Lääkkeiden syvällinen tuntemus on osa anestesiasairaanhoitajien osaamista

Potilasturvallisen hoitotyön keskeisimpiä käsitteitä on lääkehoito ja sen turvallinen toteuttaminen. Lääkehoidon toteuttaminen potilasturvallisesti vaatii niin teoreettista kuin kliinistäkin osaamista. Sairaanhoitajien toteuttaman lääkehoidon osaamisessa on useissa tutkimuksissa todettu puutteita ennaltaehkäisevistä ja kehittyneistä toimintamalleista huolimatta. (Sulosaari ym. 2011.) Osasyynä tälle on lääketieteen ja farmakologian jatkuva kehittyminen ja siten vaativamman lääkehoidon jatkuva lisääntyminen alalla. Vuosi vuodelta sairaanhoitajat toteuttavat yhä vaativampaa lääkehoitoa, eikä täydennyskoulutus välttämättä vastaa tähän tarpeeseen.

Anestesiasairaanhoitajat ovat perioperatiivisen hoitotyön ammattilaisia, joille vaativankin lääkehoidon toteuttaminen on arkipäivää. Suomen anestesiasairaanhoitajat ry on luonut anestesiahoitajille osaamisvaatimukset, joiden tarkoituksena on tukea ja ohjata näyttöön perustuvan hoidon sekä toimintatapojen käyttöön.

Osaamistavoitteissa ilmaistaan, että anestesiahoitaja tuntee anestesioissa käytetyt lääkkeet, niiden vaikutustavat sekä haitta- ja sivuvaikutukset huomioiden potilaan anestesiamuodon, perussairaudet sekä toimenpiteen. Anestesiasairaanhoitajalla tulee olla syvällistä farmakologista ja kliinistä tuntemusta omalta erikoisalaltaan  (Suomen anestesiasairaanhoitajat ry 2022).

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (1994/559) velvoittaa työntekijän ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan ja ammattitaitoaan koskien myös oleellisesti lääkehoidon toteuttamista. On tärkeää, että yksiköissä, joissa lääkehoito näyttelee isoa osaa hoitotyön toteuttamisessa, varmistetaan osaaminen standardisoiduilla osaamisvaatimuksilla. Mallia voitaisiin ottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämästä akutologian tentistä, jota edellytetään HUS-alueen akuuttilinjan työyksiköissä työskenneltäessä (HUS 2022).

[Alt-teksti: Leikkaussalin nurkka, jossa hoitopöydällä lääkepakkauksia ja monenlaisia toimenpidevälineitä sekä monitoreja telineessä, potilassänky, letkuja, johtoja ynnä muuta.]
Kuva 1. Anestesiasairaanhoitajan työpiste sisältää anestesiapöydän lääkkeineen sekä anestesiatyöaseman. Hoitaja tarkkailee ja hoitaa potilasta itsenäisesti toimenpiteen aikana. (Kuva: Emilia Laapio-Rapi)

Kirjallisuuskatsauksena toteutettu opinnäytetyö keskittyy ainutlaatuisella lähestymistavalla anestesia- ja heräämöhoitotyön farmakologiaan. Etelä-Karjalan keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston kanssa yhteistyössä toteutettu työ kokoaa yhteen yli kuudenkymmenen yksikössä käytettävän lääkkeen farmakologiset tiedot ja käyttöön liittyvät erityispiirteet. Erityisesti perehdyttiin lääkkeiden farmakodynamiikkaan, farmakokinetiikkaan sekä fysiologisiin vaikutuksiin. Opinnäytetyö tuo esiin anestesiasairaanhoitajien farmakologisen osaamisen vaatimuksia ja auttaa anestesiasairaanhoitajien lääkehoidon toteuttamista potilasturvallisesti (Lehtelä 2022). Tuloksia voidaan hyödyntää lääkehoidon osaamisen varmistamisen yhteydessä oppimateriaalina sekä leikkaus- ja anestesiayksiköissä sairaanhoitajien perehdyttämisessä anestesialääkkeisiin.

Kirjoittajat

Eveliina Lehtelä valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajaksi kevään 2022 aikana.

Emilia Laapio-Rapi (FT, TtM, SH) työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

HUS. 2022. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Laatu ja potilasturvallisuus. Viitattu 20.3.2022. Saatavissa https://www.hus.fi/tietoa-meista/potilashoito-laatu-ja-potilasturvallisuus/laatu-ja-potilasturvallisuus

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559. Finlex. Viitattu 20.3.2022. Saatavissa https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559

Lehtelä, E. 2022. Anestesia- ja heräämöhoitotyön farmakologia: kirjallisuuskatsaus EKSOTE:n leikkausosaston käyttöön. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. Lappeenranta. Viitattu 22.3.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202203213776

Sulosaari, V., Suhonen, R. & Leino-Kilpi, H. 2011. An integrative review of the literature on registered nurses’ medication competence. J Clin Nurs. Feb;20(3-4):464-78. Viitattu 20.3.2022. Saatavissa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20738454/

Suomen anestesiasairaanhoitajat ry. 2022. Osaamisvaatimukset. Viitattu 20.3.2022. Saatavissa https://sash.fi/julkaisut/osaamisvaatimukset/