Hallitustyöskentely simulaation aiheena 

Miten hallitustyöllä voi edistää startup-yrityksen toimintaa? LAB Growth -hankkeen (LAB 2022a) Board Sprint lähestyi aihetta uudistetulla tulokulmalla. Startup-yrittäjille tarjottiin mahdollisuutta pilotoida hallitustyöskentelyä ja testata sen toimivuutta oman yrityksen toimintaan. Board Sprint toteutettiin 2022 syksyn aikana, ja mukaan lähti kolme startup-yritystä. Kokonaisuudessaan Board Sprint koostui asiantuntijatapahtumasta, yrityksen alkukartoituksesta, pilottihallituksen kokoamisesta sekä kolmesta hallituksen kokouksesta per yritys (LAB 2022b). Yksi näistä kokouksista toteutettiin LAB-ammattikorkeakoulun simulaatiokeskuksessa Lahdessa M19-kampuksella hyödyntäen simulaatiopedagogiikkaa.

Simulaatio käsitteenä on moninainen. Simulaatiopedagogiikan mukaisesti simulaatiot ovat autenttisia työelämän tilanteita jäljitteleviä kokemuksellisia ja yhteisöllisiä oppimistilanteita. Menetelmää on pitkään hyödynnetty ilmailu-, turvallisuus- ja terveydenhoitoalalla. (Tuni 2022.) Työelämäsimulaatiossa havainnoidaan ilmiötä ja työelämän haasteita tai kehitetään toimintaa ja palvelua. Oppiminen tapahtuu tekemisen ja havainnoinnin kautta, ja työskentely puretaan fasilitoidussa oppimiskeskustelussa. (Niemi ym. 2019.)

[Alt-teksti: pitkänomainen kokoushuone, jossa on tietoteknisiä laitteita, pitkä sohva
Kuva 1. Lahden LAB-kampuksen simulaatiokeskus toimi kokoussalina. (Kuva: Sannakaisa Marjamäki-Nieminen) 

Kokouksen käytäntöjä ja hyvää vuorovaikutusta 

Hallitussimulaatio rakentui kahden tavoitekokonaisuuden pohjalle. Tekninen tavoite: toteuttaa hallituksen kokous huomioiden siihen liittyvä kokonaisuus. Ei-tekninen tavoite: hyvä vuorovaikutus ja tilannetietoisuus kokouskäytänteisiin liittyen.

Hallitussimulaatio koostui ennakkotehtävästä ja simulaatiotyöpajasta. Ennakkotehtävänä toimitusjohtaja valmisteli kokouksen ja hallituksen jäsenet valmistautuivat. Simulaatiotyöpaja sisälsi orientaation 60 min, simulaation 30 min ja fasilitoidun oppimiskeskustelun 120 min. Simulaatiotyöskentely käynnistettiin taustoittamalla simulaatiomenetelmää ja toimintamalleja sekä tutustumalla itse tiloihin ja osallistujiin. Simulaatiokokous vietiin läpi 30 minuutissa ja se tallennettiin. Oppimiskeskustelua fasilitoitiin soveltaen timanttimallia (Jaey ym. 2015), ja tallennetta hyödynnettiin muun muassa havainnollistettaessa vuorovaikutustilanteita.

Board Sprintin hallitussimulaatio rakentui yhteistyössä StartHubin yritysasiantuntijoiden ja LAB-ammattikorkeakoulun simulaatio-ohjaajan kanssa. Simulaatiotyöpajan toteutuksesta ja oppimiskeskustelun fasilitoinnista vastasi simulaatio-ohjaaja, ja hallitustyöskentelyn osaamista toivat Hämeen hallituspartnereiden, LADECin sekä LABin hallitustyön ammattilaiset ja -asiantuntijat.

Hallitustyöskentelyn uudet tuulet?

Simuloitu hallitustyöskentely sai osallistujilta erinomaista palautetta. Menetelmä toi näkyväksi hallitustyöskentelyn hyötyjä ja yrittäjien tarpeen saada tukea yrityksen elinkaaren alkuvaiheissa.

Ilmiönä simulaatiosta nousi esiin kysymys laadukkaasti toimivasta hallituksesta. Mistä elementeistä se koostuu? Miten toiminnan laatu varmistetaan? Menetelmä toimii erityisesti hallituksen toiminnan kehittämisen tukena.

Kirjoittaja

Sannakaisa Marjamäki-Nieminen toimii simulaatio-ohjaajana ja TKI-asiantuntijana LAB- ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Jaey, P., Thomas, L. & Reedy, G. 2015. ´The Diamond´: structure for simulation debrief. National Library of Medicine. Viitattu 20.1.2023. Saatavissa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26009951/

LAB. 2022a. LAB Growth. Hanke. Viitattu 20.1.2023. Saatavissa https://lab.fi/en/project/lab-growth

LAB. 2022b. LAB Growth. Board Sprint. Diaesitys. 1.9.2022. LAB-ammattikorkeakoulu. 

Niemi, S., Kivinen, E., Takaluoma, M., Kräkin, M. & Pukarinen, E. 2019. Vaikuttavaa oppimista ja kehittämistä simulaatiolla. Simulaatio-oppimistilanteen järjestäminen simulaatiokeskus SimuLtissa. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 52. Viitattu 20.1.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-314-4

Tuni. 2023. Tampereen yliopisto. Tampereen ammattikorkeakoulu. Pedagoginen suunnittelu. Viitattu 20.1.2023. Saatavissa https://www.tuni.fi/tlc/suunnittelu/pedagoginen-suunnittelu/