Digipaja: digioppia, uusia uria ja sosionomin osaamista 

Digipaja ‒ nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen -hanke on Lahden Diakonialaitoksen hallinnoima ESR-hanke, jossa tehdään monipuolista kehittämistyötä työelämän ulkopuolella olevien nuorten alle 29-vuotiaiden työllistymisen edistämiseksi (LAB 2022a). Hankkeen tavoitteena on nuorten digivalmiuksien kehittäminen sekä koulutuksen että työelämävalmiuksien osalta. Lisäksi hankkeessa kehitetään ilmaisten tuotteiden jakeluun keskittyvä verkkokauppa Lahden Diakonialaitoksen kohderyhmille.

Nuorten osallistaminen ja kannustaminen keskiössä

Digipaja-hankkeen keskeisimpänä toimintatapana on rohkaista, tukea ja kannustaa nuoria uskomaan mahdollisuuksiinsa löytää oma paikkansa työmarkkinoilta. Tätä toimintaa toteutetaan Digipajalla perinteisen lähityöskentelyn lisäksi myös digitaalisesti hyödyntäen erilaisia etätyövälineitä, kuten Discord, Teams ja Zoom.

LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön sosionomiopiskelijoille hanke on tarjonnut mahdollisuuksia päästä harjoittelemaan yksilö- ja ryhmäohjauksen menetelmiä osana sosiaaliohjausta sekä perinteisin että uusin keinoin. Tämänkaltainen toiminta on myös LABin strategian (LAB 2022b) käytännön toteuttamista: opiskelijamme pääsevät kokeilemaan ja viemään uusia työmenetelmiä autenttiseen työympäristöön Lahden Diakonialaitoksen palvelutoiminnan kehittämishankkeessa. Tällä tavalla olemme rohkeasti kehittämässä parempaa työelämää – sen kaikilla tasoilla.

[Alt-teksti: Kaksi nuorta miestä avatun tietokoneen näyttöä tutkimassa.]
Kuva 1. LABin sosionomiopiskelija Samuli Kyllönen ohjaa yksilöllisesti Digipajalle osallistuvaa nuorta verkkokaupan suunnittelussa. (Kuva: Samuli Kyllönen)

LABin opiskelijoiden panos merkittävä

Digipajalla opiskelijamme ovat toimineet opintoihin liittyvissä harjoitteluissa sekä lähityössä että etänä toteutettavassa ohjaustyössä. Käytännössä he ovat toimineet kolme päivää viikossa lähityössä ja kaksi päivää etäohjauksessa. Etätyötä on tehty Teamsissä, Discordissa, Zoomissa ja WhatsAppissa eli varsin monipuolisesti erilaisilla digitaalisilla viestintävälineillä.

Opiskelijamme ovat toteuttaneet sekä yksilö- että ryhmänohjausta sekä tukeneet hankkeeseen osallistuneita nuoria myös muilla osallisuutta ja työelämätaitoja edistävillä keinoilla. Lisäksi opiskelijamme ovat osallistuneet LAB-ammattikorkeakoulun osatoteutuksen Digitaitopajan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä hankkeessa toimivien Hyvinvointi- ja Liiketoiminta-yksiköiden lehtoreiden ja TKI-asiantuntijan kanssa.

Saamamme opiskelijapalautteen perusteella Digipaja-hanke on toiminut riittävän haasteellisena, motivoivana ja palkitsevana oppimisympäristönä opiskelijoille. Digipaja-hankkeen tavoitteiden ja toiminnan kannalta opiskelijoiden panos ja merkitys digivertaistukena nuorille on ollut merkityksellistä ja hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta erittäin hyödyllistä ja lisäarvoa tuottavaa.

Kirjoittaja

Jukka-Pekka Somera toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä sekä Digipaja-hankkeen osatoteutuksen projektipäällikkönä.

Lähteet            

LAB. 2022a. DIGI-paja ‒ nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen. Hanke. Viitattu 21.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/digi-paja-nuorten-digityoelamavalmiuksien-kehittaminen

LAB. 2022b. The Best of Both Worlds ‒ LAB strategia 2030. Viitattu 21.10.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/info/tietoa-meista/strategia