Hoitoala tarvitsee työvoimaa ‒ Elma-hanke tasoittaa maahanmuuttajien tietä alalle

Hoitoalan työvoimapula on suuri. Vuoteen 2035 mennessä Suomessa tarvitaan sote-alalle 200 000 uutta työntekijää, joista arviolta 10 prosenttia olisi ulkomaista työvoimaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021). Marinin hallituksen tavoitteena on lisätä työperäistä maahanmuuttoa etenkin työvoimapulasta kärsivillä aloilla (Valtioneuvosto 2022). Työperäisen maahanmuuton myötä monikulttuuristuvat työyhteisöt tarvitsevat kieli- ja kulttuuritietoista osaamista ja maahanmuuttajat tukea kielen oppimiseen sekä työyhteisöön kiinnittymiseen.

ELMA – elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hanke  (Linkki 1) vastaa kasvavaan pulaan työntekijöistä tukemalla sekä maahanmuuttajia että työyhteisöjä Päijät-Hämeen alueella. Hankkeen keskeinen tavoite on kehittää virtuaalinen oppimisympäristö ja kouluttaa työyhteisöjä kieli- ja kulttuuritietoiseen vuorovaikutukseen.

Kuva 1. Elma-hanke tukee hoitoalan työyhteisöjä. (Kuva: Oona Rouhiainen)

Kielitaidon kehittyminen hoitoalan työyhteisöissä

Hoitoalalla työskentely edellyttää riittävää suomen kielen taitoa: työ on monenkeskiseen vuorovaikutukseen perustuvaa, ja kielitaito liittyy myös potilasturvallisuuteen. Puutteet maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen taidossa saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, vaikeuttaa työtehtävistä suoriutumista ja kuormittaa muita työntekijöitä (Kaasinen & Kiuru 2021, 4, 12). Riittämätön kielitaito on myös isoin este työyhteisöihin integroitumiselle (Vartiainen ym. 2017, 154).

Hoitajan ammatillinen kielitaito kehittyy parhaiten työtehtävissä ja vuorovaikutuksessa suomea äidinkielenään puhuvien työkavereiden ja asiakkaiden kanssa, mutta myös formaalia kielenoppimista tarvitaan (Vartiainen ym. 2017, 157). Kielitaidon kehittymisen tukemiseen ei hoitoalan työpaikoilla kuitenkaan usein ole aikaa, ja joskus haasteena ovat myös kielteiset asenteet. Kulttuurisista eroista johtuvia ristiriitatilanteitakaan ei välttämättä ehditä tai haluta työyhteisöissä käsitellä. (Kaasinen & Kiuru 2021, 11, 13, 22.)

Elinvoimaa työyhteisöjen koulutuksista ja virtuaalisesta oppimisympäristöstä

Elma-hankkeessa järjestetään työyhteisöille muun muassa kieli- ja kulttuuritietoisuutta lisääviä koulutuksia. Koulutuksissa opitaan tuntemaan eri kulttuurien välisiä eroja ja niiden vaikutuksia työyhteisöön, ratkomaan työyhteisöissä eteen tulevia haasteellisia tilanteita sekä kiinnittämään huomiota kieleen niin, että väärinymmärryksiltä vältytään ja kielen oppimista tuetaan.

Maahanmuuttajataustaisten hoitajien kielitaidon kehittymistä vahvistetaan rakentamalla virtuaalinen oppimisympäristö, joka tukee hoitoalan ammattiopintojen suorittamista, työllistymistä ja suomalaiseen työelämään integroitumista. Oppimisympäristössä huomioidaan tarvekartoituksessa todetut, maahanmuuttajille haastaviksi tunnistetut työtehtävät ja vuorovaikutustilanteet sekä hoitoalalla tarvittava suomen kielen sanasto ja rakenteet. Oppimisympäristö on kaikille avoin, ja ensimmäinen versio aukeaa Osaamisen paikkaan syksyllä 2022 (Linkki 2).

Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kirjoittajat

Maija Eerola toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja projektipäällikkönä ELMA ‒ elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hankkeessa.

Tytti Lindeberg toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskuksessa ja asiantuntijana ELMA ‒ elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hankkeessa.

Lähteet

Kaasinen, L. & Kiuru, E. 2021. Maahanmuutto ja kielitaito superilaisten kokemana 2021 -selvitys. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Helsinki 1/2022. Viitattu 23.3.2022. Saatavissa https://www.superliitto.fi/site/assets/files/154332/maahanmuutto_ja_kielitaito_2021-selvitys_02022022.pdf

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2021. Katsaus sote-alan työvoimaan. Toimintaympäristön ajankohtaisten muutosten ja pidemmän aikavälin tarkastelua. Toimialaraportit 2021:2.  Viitattu 23.3.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162852/TEM_2021_02_t.pdf

Valtioneuvosto. 2022. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi. Viitattu 23.3.2022. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/luottamuksen-ja-tasa-arvoisten-tyomarkkinoiden-suomi

Vartiainen, P., Alenius, P., Pitkänen, P. & Koskela, M. 2017. Ulkomailta muuttaneiden hoitajien integraatio ja oppimisen polut sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning 15 (2), 2017. 148‒162. Viitattu 23.3.2022. Saatavissa https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/85288

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. ELMA ‒ elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala. Hanke. Viitattu 23.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/elma

Linkki 2. Osaamisen paikka. 2022. Verkkosivusto. Viitattu 23.3.2022. Saatavissa https://osaamisenpaikka.fi/