Geoparkit innostavat luontomatkailun kehittäjiä ja yrityksiä

LAB-ammattikorkeakoulun kaksi kampuskaupunkia, Lahti ja Lappeenranta, kuuluvat molemmat omalla tahollaan uuteen UNESCO Global Geopark -alueeseen. Saimaa Geopark sai näistä kahdesta ensimmäisenä UNESCOn virallisen Global Geopark -tunnustuksen vuonna 2020 (Visit Mikkeli 2021) ja Salpausselkä Geopark seurasi pian perässä keväällä 2022 (Lahti Region 2021). Salpausselkä Geoparkin osalta LAB-ammattikorkeakoulun rooli statuksen hakuprosessissa oli merkittävä, sillä idea UGG- statuksen hakemisesta ja taustatyö hakuprosessista vastaavan alueen hallintoyksikön perustamiseksi tehtiin sen hallinnoimissa kehittämishankkeissa.

Sisältöjä ja tuotteita yrityksille

UNESCOn Global Geopark -statuksen saaminen edellyttää sitä hakevalta alueelta pitkää valmistelutyötä, johon olennaisena osana kuuluu alueen geologiseen perimään liittyvän tiedon kokoaminen ja näkyväksi tekeminen (UNESCO 2023). Salpausselkä Geopark on erinomainen esimerkki siitä, miten tämä tieto on inspiroinut alueen yrityksiä lisäämään ja kehittämään geopark-teemaan liittyviä sisältöjään. Sisällöistä ovat hyötyneet erityisesti luontomatkailun parissa toimivat yritykset, mutta tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä geopark-teema on kuitenkin inspiroinut yrityksiä myös kokonaan muiden toimialojen piiristä. Esimerkkinä tästä toimii mm. erään Salpausselkä Geoparkin geokohteen kohteen inspiroima Kammiovuoren hunaja (Taipaleen pientila 2023).

[Alt-teksti: korkealta otettu kuva seudusta, jossa on tiheää metsää ja jylhää järvenrantaa.]
Kuva 1. Sysmässä sijaitseva Kammiovuori on eräs Salpausselkä Geoparkin geokohteista. (Kuva: Marinella Himari)

Inspiraatiota ja yhteistyötä kehittäjille

UGG-statuksen pitkä ja vaativa valmisteluprosessi vaatii tuekseen laajan yhteistyökumppanien verkoston, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen kehittämiseen geoparkeihin liittyvien teemojen kautta. Tämän vuoksi ei tule yllätyksenä, että kehittämistoiminta on jatkunut aktiivisena myös statuksen saamisen jälkeen ja että kehittäjien verkosto on laajentunut entisestään.

Salpausselkä Geoparkissa geopark-teema on ollut näkyvästi esimerkiksi Pyörämatkailijan Päijät-Häme-hankkeessa, jonka koordinoimana Päijät-Hämeeseen saatiin alueelle uusi pyörämatkailun teemapäivä, Salpausselkä Bike Fest (Tommola 2023). Keväällä 2023 pilotoidun tapahtuman ideassa yhdistyivät kestävä liikkuminen, luontoarvot ja paikalliset yhteisöt.

[Alt-teksti: korkeiden puunrunkojen välistä pilkottaa punamultaseinäinen pieni rakennus.]
Kuva 2. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa (LAB 2023a) tehdään näkyväksi alueen kulttuuriperintöä. Savottakämppä Taruksen retkeilyalueella. (Kuva: Päivi Tommola)

Kestävä kehitys esille

Kestävän kehityksen edistäminen liittyy olennaisena UNESCOn ideologiaan ja geopark-konseptiin. Tämä teema onkin näkynyt läpileikkaavana kaikessa teemaan liittyvässä kehittämistoiminnassa. Kenties näkyvimpänä esimerkkinä ajankohtaisesta kestävän kehityksen teeman edistämisestä LAB-ammattikorkeakoulun toimialueilla on Salpausselkä Geoparkissa virallisen statuksen saamisen jälkeen kehitetty kestävän matkailun roadmap.

Tähän teemaan liittyvä kehittämistyö on tällä hetkellä käynnissä myös LAB-ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen yhteisessä Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa (LAB 2023a), joka pyrkii lisäämään tietoisuutta paikallisesta kulttuuriperinnöstä ja innostamaan matkailijoita ja samalla alueen kehittäjiä vaalimaan sitä. Teema liittyy vahvasti geopark-toimintaankin, sillä kulttuuriperintö on tärkeä osa alueen luontoarvoja ja niiden välityksellä myös geologista syntytarinaa.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana vastaten useiden geopark-teemaisten kehittämishankkeiden valmistelusta sekä hallinnoinnista. Tällä hetkellä hän toimii myös Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen (LAB 2023a) projektipäällikkönä.

Lähteet

LAB. 2023a. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Viitattu 16.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi

LAB. 2023b. Kestävän matkailun roadmap. Viitattu 16.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-unesco-global-geopark-kestavan-matkailun-roadmap

Lahti Region. 2022. Salpausselkä Geopark nousi UNESCO -kohteeksi. Viitattu 16.8.2023. Saatavissa https://www.epressi.com/tiedotteet/matkailu/salpausselka-geopark-nousi-unesco-kohteeksi.html

Taipaleen pientila. 2023. Kammiovuoren hunaja. Viitattu 16.8.2023. Saatavissa https://www.facebook.com/taipaleenpientila/

Tommola, P. 2023. Pyöräilytapahtuman asiakaslähtöinen kehittäminen. LAB Pro. Viitattu 16.8.2023. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/pyorailytapahtuman-asiakaslahtoinen-kehittaminen/

UNESCO. 2023. UNESCO Global Geoparks. Fundamental features. Viitattu 16.8.2023. Saatavissa https://www.unesco.org/en/iggp/geoparks/about

Visit Mikkeli. 2021. Saimaa Geopark sai UNESCO Global Geopark -statuksen. Viitattu 16.8.2023. Saatavissa https://mikkeli.fi/2021/04/22/saimaa-geopark-sai-unesco-global-geopark-statuksen/