Duodecim Oppiportti tutuksi sairaanhoitajaopiskelijoille jo opintojen aikana

Sote-alalla hyödynnetään työelämässä myös erilaisia verkkokursseja osana osaamisen kehittämistä sekä tiedon päivittämistä.  Hyvälaatuiset ja luotettavat digitaaliset sovellukset tarjoavat opiskelijalle työelämälähtöisen oppimisympäristön. Käytännönläheisyys ja työelämälähtöisyys ovat keskeisiä tekijöitä hoitotyön opetuksessa. Opiskelijan ammatillinen osaaminen kehittyy, kun hän pääsee jo heti ensimmäisessä harjoittelussa soveltamaan kurssien kautta saavuttamaa osaamistaan käytäntöön. Duodecim Oppiportin verkkokurssit ovat opettajalle myös tärkeä tapa ylläpitää osaamistaan ja päivittää ajantasaista uutta tietoa hoitotyöstä.

Täydennyskoulutusta sote-ammattilaisille ja opiskelijoille

Sairaanhoitajakoulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Opetusteknologian kehittyminen tarjoaa opettajalle mahdollisuuden sisältää opintojaksoihin erilaisia sovelluksia opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymisen tueksi. LAB-ammattikorkeakoulussa hyödynnetään eri opintojaksoilla Duodecim Oppiportin verkkokoulutuspalvelua. Duodecim Oppiportti on täydennyskoulutuspalvelu, jota käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden oppimisen tukena. Täydennyskoulutuspalvelu sisältää erilaisia verkkokursseja, laitekoulutuksia, virtuaalisia oppikirjoja sekä muita virtuaalitodellisuusharjoituksia ja webinaareja. (Duodecim 2024.) Duodecim Oppiportin verkkokursseja ja materiaaleja pääsevät hyödyntämään myös LABin sairaanhoitajaopiskelijat jo opintojensa aikana.

Sairaanhoitajakoulutuksessa Oppiportin verkkokurssit täydentävät opintojakson teoreettista materiaalia ja tarjoavat opiskelijalähtöisen ja aktivoivan tavan oppimiseen. Opetuksessa hyödynnettävät verkkokurssit ovat itseopiskelumateriaalia, jotka sisältävät osaamistestejä ja lopputentin (Duodecim 2024). Opiskelijat saavat verkkokurssin suoritettuaan todistuksen. Verkkokurssien kautta opiskelijat perehtyvät opetusmateriaaliin ajasta tai paikasta riippumatta, mikä osaltaan tukee opintojen henkilökohtaista aikatauluttamista sekä opintojen etenemisestä. Opintojen alkuvaiheessa opiskelijat suorittavat verkkokursseja osana opintojaan potilasturvallisuudesta muun muassa aseptiikkaan ja infektioiden torjuntaan sekä asiakasohjaukseen liittyen.

Kuva 1. Erilaiset verkkomateriaalit tukevat opiskelijan oppimista. (chenspec 2020.)

Verkosta löytyvä ajankohtainen tutkittuun tietoon perustuva materiaali sekä erilaiset tietolähteet ovat osa sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisen kehittymistä. Duodecim Oppiportti tukee erilaisia oppijoita ja materiaaleissa on hyödynnetty erilaisia aktivoivia menetelmiä; tekstin ja kuvien lisäksi on videoita, animaatioita ja erilaisia osaamistestejä (Duodecim 2024). Digitaaliset materiaalit sekä erilaiset sovellukset osana opetusmateriaalia tukevat opiskelijoiden oppimista ja täydentävät osaltaan opintojakson muuta opetusmateriaalia sekä opettajan toteuttamaa kontaktiopetusta. (Pyörälä 2014).

Tukea työelämän käytäntöihin

Opiskelijat ovat kokeneet Duodecim Oppiportin verkkokurssit opetusta täydentävinä ja työelämälähtöisinä opetusmateriaaleina. Opiskelijoiden motiivit verkkokurssien suorittamiseen ovat selkeästi yhteydessä siihen, miten opiskelija itse arvioi verkkokurssin tärkeyden osana opintojaan. Opiskelijat tunnistavat verkkokurssien suorittamisen vaativan opiskelijalta keskittymistä oppimistilanteeseen, jotta materiaalista saa parhaimman mahdollisimman hyödyn osaamisen kehittämiseksi.

Kirjoittaja

Tiia Kangassalo toimii hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa hyvinvointiyksikössä.

Lähteet

chenspec. 2020. Kannettava tietokone, kirjoittamalla. Pixabay. Viitattu 18.1.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/kannettava-tietokone-kirjoittamalla-5462234/

Duodecim. 2024. Oppiportti. Viitattu 18.1.2024. Saatavissa https://www.duodecim.fi/tuotteet-ja-palvelut/oppiportti/

Pyörälä, E. 2014. Paradigman muutos ja aktivoivat oppimismenetelmät lääketieteen koulutuksessa. Yliopistopedagogiikka 2014; 21:3–15. Viitattu 18.1.2024. Saatavissa https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/12/09/paradigman-muutos-ja-aktivoivat-oppimismenetelmat-laaketieteen-koulutuksessa/