Digitaaliset innovaatiohubit Bratislavassa

Osallistuimme lehtori Jaani Väisäsen kanssa DIH^2 -hankkeen (MKLab 2022) kumppaneiden verkostoitumistapaamiseen Bratislavassa, Slovakiassa 19.‒20.10.2022. DIH^2 -hankkeen tavoitteena on yhdistää eurooppalaisia digitaalisia innovaatiohubeja ‒ Digital Innovation Hub = DIH ‒ ja edesauttaa niiden keskinäistä kansainvälistä yhteistyötä. Bratislavaan oli saapunut paikalle noin 70 osallistujaa yli 20 maasta tutustumaan ja hakemaan uusia yhteistyökumppaneita.

DIH:t auttavat pk-yrityksiä digihaasteissa

Digitaaliset innovaatiohubit ovat osa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Taustalla ovat EU:n komission havainnot, joiden mukaan noin 60 % suurista teollisuudenaloista ja jopa yli 90 % pk-yrityksistä on jäljessä digitaalisessa innovaatiossa. Hubien tarkoitus on auttaa erityisesti pk -yritysten digitalisaatiota. Tavoitteet on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. DIH:n toiminta ja tavoitteet. (Euroopan komissio 2021, 9).

LABin päätoiminta-alueilla Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä toimenpiteitä digitaalista innovaatiokeskittymää kohti on rakennettu jo jonkin aikaa. Olimme vuosien 2020–2021 vaihteessa mukana LUT:n, XAMK:n ja HAMK:n sekä muista organisaatioista ja koostuneen sidosryhmäverkoston kanssa työ- ja elinkeinoministeriön organisoimassa EDIH (European Digital Innovation Hub) -haussa, mutta emme silloin ”päässeet jatkoon”. Saimme kuitenkin arvokasta palautetta toimenpiteistä, joita kannattaa edistää tilanteemme parantamiseksi.

Näitä toimenpiteitä toteutetaan tällä hetkellä alueellisesti EAKR-hankkeiden muodossa, ja tavoitteena on muovata DIH:n toimintamalli alueellisesti toimivaksi yhdessä LABin sidosryhmien kanssa. DIH rakennetaan alueiden olemassa olevien liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemien ympärille TEM:n ohjeen (TEM 2019) mukaisesti ja on samalla edellisten systemaattisen kehittämisen väline (kuva 2).

Kuva 2. DIH:n toimintaperiaate. (European Commission 2017, 10).

Uutta EDIH-hakukierrosta odotetaan

DIH^2 -tapaamisessa moni verkoston toimija koki, että DIH:ien rakentamisessa ja niiden välisessä yhteistyössä ei ole korona-aikana merkittävästi päästy eteenpäin. Samansuuntaisia havaintoja syntyi, kun kuunteli esityksiä tapaamisessa ja osallistui työpajoihin. Käytössämme olevan infrastruktuurin osalta LABin tilanne vaikutti olevan joiltain osin vähintään samalla tasolla kuin keski- ja eteläeurooppalaisilla toimijoilla.

Monet tapaamisen esitykset olivat sisällöltään vakuuttavia ja samaan aikaan havaitsimme, että monia esitettyjä asioita olimme jo toteuttaneet aiemmissa hankkeissa, joitakin kauan sitten. Osa näistä hankkeissa kehitetyistä toimintamalleista ja menetelmistä saattoi hankkeen päättymisen jälkeen jäädä hyllylle, kun rahoitusta aiheen jatkokehittämiseen ei enää ollut. Esimerkiksi tähän haasteeseen alueelliset DIH:t onnistuessaan tarjoavat ratkaisuja kokoamalla palvelutarjonnan ja organisoimalla sen jatkuvan toteuttamisen yhdessä rahoittajien, palveluntuottajien ja palveluiden hyödyntäjien kesken.

Tapaamiseen osallistujat olivat myös melko vakuuttuneita siitä, että uusi EDIH-hakukierros on väistämättä tulossa vielä tällä EU:n puiteohjelmakaudella 2021–2027, ja siihen mennessä myös LABin kumppaneineen on syytä olla valmis. Tämä edellyttää toimivia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia, joten lisää yhteistyön rakentamiseen liittyviä tapaamisia on horisontissa. Teknologinen kehitys on nopeaa, ja yksittäisen yrityksen tai organisaation voi olla haastavaa pysyä kehityksessä mukana niin, että se kykenee hyödyntämään oman toimintansa kehittämiseen sopivia ratkaisuja. DIH-yhteistyö voi tarjota näköalapaikan verkostossa, jossa on pääsy alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti uusimman tiedon ja ratkaisujen äärelle.

Kirjoittaja

Pasi Juvonen toimii LAB-ammattikorkeakokulussa tutkimusjohtajana Innovaatioiden kaupallistaminen -vahvuusalueella.

Lähteet

Euroopan komissio. 2017. Roundtable on Digitizing European Industry. Viitattu 7.11.2022. Saatavissa https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dei_working_group1_report_june2017_0.pdf

Euroopan komissio. 2021. European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme. Viitattu 7.11.2022. Saatavissa https://challenge.gov.sk/data/files/49_digital_innovation_hubs_in_digital_europe_programme_25-01-2021_v23pdf-1.pdf

MKLab. 2022. DIH^2. Multimedia Knowledge and Social Media Analytics Laboratory. Viitattu 22.10.2022. Saatavissa https://mklab.iti.gr/projects/dih/

TEM. 2019. Digitaaliset innovaatiokeskittymät Suomessa. TEM raportteja 2019:27.