Ensiapukoulutuspäivä kuudesluokkalaisille oppilaille

Euroopassa äkillinen sydänkohtaus on yksi merkittävimmistä kuolemaan johtavista syistä. Välittömästi aloitettu peruselvytys on merkityksellinen autettavan selviytymisen kannalta. Myös tavallinen maallikko voi aloittaa peruselvytyksen (Bohn ym. 2013, 387–396.) 

Onnettomuudet, äkilliset sairastumiset, tapaturmat kotona, työpaikalla, koulussa sekä vapaa-ajalla ovat arkipäiväisiä. Näissä tilanteissa on ratkaisevan tärkeää, että esimerkiksi paikalla oleva perheenjäsen osaa ja uskaltaa antaa ensiapua. Auttaja voi näin mahdollisesti pelastaa autettavan hengen. (Kodin turvaopas 2021.)  Myös tavallinen maallikko voi aloittaa peruselvytyksen.

Kuva 1. Peruselvytysharjoitusta nuken avulla. (manseok_Kim 2020)

Toiminnallisen ensiapukoulutuspäivän toteutus

Elintärkeitä ensiaputaitoja harjoiteltiin Erstan koululla yhdessä kuudesluokkalaisten oppilaiden kanssa. Päivän tarkoituksena oli lisätä tietoa ajankohtaisista ensiapuohjeista, kehittää oppilaiden ensiaputaitoja sekä vahvistaa heidän itsevarmuuttaan toimia ensiapua vaativissa tapaturmatilanteissa. Koulutuspäivän jälkeen keräsimme palautetta päivän onnistumisesta oppilailta sekä opettajilta ja saatujen palautteiden perusteella päivä koettiin onnistuneeksi, tarpeelliseksi sekä ikätasoisesti sopivaksi. (Ahonen & Kilpeläinen 2022.)

Hyvän koulutuksen kriteereinä suhteessa kohdeyleisöön on riittävä sekä monipuolinen ohjaaminen. Oppilailla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ja ryhmämuotoiseen ohjaukseen sekä ohjaus toteutetaan siten, että se vahvistaa heidän aktiivisuuttaan koulutuksen aikana. Jokainen on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen ohjauksessa, jokaisella on myös tasavertaiset mahdollisuudet koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjällä on kohdennettu ohjaussuunnitelma, jossa on määriteltynä tavoitteet, toteutus, työnjako, arviointi ja vastuut. (Opetushallitus 2014, 9–18.)

Nuorten aivojen kehitys ja niiden herkkyysvaihe on huomioitava. Liialliset vaihtoehdot ja liian suuret työmäärät suhteessa palautumisaikaan saa aivot ylikuormittumaan. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2021.) 

Jokaisella oikeus oppia ensiaputaitoja

Toiminnallisen opinnäytetyön ensiapukoulutuspäivässä käytiin läpi lasten yleisimpiä tapaturmia, niissä annettavaa ensiapua sekä elvytyksen perusteet. Opinnäytetyö sisälsi teoriaosuuden etänä Teams-yhteyden välityksellä ja käytännön toteutuksen Erstan koululla pisterasteittain. Ensiaputaitojen yksilöity tarpeellisuus oppilaille suunniteltiin yhdessä toimeksiantajan kanssa, jossa huomioitiin heidän ikätasoinen oppimisensa ja kyky vastaanottaa uutta tietoa.

Jokaisen koululaisen oikeus olisi oppia ensiaputaitoja. Ensiaputaitojen koulutuspolku voidaan nähdä ohjaavana työkaluna kouluille ensiaputaitoja opettaessa. Polun tavoitteet tulisi kääntää konkreettisiksi harjoituksiksi, opettavaisiksi materiaaleiksi sekä käytännöllisiksi työkaluiksi. Erilaisten hankkeiden kautta voidaan määritellä koulussa opetettavat elintärkeät ensiaputaidot, kuten peruselvytys, avun soitto ja defibrillaattorin käyttö. (De Buck ym. 2015.)

Kirjoittajat

Jenni Ahonen ja Laura Kilpeläinen valmistuvat LAB-ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajiksi.

Anna Romakkaniemi työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun lehtorina.

Lähteet

Ahonen, J. Kilpeläinen, L. 2022. Elintärkeitä ensiaputaitoja oppimassa. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. Viitattu 6.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205128846

Bohn, A., Van Aken, H., Lukas, R., Weber, T. & Breckwoldt, J. 2013. Schoolchildren as lifesavers in Europe – Training in cardiopulmonary resuscitation for children. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology. Elsevier, 387‒396. Viitattu 11.4.2022. Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521689613000475

De Buck E., Remorteel H., Dieltjens T., Verstraen H., Clarysse M., Moens O., Vandekerckhove P. 2015. Sciencedirect: Evidence-based educational pathway for the integration of first aid training in school curricula. Vol. 94, 8‒22. Viitattu 11.4.2022. Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957215002531

Kodin turvaopas. 2021. Suojele itseäsi ja muita. Viitattu 7.4.2022. Saatavissa http://turvaopas.pelastustoimi.net/lyhyt-ensiapuopas/

Mannerheimin lastensuojeluliitto. 2021. Nuoren aivojen kehitys. Viitattu 5.4.2022. Saatavissa https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/12-15-v/nuoren-aivojen-kehitys/ 

manseok_Kim. 2020. Cardiopulmonary resuscitation. Pixabay. Viitattu 11.4.2022. Saatavissa  https://pixabay.com/photos/cpr-cardiopulmonary-resuscitation-5807848/

Opetushallitus. 2014. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen, 9‒18. Viitattu 11.4.2022. Saatavissa https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/hyvan_ohjauksen_kriteerit_0.pdf