Benchmarkingista taustaa pyörämatkailun tapahtumatoiminnan kehittämiseen Päijät-Hämeessä

LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa kehitetään tapahtumakonseptia, jonka ideana on lujittaa alueen yritysten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä, tukea alueen vetovoimakohteiden näkyvyyttä sekä auttaa luomaan Päijät-Hämeelle imagoa pyöräily-ystävällisenä alueena. Konseptissa luodaan yhteisen teeman alle monen eri toimijan tuottamien tapahtumien kokonaisuus, jonka osista jokainen omalla tavallaan tuo esille alueemme vahvuuksia ja inspiroi matalalla kynnyksellä matkailijoita ja paikallisia asukkaita nauttimaan pyöräilyelämyksistä Päijät-Hämeessä.

Keski-Euroopan tapahtumista uusia näkökulmia ideointiin

Tapahtumakonseptia tuotetaan monivaiheisella konseptityöskentelyllä, yhteistyössä alueen yritysten ja muiden teemasta kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa. Työn taustaksi on kartoitettu alueen toimijoiden intressejä sekä kerätty yhteistyössä Klue Oy:n kanssa benchmarking-tutkimuksella eli esikuva-analyysillä vertailumateriaalia kansainvälisistä pyöräilytapahtumista. Tutkimuksessa havainnoitiin verkkoympäristössä, millaisia matkailun näkökulmasta kiinnostavia pyöräilytapahtumia muualla järjestetään, ja pyrittiin löytämään niistä ideoita Päijät-Hämeeseen sopivista teemoista ja toimintamalleista.

[Alt-teksti: Kolme urheilullista pyöräilijää kesäisellä vuoristotiellä vehreiden maisemien ja vuorenrinteiden keskellä.]
Kuva 1. Pyöräilijöitä Haute Route Crans Montana -etappikilpailun reitillä Sveitsin Valaisissa. Upeista vuoristomaisemistaan tunnetussa tapahtumassa on tarjolla useita erimittaisia reittejä. (Kuva: Alain Rumpf)

Benchmarkingiin valittuja tapahtumia havainnoitiin liikennevaloanalyysillä, jossa arvioitiin kunkin vertailutapahtuman eri ominaisuuksien yhteensopivuutta Päijät-Hämeen hankkeessa valmisteltavan tapahtumakonseptin kanssa. Vertailussa oli mukana kuusi eri ominaisuutta, joista yhdessä koostuu tapahtuman ainutlaatuinen myyntiväittämä, USP (unique selling proposition). Analyysillä poimittiin kustakin tapahtumasta osalta parhaiten yhteensopivat ominaisuudet hyödynnettäväksi vertailuaineistona tapahtumakonseptin kehittämisen myöhemmissä vaiheissa.

Kuva 2. Benchmarking-tutkimukseen valikoituneet pyöräilytapahtumat ja niiden yhteensopivuus Päijät-Hämeeseen ideoidun tapahtumakonseptin kanssa arvioituna liikennevaloanalyysissä. (Kuva: Klue Oy)

Avaimia brändin rakentamiseen ja järjestelyihin

Kaikista kuudesta benchmarking-analyysiin valituista tapahtumista löytyi jokin sellainen piirre, josta me Päijät-Hämeessä voisimme ottaa oppia.

Hallo Velo!:n osalta se oli oivaltava tapa yhdistää pyöräilyn monimuotoisuus ja saada järjestelyihin mukaan paikalliset sidosryhmät. Cycle Week ja Tour D’öö ovat rakentaneet tapahtumalleen erittäin hyvin toimivan brändin ja Edinburghin pyöräilyfestivaali sekä Orbit360 ovat onnistuneet löytämään tapahtumalleen oman erityisen ilmeensä ja kohderyhmänsä.

Great British Cycling Festival ja Mallorca Cycling Festival sen sijaan huomioivat tapahtumansa konseptoinnissa erityisen vahvasti matkailun näkökulman.

Tässä artikkelissa esitelty benchmarking-tutkimus toimii tausta-aineistona pyörämatkailun alueellisen tapahtumakonseptin kehittämiselle Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa. Kehittämistyö jatkuu tästä Tapahtumista vetovoimaa pyörämatkailuun –työpajassa 6.4.2022. Tervetuloa silloin mukaan kehittämisyhteistyöhön!

Kirjoittaja

Päivi Tommola työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä toimien projektipäällikkönä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa.

Lähteet

Business Finland. 2021. Kulttuurimatkailun tuotesuositukset. Viitattu 30.03.2022. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/492aef/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2021/vf-kulttuurimatkailun-tuotesuositukset-2021.pdf

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022a. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. Viitattu 30.03.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Linkki 2. Hallo Velo!. 2022. Das Berner Velofestival. Viitattu 30.03.2022. Saatavissa https://www.hallovelo.be/

Linkki 3. Cycle Week. 2021. Das Neue Nationale Velofestival. Viitattu 30.03.2022. Saatavissa https://cycleweek.ch/

Linkki 4. Tour D’öö. 2021. Tallinn Bicycle Week. Viitattu 30.03.2022. Saatavissa https://www.tbw.ee/

Linkki 5. Edinburgh Festival of Cycling. 2022. https://edfoc.org.uk/

Linkki 6. Orbit360. 2022. Orbit360 Gravity Bike Festival. Viitattu 30.03.2022. Saatavissa https://orbit360.cc/

Linkki 7. The Great British Cycling Festival. 2022. Edinburgh Festival of Cycling. Viitattu 30.03.2022. Saatavissa https://gbcyclingfestival.co.uk/

Linkki 8. LAB. 2022b. Tapahtumista vetovoimaa pyörämatkailuun -työpaja. Viitattu 30.03.2022. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2022-03/Pyoramatkailijan%20PH%20tyopaja%20060422%20kutsu%20ja%20ohjelma%20WEB.pdf