Digiperehdytystä epätyypillisten haavojen hoitoon

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa vuonna 2022–2023 toteutettiin kehittämistehtävänä digitaalinen perehdytysmateriaali Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Tulehduskeskukselle. Se on suunnattu eri ammattiryhmille ja toimii käytännön perehdytyksen tukena.

Verkkoperehdytyskurssi; miksi?

Sairaanhoitaja Hanna Kaartinen työskentelee HUS:in Ihotautien vuodeosastolla, ja kehittämistehtävän tarkoituksena oli tukea haavanhoidon oppimista ja tehdään perehdytyksestä tasavertaista kaikille.

Digitalisaatio on yksi keskeinen osaamisalue hoitotyössä. Erikoistumiskoulutuksen aikana Kaartisella oli mahdollisuus myös kehittää digitaitojaan. Haavahoidon asiantuntijat tulevat työskentelemään vastuuhoitajina, ja jatkuva kehittäminen on osa tulevaa roolia. Koulutuksessa saadun digitaalisen osaamisen myötä perehdytysmateriaali on päivitetty nykypäivään ja se on toteutettu niin, että oppiminen on tehokasta ja helppoa.

Verkkokurssi sisältää vuodeosastolla hoidettavat epätyypilliset haavat. Verkkoperehdytyksessä on haluttu korostaa hoidon tärkeyttä ja sitä, miten hoitaja voi vaikuttaa elämänlaatuun ja edistää potilaan haavan paranemista.   

Verkkoperehdytysmateriaalista tehtiin teknisesti helppokäyttöistä, perehtyen myös pedagogiikkaan ja visuaalisuuteen. Tieto perustuu näyttöön, tutkimuksiin ja hoitosuosituksiin. Verkkoperehdytys edistää perehtyjää ohjaamaan epätyypillistä haavaa sairastavaa potilasta perustellen, tutkittuun tietoon nojaten. (Ilomäki 2012.)

[Alt-teksti: kuva perehdytysmateriaalista. Otsikko on miten epätyypillisiä haavoja hoidetaan. Tekstien lisäksi on kuvia puudutevoiteista sekä haavanhoitovälineistä.]
Kuva 1. Perehdytysmateriaalin tieto perustuu tutkittuun tietoon ja hoitosuosituksiin. (Kuva: Hanna Kaartinen)

Verkkokurssi aktivoi oppimaan

Yhteenvedot ja tehtävät edistävät oppimista ja luetun muistamista. Verkkoperehdytyksen toiminnallisuus osallistaa ja aktivoi perehtyjää. Tehtävistä aukeava välitön palaute motivoi ja kannustaa. Eritasoisia oppijoita tukee mahdollisuus liikkumiseen sivuilla kerraten tai palaten tietoon sekä tarkistaen oikeat vastaukset. (Huhtanen 2019.)

Verkkoperehdytyskurssi aktivoi itseohjautuvuuteen, joka tehostaa oppimista sekä on nyt ja tulevaisuudessa taitona tärkeä. (Qian & Clark 2016.) Perehtyjää kannustetaan tutustumaan aiheeseen kurssin avulla, selvittämään opittavia asioita itse, rohkaistaan omaan pohdintaan sekä ottamaan kontaktia työyhteisöön. Nämä edistävät työyhteisöön sisään pääsyä sekä moniammatillista yhteistyötä, joka on tärkeää epätyypillisten haavojen hoidossa. (Isoherranen ym.2019.) 

Digitaaliset materiaalit kasvokkain tapahtuvan oppimisen tukena

Verkkoperehdytyskurssi pilotoitiin kesäkuussa 2023. Se otettiin vastaan positiivisesti ja toivottiin, että tällaista perehdytystä olisi ollut aikaisemmin tarjolla. Onnistunut verkkoperehdytys vaatii edelleen rinnalleen kasvokkain tapahtuvaa ohjausta.

Kehitys on nopeaa sekä teknologiassa ja haavanhoidon parissa. Digitaaliset perehdytysmateriaalit vaativat jatkuvaa kehittämistä ajatellen tulevia hoitotyöntekijäsukupolvia, jotta ne motivoisivat ja aktivoisivat perehtyjää. Digitaalisten ratkaisujen käyttäminen käytännön työn ohella edistää haavanhoidon oppimista tuoden monipuolisuutta perehdyttämiseen. (DiRVa 2019.)

Kirjoittajat

Hanna Kaartinen, sairaanhoitaja AMK, opiskeli LAB-ammattikorkeakoulussa haavanhoidon asiantuntija -erikoitumiskoulutuksessa.

Katja Kylliäinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan lehtorina.

Lähteet

DiRVa – digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuuden osoittaminen terveydenhuollossa. 2019. Loppuraportti. Hanke. HEMA-instituutti. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2019-04/DiRVa-loppuraportti_0.pdf

Huhtanen A. 2019 Verkko-oppimisen muotoilukirja. Käytännön työkaluja verkko-oppimisen muotoiluun. Fitech. Network University. Aalto Yliopisto. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://fitech.io/app/uploads/2019/09/Verkko-oppimisen-muotoilukirja-v-1.4.1-web.pdf

Ilomäki L. (toim.) 2012. Laatua e- oppimateriaaleihin. E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat. Tampere: Suomen yliopistopaino. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/144415_laatua_e-oppimateriaaleihin_2.pdf

Isoherranen, K., O´Brien, JJ., Barker, J., Dissemond, J., Hafner, J., Jemec, G., Kamarachev, J., Läuchli, S., Montero, EC., Nobbe, S., Sunderkötter, C. & Llamas, M. 2019. Atypical Wounds. EWMA-document. EWMA. (European Wound Management Association). Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://ewma.org/fileadmin/user_upload/EWMA.org/EWMA_Documents_PDF/Atypical_Wounds_FI.pdf

Qian, M & Clark, KR. 2016. Game-Based Learning and 21 century skills. Computers in Human Behavior. Vol. 63. October. 50‒58. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.023