Green Deal rahoittaa yritysten vihreää siirtymää

Green Deal on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jonka tarkoituksena on koko EU:n talouden muuttaminen kestäväksi siten, että siirtyminen vihreään talouteen hyödyttää sekä kansalaisia että yrityksiä. Kunnianhimoisena tavoitteena on tehdä EU:sta ensimmäisenä maanosana ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. (Euroopan komissio 2021.)

Kuvassa on graafinen esitys EU: n kokonaismenoista vuosina 2021--2027 euroina. Menot ovat yhteensä 1 824,3 miljardia euroa. Kuvassa on myös donitsikaavio, joka osoittaa budjetin jakautumisen monivuotisen rahoituskehyksen eli 7-vuotisen budjetin 1 074,3 miljardin euron ja NextGenerationEU-koronaelvytyspaketin 750 miljardin euron välillä.  Elvytyspaketista 390 miljardin euroa käytetään avustuksiin ja 360 miljardia lainoihin. Yhteensä 672,5 miljardia euroa kanavoidaan erityisen elvytys- ja palautumistukivälineen eli Recovery and Resilience Facilityn kautta.
Kuva 1. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja sen eri osa-alueet. Green Dealin laajaan kokonaisuuteen liittyy esimerkiksi energia-asioita, liikennettä, maataloutta, teollisuutta ja rahoituskysymyksiä. (Euroopan komissio 2019)

Green Deal edistää läpileikkaavasti vihreää siirtymää kaikilla yhteiskunnan ja elinkeinoelämän sektoreilla. Sen mukanaan tuomilla muutoksilla eri sääntely- ja ohjausmekanismeihin tulee olemaan suuri vaikutus yrityksiin ja niiden toimintaympäristöön.

Suuria summia vihreän siirtymän rahoitukseen

Green Deal näkyy vahvasti sekä varsinaisessa EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä että NextGenerationEU-elpymisvälineessä. Kaikkiaan yli kolmasosa eli 37 % niihin sisältyvistä yli 1800 miljardin euron investoinneista käytetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisten toimien rahoitukseen. (Business Finland 2021a.) Mahdollisuuksia on tarjolla myös suomalaisille yrityksille niin kotimaisissa että kansainvälisissäkin ohjelmissa.

Kuvassa on Green Deal -strategian eli vihreän kehityksen ohjelman graafinen visualisointi, jossa avataan keskeisiä tavoitteita ja toimintoja, joilla EU:n taloutta muutetaan kestävän kasvun takaamiseksi. EU:sta halutaan vihreän kehityksen edelläkävijä, ja ilmastotavoitteista vuosille 2030 ja 2050 halutaan entistä kunnianhimoisempia. Keskeisinä teemoina esille nousevat puhdas, edullinen ja toimitusvarma energia, teollisuuden kannustaminen puhtaaseen kiertotalouteen, rakentaminen ja kunnostaminen energia- ja resurssitehokkaalla tavalla, myrkytön ympäristö, ekosysteemien ja biodiversiteetin säilyttäminen ja ennallistaminen, pellolta pöytään -strategia eli reilu, terveyttä edistävä ja ympäristöystävällinen elintarvikejärjestelmä sekä kestävään ja älykkääseen liikkumiseen siirtymisen nopeuttaminen. Kaikilla edellä mainituilla aloilla panostetaan tutkimustyön hyödyntämiseen ja innovoinnin edistämiseen sekä vihreän siirtymän rahoittamiseen. Toimissa halutaan noudattaa oikeudenmukaisen siirtymän periaatetta - ketään ei jätetä. Tärkeä osa vihreän kehityksen ohjelmaa ja sen piirissä tehtävää yhteistyötä on myös eurooppalainen ilmastosopimus.
Kuva 2. EU:n monivuotinen rahoituskehys (Multiannual Financial Framework) ja NextGenerationEU-elpymispaketti, jonka rahoituksesta vähän yli puolet on avustusmuotoista. (Euroopan komissio 2021)

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomessa EU:n elpymisvälineen käyttöä ohjaa toukokuussa 2021 hyväksytty kestävän kasvun ohjelma. Se rakentuu neljälle pilarille, joista vihreä siirtymä ja digitalisaatio ovat kaksi tärkeintä. Puolet ohjelman 2,1 miljardin euron rahoituksesta edistää vihreää siirtymää ja noin neljännes digitalisaatiota. (Valtionvarainministeriö 2021.)

Yrityksille kestävän kasvun ohjelma tarkoittaa lisämäärärahoja, joita tulee haettavaksi pääosin nykyisten kanavien kuten ELY-keskuksen ja Business Finlandin kautta. Konkreettinen esimerkki on vaikkapa ELY-keskuksen ylimääräinen, pk-sektorille suunnattu kehittämisavustuksen haku, joka on avoinna 31.8.2021 asti. Haun tärkeitä teemoja ovat digitaalisuus ja vähähiilinen liiketoiminta sekä niitä tukeva tutkimus ja innovointi. (ELY-keskus 2021.) Elokuun lopussa päättyy myös Business Finlandin äskettäin avaaman, kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvän rahoitushaun ensimmäinen kierros eli aiehaku. Se on suunnattu yrityksille, joilla on audiovisuaalista- ja/tai tapahtuma-alaa uudistavia ja kasvua mahdollistavia kehittämisideoita. (Business Finland 2021b.)

Kansainvälinen yhteistyö tukemassa yrityksiä

Päijät-Hämeen alueella on käynnissä kaksi Green Dealin keskeisiin tavoitteisiin olennaisesti liittyvää Interreg Europe-ohjelmaa rahoittamaa kansainvälistä hanketta, joiden yhteisenä tavoitteena on tukea energiateemaan liittyviä ponnistuksia yrityksissä. SME POWER   edistää energiatehokkuutta pk-yrityksissä ja RESINDUSTRY puolestaan teollisuuden uusiutuvan energian käyttöä. 

Kirjoittajat

Jaana Myllyluoma toimii johtavana asiantuntijana FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä ja koordinoi Heinolan kaupungin osallistumista Interreg Europe -ohjelman osarahoittamaan SME POWER (SMEs Powering a Low Carbon Future) -hankkeeseen.

Katerina Medkova työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja toimii Interreg Europe -ohjelman osarahoittaman, LABin Suomessa koordinoiman RESINDUSTRY (Policies for Renewable Energy Sources in Industry) -hankkeen projekti- ja viestintäpäällikkönä.

Lähteet

Business Finland. 2021a. European Green Deal. [Viitattu 4.8.2021]. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/496729/globalassets/finnish-customers/horizon-europe/esitysaineistot/green-deal-webinaarin-kalvot_ps_edit_25032021.pdf

Business Finland. 2021b. Osallistu luovien alojen uudistamiseen ja kansainväliseen kasvuun – kestävän kasvun ohjelman aiehaku aukeaa. [Viitattu 4.8.2021]. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/luovien-alojen-uudistaminen-ja-kansainvalinen-kasvu

ELY-keskus. 2021. Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa REACT-EU-rahoitusta. [Viitattu 4.8.2021]. Saatavissa: https://www.ely-keskus.fi/-/yritysten-kehittamishankkeisiin-haettavissa-react-eu-rahoitusta-31.8.2021-saakka.

Euroopan komissio. 2021. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. [Viitattu 4.8.2021]. Saatavissa: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi

Valtionvarainministeriö. 2021. Suomen kestävän kasvun ohjelma. [Viitattu 4.8.2021]. Saatavissa: https://vm.fi/kestava-kasvu

Linkit

Linkki 1. Interreg Europe. 2021. Project Summary. SME POWER. [Viitattu 4.8.2021]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/smepower/

Linkki 2. Interreg Europe. 2021. Project Summary. RESINDUSTRY. [Viitattu 4.8.2021]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/resindustry/

Kuvat

Kuva 1. Euroopan komissio. 2021. EU expenditure 2021–2027. Teoksessa: EU:n uusi talousarvio vuosiksi 2021–2027. Euroopan komission verkkosivusto. [Viitattu 4.8.2021]. Saatavissa: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_fi

Kuva 2. Euroopan komissio. 2019. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Teoksessa: Komission tiedonanto, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (COM (2019) 640 final). Bryssel: eur-lex. [Viitattu 4.8.2021]. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=ENtps://www.pexels.com/photo/white-and-black-number-8-5200281/