Erityistä tukea tarvitsevien uimareiden avustaminen allasterapiassa

Allasterapia on perinteisen fysioterapian lisänä käytetty terapia- ja harrastusmuoto, joka toteutetaan vedessä. Veden noste mahdollistaa liikuntarajoitteisen lapsen omatoimisemman liikkumisen altaassa (Durchman & Jokitalo 2010, 12–13, 27). Linkki Lihastautiliiton allasterapiainfoon tässä.

Veden vastus ja hydrostaattinen paine kuormittavat hengitys- ja verenkiertoelimistöä tehokkaammin kuin kuivalla maalla tapahtuva liikkuminen, etenkin jos liikkuminen itsenäisesti on haastavaa (Kauranen 2019, 607). Allasterapian on todettu olevan hyödyllistä lapsilla, joilla on taustalla neurologisesta sairaudesta johtuvia tahdonalaisten liikkeiden ja asennonhallinnan vaikeuksia. (Franzen & Tryniszewski 2013, 12). Vaikka vedessä liikkuminen on joltain osin helpompaa verrattuna kuivaan maahan, vaikeasti vammautunut ei välttämättä kykene itsenäiseen toimintaan vedessä, jolloin tilanteeseen vaaditaan avustaja.

Avustajan rooli, vastuu ja avustusotteet

Allasterapiassa fysioterapeutti toimii avustajana ja mahdollistajana, kun kuntoutujan taidot eivät riitä itsenäiseen toimintaan vedessä (Durchman & Jokitalo 2010, 13). Avustamisen perusperiaate on aktivointi, jolloin apua annetaan vain siinä määrin kuin on välttämätöntä liikkeen tai suorituksen toteuttamiseksi. Aktivoinnin lisäksi avustaja vastaa tilanteiden turvallisuudesta.

Avustamiseen vaikuttavat osapuolien voimavarat, jotka on osattava arvioida sujuvan ja turvallisen toiminnan saavuttamiseksi. Vedessä avustaessa suositaan laajoja ja rauhallisia avustusotteita siten, että avustaja ei estä liikettä. (Tamminen-Peter ym. 2007, 42–43.) Vedessä avustajan tulee pysytellä aina lähellä avustettavaa (Durchman & Jokitalo 2010, 28–29).

[Alt-teksti: Nuori uimari on altaassa kasvot vedessä ja raajat suorina, hänen vieressään avustava nainen tukee uimaria vyötäröltä.]
Kuva 1. Esimerkki vatsaliu’ussa avustavista otteista. (Tast & Westerlund 2022)

Opetusvideo soveltavan liikunnan opetuksen tueksi

Allasterapiassa avustamisesta löytyy vähän kuvamateriaalia, mikä voi jättää aiheeseen perehtyvien fysioterapeuttiopiskelijoiden osaamiseen merkittävän aukon. Esiin tuli tarve päivittää opetusmateriaalia, joten tavoitteeksi tuli tehdä opetusvideo altaassa avustamisesta. Työn tilasi LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikkö. 

Opinnäytetyöprosessissa luotiin opetusvideo altaassa käytettävistä yleisistä avustustekniikoista, joita voidaan hyödyntää lasten neurologisessa kuntoutuksessa ja uinnin opetuksessa. Opetusvideo toimii LAB-ammattikorkeakoulun soveltavan liikunnan opettajien opetusmateriaalina. Videotallenne lisää fysioterapeuttiopiskelijoiden osaamista allasterapian ohjaamisen perusteista. (Tast & Westerlund 2022.)  

Videon avulla opiskelijat pääsevät virtuaalisesti lähemmäksi avustamistilannetta ja pystyvät näin havainnoimaan ja oppimaan siinä tapahtuvaa toimintaa. Pelkän videon avulla ei saada yhtä hyvää vastinetta oppimiselle kuin käytännön harjoittelulla, mutta video tukee opiskelijoiden valmiuksia siirtyä varsinaiseen altaassa tapahtuvaan harjoitteluun. LAB-ammattikorkeakoulun opettajat saavat videosta opetusmateriaalin, jota voi helposti hyödyntää lähi- ja etäopetuksessa.

Kirjoittajat

Eveliina Tast ja Tony Westerlund ovat LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuvia fysioterapeuttiopiskelijoita.

Sirpa Silaste toimii fysioterapian lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Aki Rintala toimii fysioterapian yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Durchman, K. & Jokitalo, M. 2010. Taitavaksi vedessä. Soveltavaa uinnin opetusta erityistukea tarvitseville uimareille. Ruskeasuon koulu. 2. uudistettu painos. Tampere: Tammerprint.

Franzen, K. & Tryniszewski, P. 2013. Effectiveness of aquatic therapy for children with neurodevelopmental disorders: A systematic review of current literature. Väitöskirja. The Sage Colleges, School of Health Sciences. Viitattu 14.3.2022. Saatavissa https://library2.sage.edu/archive/thesis/PT/2013franzen_tryniszewski.PDF

Kauranen, K. 2019. Fysioterapeutin käsikirja. 1.–3. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Tamminen-Peter, L., Eloranta, M., Kivivirta, M., Mämmelä, E., Salokoski, I. & Ylikangas, A. 2007. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. Opettajan käsikirja. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007, 6. Viitattu 14.3.2022. Saatavissa https://www.superliitto.fi/site/assets/files/5592/potilaan_siirt_ergnomia.pdf

Tast, E. & Westerlund, T. 2022. Allasterapiassa avustaminen lasten neurologisten häiriöiden kuntoutuksessa: opetusvideo avustustekniikoista. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu,  fysioterapian ala. Viitattu 14.3.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202203143486

Linkit

Lihastautiliitto ry. 2022. Allasterapia. Viitattu 14.3.2022. Saatavissa https://lihastautiliitto.fi/tietoa-ja-tukea/fysioterapia-3/allasterapia/