Hyvinvointiteknologian testausta sosionomiopinnoissa

LAB WellTech on testaus- ja kehittämisympäristö, joka tarjoaa toimintaympäristön uusien hyvinvointiteknologian innovaatioiden kehittämiseen, testaamiseen ja pilotointiin. Toteutimme teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla kehittämiskokeilun LAB WellTech:n toimeksiannosta. Kehittämiskokeilun tavoitteena oli Suvanto Care –yrityksen hyvinvointiteknologiaratkaisujen testaus Lahden kampuksen simulaatiotilan kotiympäristössä ja käyttäjäkokemuksen raportointi. Selvityksen perusteella jatkokehitetään LAB WellTech:n ja sosionomikoulutuksen välistä yhteistyötä.​

Epidemiatilanteesta johtuen emme päässeet jalkautumaan kampukselle laitteiden testaukseen. Saimme LAB WellTechiltä kotiin testattavaksi yhden tabletin ja kaksi kännykkää, joihin oli asennettu Suvanto Care -sovellus.Yritys auttaa teknologiansa avulla ennaltaehkäisemään terveys- ja sosiaalialan ylikuormitusta Suomessa sekä tukee ikääntyvien omassa kodissa asumista ja itsenäistä arjessa selviytymistä. (Suvanto 2021.)

Tutustuimme sovellukseen ja testasimme sovellusta yhdessä itse suunnittelemiemme asiakastilanteiden kautta. Asiakastilanteiksi valitsimme: 1. iäkkään kotona asuvan ihmisen asiakassuunnitelman päivityksen yhdessä omaisen kanssa, 2. lastensuojelun asiakkaana olevan perheen, joka tarvitsi ohjausta vanhemmuuteensa sekä 3. jälkihuollon itsenäisen asumisen taitoja opettelevan nuoren ohjauksen.  

Kuva 1. Opiskelijat simuloivat hyvinvointiteknologiaa sosiaalialan työssä ja erilaisissa sosiaaliohjauksen asiakastilanteissa Suvanto Care sovelluksen videopuhelussa (Kuva: Minna Ämmälahti 2021)

Suojattu yhteys tuo uuden kanavan

Sote-palveluja halutaan tuottaa aktiivisesti teknologian avulla koska säästöjen lisäksi se tarjoaa paremmin saavutettavia palveluja sekä joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä palveluihin. (Juntunen 2019). Testauksemme pohjalta voimme sanoa, että sovellus on käyttäjäystävällinen ja nykypäiväinen. Suojattu yhteys ja tietosuojan toteutuminen ovat ohjelman suuria hyötyjä. Kirjaamismahdollisuus antaa yhden uuden kanavan myös läheisten tai omaisten kanssa kommunikointiin.

Asiakasta motivoivaksi työvälineeksi

Sosiaalipalveluiden työntekijöiden kasvavina osaamistarpeina ennakoidaan muun muassa digitaalisten alustojen hyödyntämisosaaminen liittyvät taidot (Opetushallitus 2019). Sosionomien tulee seurata uutta teknologiakehitystä ja arvioida niiden soveltuvuutta omaan työhönsä sekä asiakkaittensa tarpeisiin. Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia mutta vaatii kykyä monipuoliseen eettiseen ajatteluun toimintaympäristön muuttuessa. (Makkonen 2020; Sihvo & Koski 2020.)

Haasteena Suvanto Caren sovelluksessa näemme sen, kuinka turvallisuuden valvomiseen ja huolenpitoon tarkoitetun ohjelman voi muokata enemmän asiakkaan ja työntekijän, ehkä omaisenkin, väliseksi työkaluksi itsemääräämisoikeutta ja kotirauhaa kunnioittaen. Sovelluksen tulisi motivoida ja kannustaa asiakasta itseään ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan, sekä auttaa esimerkiksi asiakkaan tavoitteiden pilkkomisessa ja rutiinien ylläpitämisessä. Asiakkaalla itsellään tulee lisäksi olla mahdollisuus nähdä ja seurata tietojaan.

Kirjoittajat

Sanna Heikkilä Antunes, Sampsa Ilmonen ja Minna Ämmälahti ovat LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksen sosionomiopiskelijoita.

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa sekä opettajana teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla.

Lähteet

Juntunen, A. (toim.) 2019. Digitaalisen osaamisen kehittämisen sote-alalla. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B91/2019. [Viitattu 5.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-38-6

Makkonen, K. 2020. Teknologiakehitys tuo robotit osaksi työtämme – millaista osaamista sosionomi tarvitsee? Opinnäytetyö Diakonia ammattikorkeakoulu. [Viitattu 27.4.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112324005

Opetushallitus. 2019. Osaamisen ennakointifoorumi – Osaamiskorttipakka. [Viitattu 17.5.2021]. Saatavissa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_1.pdf

Sihvo, P. & Koski, A. 2020. Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:65. [Viitattu 17.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4

Suvanto 2021. Suvanto Care tukee ja turvaa ikäihmisen kotona asumista. [Viitattu 27.4.2021.] Saatavissa https://www.suvantocare.fi/