Energiakatselmoijien ajankohtaisseminaari 1.6.2021

Energiakatselmoijat ovat Motivan LVI- tai sähköpätevyyden suorittaneita energiakatselmustoiminnan ammattilaisia. Ajankohtaisseminaareissa käsitellään alalla tapahtuvia muutoksia ja tulevaisuuden näkymiä. Seminaariin osallistui noin 120 ammattilaista.   

Energiakatselmustoiminta Suomessa

Energiakatselmus tuottaa mittauksiin ja laskelmiin perustuvaa tietoa kohteen energiankulutuksesta sekä paikallistaa energian ja veden tehostamismahdollisuuksia. Palvelualalla noin kolmasosa tehostamistoimenpiteistä voidaan tuottaa ilman investointeja säätämällä laitteita ja muuttamalla toimintatapoja. Toimistorakennusten kustannussäästöpotentiaali on noin 15 prosenttia. (Motiva 2018, 2; 6; 14.)

Kuva 1. Energiakatselmustoiminta Suomessa 2021. (Kiuru 2021)

Energiakatselmustoiminta perustuu energiatehokkuusdirektiiviin ja on pakollista kaikissa EU-maissa. Suomessa energiakatselmukset jaetaan kuvan 1 mukaisesti vapaaehtoisiin ja pakollisiin katselmuksiin (Motiva 2020). Pienille ja keskisuurille yrityksille, kunnille, kuntayhtymille, seurakunnille ja säätiöille ne ovat vapaaehtoisia. Energiakatselmuksiin voi hakea tukea Business Finlandilta.

Suurille yrityksille energiakatselmus on pakollista toteuttaa neljän vuoden välein. Suuri yritys määritellään henkilömäärän tai taloudellisten lukujen mukaan. Suuret yritykset eivät saa tukea energiakatselmuksiin ja niiden toteutumista valvoo Energiavirasto.

Muutokset energiakatselmustoiminnassa

Täsmäkatselmuksia pilotoidaan 2021–2022. Katselmus kohdistetaan jo todettuun tarpeeseen kohteissa, joissa ei ole tarvetta tehdä kokonaisvaltaista energiakatselmusta. Tukikelpoiset hyväksytyt katselmuskustannukset ovat pienemmät kuin energiakatselmuksissa. (Kiuru 2021.) 

Energiatehokkuusdirektiivin (EED) artikla 8 koskee energiakatselmuksia ja energiahallintajärjestelmiä. Direktiivin muutoksen perusteella on tulossa uusia vaatimuksia. Samanaikaisesti uudistuvat EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), Ecodesing Directive ja RED (Renewable Energy Directive). (Vihavainen 2021.)

Kuva 2. Energiatehokkuusdirektiivin artiklan 8 perusteella tulevia mahdollisia uusia vaatimuksia. (Vihavainen 2021)

Kuvassa 2 on mahdollisia uusia vaatimuksia. Suurten yritysten määritelmä energiakatselmuksissa muuttuu energiankäyttöön perustuvaksi. Energiankulutus on oikea lähtökohta katselmuksen pakollisuutta arvioitaessa. Suurille energiankäyttäjille on myös tulossa pakollinen ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä. (Vihavainen 2021.)

Pakolliset energiakatselmukset laajenevat koskemaan myös julkishallinnon isoja yksiköitä. Pakollisia energiakatselmuksia valvotaan Energiaviraston suorittamien laatutarkistusten avulla. Valvonnan lisääntyminen liittyy energiakatselmustoiminnan laadun parantamiseen koko EU:n alueella. Suomen katselmustoiminnassa ei ole havaittu puutteita. (Vihavainen 2021.)

Yrityksen ylimmälle johdolle voi tulla velvoite allekirjoittaa katselmusraportti. Tällä halutaan varmistaa, että myös yrityksen johto on tietoinen energiakatselmuksen tuloksista ja voi näin vaikuttaa toimenpidesuositusten toteuttamiseen. Takaisinmaksuajaltaan lyhyisiin ja vaikuttavuudeltaan suuriin toimenpidesuosituksiin on tulossa toteutuspakko. (Vihavainen 2021.)

Kirjoittaja

Mika Keski-Luopa on energiatekniikan insinööri, joka on lisäksi käynyt materiaali- ja energiakatselmoijan koulutuksen. Kirjoittaja toimii mm. energia-asioiden TKI-asiantuntijana Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE) -hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulussa. Hankkeen tarkoituksena on edistää Kaakkois-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritysten energiatehokkuutta.

Lähteet

Kiuru, T. 2021. Uusi tuettu katselmustapa – mistä pilotoinnissa on kyse? Esitys energiakatselmoijien ajankohtaistilaisuudessa 1.6.2021.

Motiva 2018. Energiakatselmus kannattaa. [Viitattu 10.3.2021]. Saatavilla: https://www.motiva.fi/files/15399/Energiakatselmus_kannattaa_2018.pdf

Vihavainen, T. 2021. Energiatehokkuusdirektiivin muutoksen tilanne. Esitys energiakatselmoijien ajankohtaistilaisuudessa 1.6.2021.

Linkit

Linkki 1. Direktiivi 2012/27/EU. 2012. Energiatehokkuudesta. Euroopan unionin virallinen lehti. [Viitattu 14.6.2021]. Saatavilla: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=GA

Linkki 2. LAB. 2021. Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut METE. [Viitattu 14.6.2021]. Saatavilla: https://lab.fi/fi/projekti/maaseudun-mikroyritysten-vahahiiliset-energiaratkaisut-mete

Kuvat

Kuva 1. Kiuru, T. 2021. Uusi tuettu katselmustapa – mistä pilotoinnissa on kyse? Esitys energiakatselmoijien ajankohtaistilaisuudessa 1.6.2021.

Kuva 2. Vihavainen, T. 2021. Energiatehokkuusdirektiivin muutoksen tilanne. Esitys energiakatselmoijien ajankohtaistilaisuudessa 1.6.2021.