Porrasteisuutta lapsiperheiden palvelutarpeen arviointiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sosiaalihuoltolain uudistaminen ovat haastaneet sosiaalihuollon tarkastelemaan porrasteisuutta palvelujen organisoinnin tapana. LAPE-muutosohjelmassa lasten ja perheiden tuki ja palvelut on porrastettu lainsäädännön perusteella kolmitasoiseksi kokonaisuudeksi, minkä lisäksi on hyödynnetty kompleksisuusteoriaan perustuvaa Cynefin-mallia. Tavoitteena on jäsentää palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti siten, että apua ja tukea olisi saatavissa oikea-aikaisesti. (Alatalo ym. 2019, 7, 14.)

Oikeus sosiaalihuollon palvelujen saamiseen perustuu palvelutarpeen arviointiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 53). Asiakkaalla on oikeus saada palvelutarpeen arviointi elämäntilanteensa ja tarpeidensa edellyttämässä laajuudessa, jolloin tuen tarpeen ollessa vähäinen ja selkeä, voidaan arviointi toteuttaa suppeampana kuin moninaisempaa tukea edellyttävässä tilanteessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 111–113). LAPE-muutosohjelmassa on ehdotettu palvelutarpeen arvioinnin porrastamista perheiden tuen ja palvelujen tarpeen, lainsäädännön ja Cynefin-mallin mukaisesti ensiarvioon, suppeaan ja laajaan palvelutarpeen arviointiin (Alatalo ym. 2019, 1, 16).

Kuva 1. Palvelutarpeen arvioinnilla varmistetaan perheen oikea-aikainen ja riittävä tuki. (Pexels 2016)

Laatua prosesseja kehittämällä

Prosessiajattelun mukaan organisaatio luo arvoa asiakkaalle prosesseilla (Laamanen & Tinnilä 2009, 10). Julkishallinnossa tähän kytkeytyy myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tuloksellisuusvaatimus (Virtanen & Wennberg 2005, 65). Prosessijohtamisen tehtävänä on johtaa arvon luomista prosesseja johtamalla ja parantamalla, ja prosessijohtaminen liittyykin läheisesti laatujohtamiseen (Laamanen & Tinnilä 2009, 12, 14). Onnistunut prosessin mallinnus lisää myös henkilökunnan ymmärrystä omasta roolistaan sekä työmotivaatiota (Laamanen & Tinnilä 2009, 10-11).

YAMK-opinnäytetyössä (Laine 2023) kehitettiin palvelutarpeen arvioinnin prosessia lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Kehittämistyössä tuotettiin prosessikuvaus ja kolme muistilistaa kohdeyksikön arjen työn tueksi. Muistilistat mallinsivat yhteydenoton vastaanottamisen ja kirjaamisen sekä segmentoinnin, asiakasohjautumisen ja työnjaon osaprosesseja sekä palvelutarpeen arvioinnin vähimmäissisältöä.

Yhteydenoton vastaanottamisen ja kirjaamisen osaprosessi voidaan mieltää ensiarviointityöksi. Sitä koskeva muistilista tukee työn tasalaatuisuutta ja sujuvoittaa seuraavan segmentoinnin, asiakasohjautumisen ja työnjaon osaprosessia. Segmentoinnin tueksi tehdyssä muistilistassa hyödynnettiin LAPE-muutosohjelmassa ja alueellisessa kehittämisessä esitettyä tuen ja palvelujen sekä palvelutarpeen arvioinnin porrasteisuutta.

Muistilistalla palvelutarpeen arvioinnin vähimmäissisällöstä pyrittiin sujuvoittamaan osaprosessia jäsentämällä vastuussa olevaa viranhaltijaa ja tämän roolia sekä työparin tarvetta suhteessa tuen ja palvelujen tarpeeseen sekä tilanteen kompleksisuuteen. Myös pyrittiin yhdenmukaistamaan ja määrittämään suppean palvelutarpeen arvioinnin sisältöä. (Laine 2023.)

Kirjoittajat

Minna Laine valmistuu LAB-ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla – koulutuksesta tutkintonimikkeellä sosionomi (ylempi AMK).

Mari Kokkonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä yliopettajana.

Lähteet

Alatalo, M., Miettunen, N., Liukko, E., Kettunen, N. & Normia-Ahlsten, L. 2019. Porrasteisuus lapsiperheiden sosiaalipalveluissa: Näkökulmia sosiaalihuoltolain toimeenpanoon ja palveluiden järjestämiseen. Työpaperi 39/2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 7.6.2023. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139080/URN_ISBN_978-952-302-797-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009. Prosessijohtamisen käsitteet = Terms and concepts in business process management. 4. uudistettu painos. Helsinki: Teknologiainfo Teknova.

Laine, M. 2023. Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 7.6.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060823032

Pexels. 2016. Perhe, kädestä kiinnipitäminen, vanhemmat. Pixabay. Viitattu 7.6.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/perhe-k%C3%A4dest%C3%A4-kiinnipit%C3%A4minen-1866868/

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2017. Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.Viitattu 7.6.2023. Saatavissa  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3959-2

Virtanen, P. & Wennberg, M. 2005. Prosessijohtaminen julkishallinnossa. Helsinki: Edita.