Digitaalisista opastuspalveluista lisäarvoa luontomatkailuun

Luonnossa liikkuminen edistää fyysistä hyvinvointia, rentouttaa, alentaa stressitasoa ja palauttaa arjen kiireistä (Tyrväinen ym. 2007). Luontoympäristön rauha ja hiljaisuus, kauniit maisemat sekä luonnon omakohtainen kokeminen vaikuttavat oleellisesti matkailijan kokemukseen. Elolliseen luontoon liittyvien elementtien lisäksi myös luotokohteiden kulttuuriympäristöt voivat rikastuttaa tätä kokemusta, erityisesti silloin, jos kävijällä on tilaisuus tutustua syvällisesti kohteen tarinaan.

LAB-ammattikorkeakoulun, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja Suomen Erämuseosäätiön yhteisessä Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun -hankkeessa kootaan Etelä-Karjalan luontokohteisiin liittyvää kulttuuriperintötietoa, edistetään luonnon ja kulttuurin vetovoimaa hyödyntävää tuotteistamista ja lisätään alueen keskeisten luontokohteiden ja niihin liittyvien palvelujen näkyvyyttä (LAB 2024). Osana näkyvyyden kehittämisen taustatyötä hankkeessa on tutustuttu erilaisiin digitaalisia opastuspalveluja tarjoaviin sovelluksiin ja pohdittu, millaista lisäarvoa niistä voisi saada kohteiden tarinoiden ja palvelujen esille tuomiseen.

Sovellusten ominaisuuksia ja mahdollisuuksia

Suomessa suositut digitaaliset sovellukset, kuten Cityspotting (2024), Citynomadi (2024) tai Outdoor Active (2024) tarjoavat modernin tavan tuoda kohdeinformaatiota esille paikan päällä. POI-pisteisiin perustuvan Cityspottingin alustalla korostuvat seikkailulliset elementit ja tarinallisuus, kun taas Citynomadi on rakennettu reittipohjaisesti ja tarjoaa apua myös navigointiin. Mainitut kaksi sovellusta mallintavat tällä hetkellä pääosin kaupunkiympäristöä, mutta soveltuisivat hyvin myös luontokohteisiin. Kolmas kiinnostava sovellus, edellisiä huomattavasti kansainvälisempi Outdoor Active, on kohdennettu pääosin luontoympäristöön, mutta tarjoaa edellä mainittuja sovelluksia vähemmän mahdollisuuksia tarinoiden esille tuomiseen ja keskittyy näkyvämmin käytännön kohdetiedon ja matkailupalvelujen esille tuomiseen sekä erilaisiin luonnossa liikkumisen muotoihin.

Kuva 1. Digitaalisten opastuspalvelujen käyttöönotto tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia luontomatkailun kehittämiseen. Huhdasjärven talomuseo Kouvolassa. (Kuva: Päivi Tommola) 

Vaikka digitaaliset opastuspalvelut eivät ole kaikkien matkailijoiden juttu, voivat ne avata uusia näkökulmia luonnon ja kulttuurin vetovoimaa yhdistävien kohteiden palveluympäristön kehittämiseen. Digitaalisten sovellusten keskeisiä etuja verrattuna perinteiseen kohdeopastukseen ovat tiedon helpompi saavutettavuus ja paremmat mahdollisuudet opasteiden päivittämiseen, rakenteiden ekologisuus ja mahdollisuus uusien kohderyhmien tavoittamiseen sekä pelilliset elementit. Näiden lisäksi kiinnostavia mahdollisuuksia avaa myös digitaalisiin opastuspalveluihin liittyvä mahdollisuus kerätä ja analysoida niiden käyttödataa sekä käyttää tätä tietoa alueen palvelujen kehittämiseen.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun -hankkeessa.

Lähteet

Citynomadi. 2024. Palvelun verkkosivut. Viitattu 26.3.2024. Saatavissa https://citynomadi.com/fi

Cityspotting. 2024. Palvelun verkkosivut. Viitattu 26.3.2024. Saatavissa https://www.cityspotting.fi/

LAB. 2024. Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 26.3.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinnosta-vetovoimaa-rajaseudun-matkailuun

Outdoor Active. 2024. Palvelun verkkosivut. Viitattu 26.3.2024. Saatavissa https://www.outdooractive.fi/fi/

Tyrväinen, L., Silvennoinen, H., Korpela, K. & Ylen, M. 2007. Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin. Teoksessa: Tyrväinen, L. & Tuulentie, S. (toim.) Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi. Metlan työraportteja 52: 57‒77. Viitattu 26.3.2024. Saatavissa https://jukuri.luke.fi/handle/10024/535967