Varhaiskasvatuksen sosionomi maahanmuuttajaperheiden kotouttamisen tukena

Maahanmuuttoviranomaisten ja varhaiskasvatuksen tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä perheiden kotoutumisen tukemiseksi. Opetushallituksen mukaan varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea maahanmuuttajataustaisen lapsen kotoutumisprosessia tutustuttamalla heidät suomalaiseen kulttuuriin ja suomen kieleen (Opetushallitus 2023).

Tutkimusten mukaan maahanmuuttajataustaisten lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen vaikuttaa positiivisesti myös heidän koulumenestykseensä. Lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen mahdollistaa lisäksi maahanmuuttajavanhempien, erityisesti äitien, osallistumisen kotoutumispalveluihin, ja sitä kautta mahdollisesti myös työmarkkinoille. (Tuononen 2021.) Myös laki kotoutumisen edistämisestä korostaa arkipäiväisten tilanteiden ja lähiyhteisöiden, kuten päiväkodin merkitystä kotoutumiselle. (Saukkonen 2020.) Laadukkaan varhaiskasvatuksen on todettu olevan yhteydessä myös perheiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Maahanmuuttajataustaisten lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on kuitenkin vähäisempää kuin kantasuomalaisilla. Näin on erityisesti alle 3-vuotiaiden osalta. (Tuononen 2021.)

Monialaisen yhteistyön ja monikulttuurisuuden osaaja

Perheiden kotoutumissuunnitelma tulisi tehdä monialaisena yhteistyönä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021). Jos perheen lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen, myös varhaiskasvatus tulisi ottaa mukaan kotoutumissuunnitelman tekemiseen. Varhaiskasvatuksen sosionomilla on koulutuksessaan saatu osaaminen maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen tukemiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Kuva 1. Monialaisella yhteistyöllä pyritään vaikuttavuuteen. (PublicDomainPictures 2012)

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian varhaiskasvatustyöryhmän mukaan varhaiskasvatuksen sosionomin keskeiset työtehtävät ovat lapsiryhmän kasvatus- ja opetustehtävät, perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, monialainen yhteistyö sekä yhteisön toimintakulttuurin kehittämiseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvät tehtävät. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän tarkoituksena on edistää perheiden ja lasten hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea lasta ja perhettä kohti aktiivista kansalaisuutta ja yhteisön jäsenyyttä. (Talentia 2019.)

Maahanmuuttajataustaisten perheiden kotoutumisen tukeminen on varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaamista ja merkittävä osa perustyötä. Hänellä on osaamista kulttuurisesta moninaisuudesta ja hän voi työllään edistää toimintaa, mikä tukee koko perheen hyvinvointia.  Työnkuvassa korostuu verkostojen ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö. Varhaiskasvatuksen sosionomi osaa tarkastella varhaiskasvatuksen sisällä olevia sekä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia lasten elämään liittyviä rakenteita kriittisesti ja kehittää toimintatapoja, joiden avulla tuetaan integraatiota varhaiskasvatuksessa (Nivala & Rönkkö 2021).

Kirjoittajat

Emma Tuononen on sosionomi (AMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK -opiskelija lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen koulutuksesta.

Jaana Mantela on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori ja kiinnostunut lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisestä.

Lähteet

Nivala, E. & Rönkkö, S. 2021. Varhaiskasvatuksen sosionomin asiantuntijuus ja sosiaalipedagoginen osaaminen. Teoksessa E. Fonsén, M. Koivula, R. Korhonen & T. Ukkonen-Mikkola (toim.) Varhaiskasvatuksen asiantuntijat. Yhteistyössä eteenpäin. Oulu: Suomen varhaiskasvatus ry, 127–146.

Opetushallitus. 2023. Maahanmuuttajataustaiset oppijat varhaiskasvatuksessa. Viitattu 6.11. 2023. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/maahanmuuttotaustaiset-oppijat-varhaiskasvatuksessa

PublicDomainPictures. 2012. Kohdista, sormet, etusormet, kädet. Pixabay. Viitattu 6.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/kohdista-sormet-etusormet-k%C3%A4det-71282/

Saukkonen, P. 2020. Suomi omaksi kodiksi. Kotouttamispolitiikka ja sen kehittämismahdollisuudet. Gaudeamus. E-kirja. Viitattu 6.11.2023. Saatavissa https://www.bookbeat.fi/kirja/suomi-omaksi-kodiksi-267416

Talentia. 2019. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva. Viitattu 2.10.2023. Saatavissa  https://www.talentia.fi/nain-vaikutamme/talentia-vaikuttaa-varhaiskasvatuksessa/varhaiskasvatuksen-sosionomin-tehtavakuva/

Tuononen, M. 2021. Varhaiskasvatukseen osallistuminen yleistyy nopeasti Suomessa ja kansainvälisesti. Tilastokeskus. Tietotrendit. Viitattu 27.9.2023. Saatavissa https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/varhaiskasvatukseen-osallistuminen-yleistyy-nopeasti-suomessa-ja-kansainvalisesti/

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2021. Kotoutumisen osaamiskeskus. Perheiden kotoutumissuunnitelma. Viitattu 10.10.2023. Saatavissa https://kotoutuminen.fi/perheen-kotoutumissuunnitelma#:~:text=Perheen%20kotoutumissuunnitelmaan%20voidaan%20kirjata%20esimerkiksi%20saatavilla%20olevat%20terveydenhuollon%2C,tukimuodot%20ja%20suunnitelma%20perheen%20ohjaamiseen%20n%C3%A4iden%20palveluiden%20pariin