirteet-ja-edellytykset/

Hämäläinen, T. 2022. Kilpailukyvyn tulevaisuus. Sitra. Viitattu 7.4.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/kilpailukyvyn-tulevaisuus/

Koivisto, A. 2023. Dealer Store Concept: Kemppi-jälleenmyyjän myymäläkonseptin tuotekehitys. Viitattu 7.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304205751