Nuorten talousosaamisessa parannettavaa

Kolmen vuoden välein suoritettava PISA-tutkimus (Programme for International Student Assessment) selvittää 15-vuotiaiden nuorten lukutaidon, matematiikan sekä luonnontieteiden osaamista. Vuonna 2018 Suomi osallistui ensimmäistä kertaa talousosaamista mittaavaan tutkimukseen, jossa Suomi sijoittui toiselle sijalle. (Jyväskylän yliopisto 2023.) Suomen saama pistetulos vastaa tason 3 osaamista korkeimman tason ollessa 5 (Laine ym. 2020, 14–19).

Kuva 1. Jokaisen nuoren pitäisi saada riittävät perustiedot taloustaidoista. (luxstorm 2015)

Uusin PISA-tutkimus suoritettiin vuonna 2022 ja osa tutkimustuloksista esitettiin joulukuussa 2023. Talousosaamisen tulokset julkistetaan vuonna 2024, minkä vuoksi talousosaamisen tason kehittymistä ei voida vielä arvioida PISA-tulosten perusteella. Uusin PISA-tutkimus kuitenkin osoittaa, että suomalaisten nuorten taidot lukutaidossa, matematiikassa sekä luonnontieteissä ovat yhä heikommat. (OECD 2023.)

[Alt-teksti: alaspäin laskevia käyriä taulukossa.]
Kuva 2. PISA-testin pistemäärien kehitys Suomessa lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden osalta. (OECD 2023)

Talousosaaminen muodostuu tiedosta, käyttäytymisestä ja asenteista (Nuorten Akatemia 2023, 4). Koulusta saatavan taloustiedon lisäksi nuorten ja lasten talousosaamiseen vaikuttaa myös vanhemmilta saatu tieto sekä heiltä opitut käyttäytymismallit ja asenteet taloutta kohtaan. Koulussa tapahtuvaan talousopetukseen tulisikin panostaa entistä enemmän, jotta jokainen nuori saisi yhtäläiset lähtökohdat talousosaamiseen perheen sosioekonomisesta taustasta riippumatta. (Tsistovski 2024.)

Kouluopetuksella suuri merkitys taloustaitojen omaksumisessa

Opinnäytetyössä (Tsistovski 2024) tutkittiin Asikkalassa asuvien 15–19-vuotiaiden nuorten talousosaamista. Asikkalalaisnuoret kokevat talousosaamisensa pääsääntöisesti joko hyväksi tai tyydyttäväksi, mikä vastaa myös PISA2018-tutkimuksen tuloksia. Talousosaamisen tasosta huolimatta paljon uutisissakin olleita talouden käsitteitä osaa vain pieni osa nuorista. Vastaajista myös lähes 40 % kokee, että he eivät ole saaneet koulusta tarpeeksi talousopetusta. Tarpeeksi talousopetusta kertoo saaneensa noin neljännes asikkalalaisista nuorista, miehistä hieman useampi kuin naisista (Kuva 3).

[Alt-teksti: taulukko, joka osoittaa, että alle puolet koki talousosaamisensa erinomaiseksi tai hyväksi.]
Kuva 3. Asikkalalaisnuorten kokemus talousopetuksen riittävyydestä sukupuolen mukaan. (Tsistovski 2024, 31)

Vuoden 2018 PISA-tutkimustulosten mukaan opettajilta opitut tiedot taloudesta nostivat suomalaisten nuorten talousosaamisen tasoa selkeästi verrattuna heihin, jotka eivät kokeneet saaneensa opettajilta talouteen liittyvää opetusta (Laine ym. 2020, 56–107). Tämän vuoksi asikkalalaisnuorten kokemus koulusta saadun talousopetuksen riittävyydestä onkin huolestuttava.

Kun uusimman PISAn talousosaamista mittaavaan tutkimuksen tulokset julkaistaan, saadaan tutkittua talousosaamisen kehittymistä vuosien 2018 ja 2022 välillä. Nähtäväksi jää, jatkaako myös talousosaaminen PISA-testien huolestuttavaa alaspäin suuntautuvaa trendiä ja putoaako suomalaisten nuorten taloudellinen osaaminen keskitason alapuolelle.

Kirjoittajat

Minna Tsistovski valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta liiketalouden ja logistiikan tradenomiksi. 

Mia Ekman työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa liiketoimintayksikössä.

Lähteet

Jyväskylän yliopisto. 2023. PISA lyhyesti. Viitattu 20.1.2024. Saatavissa https://ktl.jyu.fi/fi/pisa/pisa-lyhyesti

Laine, K., Ahonen, A. & Nissinen, K. 2020. PISA 2018. Talousosaaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:18. Viitattu 20.1.2024. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162220/OKM_2020_18.pdf?sequence=4&isAllowed=y

luxstorm. 2015. Säästöpossu, tallentaa, raha. Pixabay. Viitattu 20.1.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6possu-tallentaa-raha-850607/

Nuorten Akatemia. 2023. Talouskasvatusopas. Viitattu 20.1.2024. Saatavissa https://nuortenakatemia.fi/wp-content/uploads/2023/08/Talouskasvatusopas-2023-sivut.pdf

OECD. 2023. PISA 2022 results. Viitattu 20.1.2024. Saatavissa https://www.oecd.org/publication/pisa-2022-results/country-notes/finland-6991e849/

Tsistovski, M. 2024. Nuorten taloustaidot Asikkalassa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 20.1.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202401272047